SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor yn rheoli risgiau yn deillio o'r Pandemig COVID-19

Image of a woman wearing a face mask

4 Mehefin 2020

Image of a woman wearing a face maskBydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Sir Powys yn adolygu cofrestr risg COVID-19 diweddaraf y cyngor mewn cyfarfod heddiw (Dydd Iau, 4 Mehefin).

Mae'r gofrestr wedi bod yn ei lle ers dechrau'r pandemig ac mae'n manylu'r risgiau i wasanaethau'r cyngor sy'n deillio o COVID-19 a'r camau sy'n cael eu cymryd gan y cyngor i'w rheoli.

Bydd y cynghorwyr yn clywed mai salwch yn effeithio ar ddefnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr di-dâl a staff yw un o'r tair prif risg.  Risg mawr arall yw diffyg cyfarpar priodol ar gyfer staff a gofalwyr sy'n gweithio ar y rheng flaen yn ystod y pandemig coronafeirws,yn ogystal â darparu hyfforddiant codi a chario i weithwyr yn y sector gofal oherwydd y rheolau cadw pellter cymdeithasol.

Mae prif risgiau eraill yn cynnwys sefyllfa ariannol y cyngor ac effaith cyfyngiadau symud parhaus ledled y sir ar iechyd meddwl, achosion o drais yn y cartref ac adrodd am bryderon diogelu. 

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Portffolio ar faterion Cyllid: "Mae cyngor wedi gorfod wynebu heriau na welwyd mo'u tebyg o'r blaen a risgiau sydd angen eu rheoli oherwydd COVID-19.

"Mae cofrestr risg y cyngor yn ein galluogi i adolygu'r risgiau hyn yn barhaus a sicrhau bod camau priodol yn eu lle i'w lliniaru.  Rydym wedi rhoi ystod o fesurau ar waith gan gynnwys adleoli a recriwtio staff i'n gwasnaethau gofal cymdeithasol, yn ogystal â chaffael cyfarpar diogelu personol hanfodol ar gyfer ein gweithlu a gofalwyr di-dâl. 

"Mae'r cyngor yn wynebu risgiau ariannol difrifol o ganlyniad i golli incwm, cynnydd yn y galw a chostau rhai gwasanaethau, yn ogystal â chefnogi gwasanaethau newydd megis olrhain cysylltiadau.  Rydym yn cymryd camau i leihau'r risgiau hyn drwy roi staff ar ffyrlo, ymgeisio am gyllid gan y Llywodraeth a lleihau ein gwariant lle bynnag y gallwn.

"Drwy nodi'r bygythiadau hyn a'r camau i ddelio â hwy, gallwn wynebu'r heriau lluosog y mae COVID-19 yn ei gyflwyno i'n cymunedau ac i'n cyngor."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu