SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llythyr addysg i rieni

classroom

9 Mehefin 2020

classroomHeddiw (Dydd Mawrth, 9 Mehefin) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro. Dyma'r llythyr:

Annwyl Rieni / Gofalwyr, 
 
Rydym am rannu'r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi am raddol ail-agor ysgolion Powys. 
 
Cyhoeddodd Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, ar 3 Mehefin 2020 y bydd cyfle i bob plentyn 'Ddod i'r Ysgol, Dal ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a Mis Medi'.   Bydd y cam nesaf yn cychwyn ar 29 Mehefin 2020 gydag wythnos ychwanegol ar ddiwedd y tymor gan felly orffen ar 27 Gorffennaf 2020. 
 
Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb.  Rydym yn gwybod fod nifer yr achosion o COVID-19 wedi gostwng yn genedlaethol ac mae eich gweithredoedd chi wedi cyfrannu'n enfawr at hyn.  Rydym hefyd yn ymwybodol fod y cyfyngiadau symud wedi bod yn anodd iawn i rai teuluoedd a phlant.  Bydd rhai wedi dioddef colled a galar, eraill yn wynebu heriau ariannol ac mae newid ac ansicrwydd wedi effeithio ar bawb.   Y cam nesaf yw sut y gallwn agor pethau'n raddol ac yn gall fel na fyddwn yn gweld cynnydd yn nifer yr achosion yn lleol. 
 
Mae'n anochel y byddwch yn teimlo'n ansicr a bod gennych gwestiynau ar amgylchiadau unigol eich plentyn.  Rydym am geisio delio â'r cwestiynau hynny a mynd i'r afael â'ch pryderon. 
 
Ein blaenoriaeth yw diogelwch y plant a'r staff.
 
Ni ddylai plant sydd â llythyr gwarchod oherwydd cyflwr meddygol neu sy'n rhannu aelwyd â rhywun sydd â llythyr gwarchod, ddychwelyd i'r ysgol. 
 
Bydd timau arwain ysgolion yn cynnal asesiadau risg i'w helpu i weithio ar ffordd sy'n iawn i ysgol eich plentyn. 
 
Fel cyngor, rydym yn cydnabod na fydd pob ysgol yn gallu gwireddu uchelgeisiau Llywodraeth Cymru ar unwaith.  Bydd capasiti ysgolion yn amrywio a bydd angen i nifer o ysgolion gyflwyno mesurau ailintegreiddio fesul dipyn.  Fe allai hyn effeithio ar y grwpiau blwyddyn fydd yn bresennol a'r diwrnodau sydd ar gael. 
 
Bydd ysgolion yn gweithio'n wahanol iawn, o leiaf am weddill tymor yr haf.  Bydd rhaid i'r dosbarthiadau fod yn fach a bydd ysgolion yn rhoi mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith.  Mae hyn yn golygu trefnu gwersi'n wahanol iawn.  Bydd rhaid gwasgaru amserau egwyl a chinio, a bydd amser dechrau a gorffen yr ysgol yn wahanol. 
 
Byddwn yn gweithio'n agos gydag ysgolion a llywodraethwyr i geisio sicrhau cysondeb o ran egwyddorion a dulliau gweithio.  Gan y bydd rhai plant yn yr ysgol ac eraill gartref, bydd angen i athrawon ystyried sut i gydbwyso'r gwahanol agweddau at addysgu. 
 
Os bydd angen cludiant ar eich plentyn i fynd i'r ysgol, bydd y trefniadau hyn yn newid gan y bydd trefniadau llym ar waith o ran diogelwch a chadw pellter cymdeithasol.  Mwy o fanylion i ddod maes o law. 
 
Rydym yn sylweddoli bod y ffaith na fydd ysgolion yn agor yn llwyr yn creu anawsterau i rieni sy'n gweithio a byddwn yn llunio cyfres o gwestiynau cyson i'w rhoi ar wefan y cyngor https://cy.powys.gov.uk/ysgolion erbyn diwedd yr wythnos. 
 
Fel awdurdod lleol ac ysgolion unigol, rhaid cynllunio'n ofalus sut rydym yn bwriadu ail-agor ysgolion ac mae angen gwybod faint o blant fydd yn mynychu'r ysgol dros y cyfnod hwn a sut y byddan nhw'n teithio i, ac o'r ysgol.   Felly, rydym wedi creu arolwg i'w lenwi gan rieni. 
 
Bydd angen llenwi'r arolwg yn unigol i bob plentyn. 
 
Gallwch gyrraedd yr arolwg yma -  https://tinyurl.com/school-reopening-survey - a bydd eich atebion yn ein helpu ni a'r ysgol yn fawr gyda'r broses gynllunio.  Cofiwch lenwi'r arolwg i bob plentyn unigol mor fuan â phosibl ac erbyn dydd Gwener 12 Mehefin fan bellaf. 
 
Mae'r Gweinidog Addysg wedi dweud bod disgwyl i ddisgyblion fynychu'r ysgol.  Fodd bynnag, mae amgylchiadau personol rhieni a gofalwyr yn gallu newid.  Gall yr amgylchiadau hyn ddylanwadu ar eich penderfyniad i anfon eich plentyn i'r ysgol neu beidio.  Beth bynnag fydd eich penderfyniad chi, byddwn yn deall hynny dros y cyfnod anodd hwn. 
 
Gan ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth.  Byddaf yn ysgrifennu atoch eto pan fyddwn wedi derbyn canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru. 
 
Cyng. Phyl Davies Aelod Cabinet - Addysg ac Eiddo 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu