Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Asiantaethau'r sector cyhoeddus yn talu teyrnged i waith cartrefi gofal

Happy elderly lady sitting down

Mehefin 11, 2020

Happy elderly lady sitting down Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi talu teyrnged i waith cartrefi gofal yn ystod y pandemig Covid19.

Yn anffodus, mae'r sector cartrefi gofal yn y sir wedi gweld nifer o farwolaethau o'r coronafeirws ond mae'r ddau sefydliad wedi diolch i'r staff a'r rheolwyr am eu gwaith i amddiffyn eu preswylwyr.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander, yw Aelod Cabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol i Oedolion, a dywedodd: "Staff ein cartrefi gofal yma ym Mhowys sydd wedi bod ein rheng flaen a hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ychwanegu fy niolch at y diolch gan deuluoedd a chymunedau am yr ymrwymiad eithriadol a ddangoswyd ganddynt yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

"Mae'r cydweithredu rhwng y sector cartrefi gofal, y bwrdd iechyd a'r cyngor wedi bod yn arloesol  ac rydym yn edrych ymlaen at gymryd ymlaen y gwersi a ddysgwyd yn ystod yr argyfwng hwn i gryfhau'r cysylltiadau rhyngom yn y dyfodol," ychwanegodd y Cynghorydd Alexander. 

Dywedodd Alison Davies, cyfarwyddwr gweithredol nyrsio a bydwreigiaeth Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae'r gost bersonol i bawb a effeithiwyd gan y pandemig Covid19 yn aruthrol.  Mae preswylwyr mewn cartrefi gofal ac amgylcheddau eraill â chymorth yw rhai o'n pobl fwyaf agored i niwed ym Mhowys.  Mae staff cartrefi gofal, Cyngor Sir Powys a'r bwrdd iechyd wedi bod yn ffocysu  gyda'i gilydd ar roi cymorth i ofal tosturiol diogel a byddwn yn parhau i gryfhau'r dull hwn o gydweithio yn y dyfodol.

"Mae pandemig Covid19 yn debygol o ddylanwadu'n uniongyrchol ar fywydau pob un ohonom hyd y gellir rhagweld, gorau gyd po fwyaf y gallwn gydweithio gyda'n gilydd fel cymuned ar ein cyd-weledigaeth i ddiogelu'r rhai sydd fwyaf agored i niwed.   Ein dull o brofi, olrhain a diogelu yw un o'r ffyrdd cryfaf y gallwn ddiogelu ein cymunedau a gyda'n gilydd, gallwn ddefnyddio'r datblygiad allweddol hwn i wella diogelwch a lleihau trosglwyddo'r feirws."

Mae'r cyngor a'r bwrdd iechyd wedi bod yn gweithio i gefnogi cartrefi gofal drwy:

-          Weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru fel y corff arweiniol ar ddiogelu iechyd gyda chyfrifoldeb am ddarparu cyngor arbenigol i gartrefi gofal, awdurdodau lleol a byrddau iechyd -

-          Eu cyflenwi gyda Chyfarpar Diogelu Personol (PPE).  Bob wythnos mae staff y cyngor yn cysylltu gyda phob cartref gofal i ddarganfod pa PPE sydd ei angen arnynt ac yna'n eu cyflenwi.  Mae hyn hefyd yn cael ei ddarparu i asiantaethau cartrefi gofal;

-          Mae'r bwrdd iechyd yn darparu gorolwg a sicrwydd clinigol ar drefniadau gofal a throsglwyddo o'r ysbyty, ac adolygu pob claf ym mhob cartref gofal lle canfuwyd Covid-19 i wneud yn siwr bod eu holl anghenion clinigol yn cael eu diwallu

-          Cryfhau ein hagwedd i nyrsio ac adolygu ansawdd safonol mewn cartrefi gofal, ffocysu ar ansawdd, diogelwch atal a rheoli heintiau, y profiad, sgiliau, hyfforddiant, cymhwysedd a lles staff cartrefi gofal. 

-          Y cyngor yn cynnal galwad cynhadledda wythnosol gyda darparwyr - gan gynnwys y sector gofal yn y cartref - er mwyn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt yn ogystal ag ateb unrhyw gwestiynau;

-          Ysgrifennu i bob darparwr - eto yn cynnwys y sector gofal yn y cartref - eu diweddaru ar y datblygiadau diweddaraf yn wythnosol;

-          Gweithio ar y cyd i oruchwylio a rheoli'r farchnad cartrefi gofal ym Mhowys drwy gyfarfodydd tim aml-ddisgyblaeth a gorolwg drwy gyfarfodydd dwywaith yr wythnos;

-          Adleoli staff y cyngor (gan gynnwys staff o ganolfannau dydd sydd ar gau) i weithio mewn cartrefi gofal;

-          Darparu cymorth iechyd yr amgylchedd o ran y defnydd o PPE a rheoli heintiau;

-          Darparu cymorth ariannol - o gronfeydd y cyngor a gyda chymorth Llywodraeth Cymru - i gartrefi gofal;

-          Cynnig cymorth iechyd meddwl i staff cartrefi gofal.

 

Alison Bulman yw Cyfarwyddwr Corfforaethol y cyngor gyda chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol ac ychwanegodd:  "Mae ein calonnau yn mynd allan i deuluoedd a ffrindiau bob un person sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19 - gan gynnwys ein Sharon Scanlon ni.  Mae hwn wedi bod yn gyfnod trasig yn hanes y sir."

"Fodd bynnag, ni ddylid anghofio bod ymdrechion aruthrol wedi'u gwneud gan bobl sy'n gweithio yn y sector hwn i amddiffyn y bobl yn eu gofal.  Ni fyddwn byth yn gallu diolch digon iddynt am y gwaith y maen nhw wedi gwneud," dywedodd Ms Bulman.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu