SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hwb ariannol i elusennau Powys

Image of bank notes

3 Mehefin 2020

Image of bank notesMae tua 300 o elusennau a sefydliadau dielw ym Mhowys i dderbyn hwb ariannol angenrheidiol.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth gwerth £26m fel estyniad i gynllun grantiau busnes Covid-19 i gynnig grantiau o £10,000 i rai elusennau bach o fewn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.

Bydd Cyngor Sir Powys yn prosesu'r grantiau i wahanol sefydliadau gan gynnwys siopau elusen, clybiau chwaraeon a chanolfannau cymuned, sydd tan nawr wedi methu derbyn cymorth ariannol.

Rhaid bod y sefydliadau cymwys eisoes yn derbyn gostyngiad ardrethi trwy ddisgresiwn, gostyngiad elusennau neu ostyngiad i glwb chwaraeon amatur cymunedol, gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Os yw elusen eisoes wedi derbyn grant o £10,000 o'r Gronfa Cadernid Economaidd, yna ni fyddant yn gallu hawlio o'r cynllun hwn.  Ond os ydyn nhw wedi derbyn llai na £10,000, mae'n bosibl y bydd y cyngor yn gallu rhoi'r gwahaniaeth.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod y Cabinet ar Gyllid: "Mae'r pecyn cymorth hwn yn estyniad calonogol i'r cynllun grantiau busnes gan gynnig rhyddhad i nifer o sefydliadau cymunedol ac elusennau.

"Nid yw gwasanaethau ariannol y cyngor yn gwastraffu'r un eiliad yn cael yr arian allan drwy'r drws ac rwy'n falch cyhoeddi ein bod ni eisoes wedi dechrau talu allan.

 "Rydym yn anfon llythyrau i'r rhai all fod yn gymwys ac wrth dderbyn y llythyrau hyn, dylai sefydliadau lenwi ffurflen gais er mwyn i'r cyngor brosesu taliadau.

"Mae meini prawf y cynllun hwn yn gymhleth ac ni fydd pawb yn gallu hawlio, ond rwy am eich sicrhau chi y gwnawn ein gorau glas i helpu'r rhai sydd wedi syrthio drwy'r rhwyd.

"Mae ein gwasanaethau ariannol wedi gweithio'n ddiflino dros y misoedd diwethaf i sicrhau bod yr arian yn cyrraedd pobl mor gyflym â phosibl.

"Hyd yma, mae Powys wedi talu £44.6 miliwn mewn grantiau i bron i 4,000 o fusnesau a sefydliadau.  Ar ôl Caerdydd, dyma'r ail uchaf o daliadau i'w gwneud gan gyngor yng Nghymru, sy'n dipyn o beth.

"Dwi ddim am weld sefydliadau'n colli allan ar symiau mawr o arian lle mae'n ddyledus, felly cofiwch hawlio'r grantiau hyn cyn y dyddiad cau ar 30 Mehefin."

Os ydych chi'n credu bod gennych hawl i un o'r grantiau hyn a heb glywed gan y cyngor, neu os ydych chi angen cymorth ariannol, ffoniwch y llinell gymorth benodol ar 01597 826345 (yn ystod yr wythnos rhwng 9am - 1pm).

I weld manylion pellach ar sut rydym yn helpu busnesau, ewch i: www.powys.gov.uk/coronavirus/helpforbusinesses

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu