SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion i gau

Powys logo

12 Mehefin 2020

Powys logoMae'r cyngor sir wedi dweud y bydd canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion yn cau yn hwyrach y mis hwn wrth i ysgolion ym Mhowys baratoi i ail-agor.cyn diwedd tymor yr haf.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio gydag arweinwyr ysgolion ledled y sir i alluogi ysgolion i ail-agor ar gyfer nifer cyfyngedig o ddysgwyr bob dydd fel rhan o 'Ailgydio, Dal i Fyny, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi' - sef cam nesaf Llywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion ym Mhowys a fydd yn ail-ddechrau ddydd Llun, 29 Mehefin.

Fel rhan o'r paratoadau, bydd y canolfannau gofal plant brys yn cau ddydd Mercher, 24 Mehefin.

Bydd gofal plant yn cael ei gynnig gan ysgolion unigol ar draws Powys ar gyfer eu disgyblion eu hunain rhwng 8:30am a 4:30pm ar ddydd Iau 25 a dydd Gwener 26 Mehefin.  Bydd hyn ar gyfer plant gweithwyr allweddol a dysgwyr bregus sy'n defnyddio gofal plant ar hyn o bryd.

O ddydd Llun, 29 Mehefin, bydd ysgolion yn y sir yn gwneud darpariaeth gofal plant ar gyfer plant gweithwyr allweddol sydd wedi defnyddio'r canolfannau gofal plant brys rhwng agor y canolfannau ym mis Mawrth a diwedd Mai.  Bydd y ddarpariaeth hon ar gael ar ddiwrnodau ysgol yn unig rhwng 8:30am i 4:30pm o ddydd Llun,

Hefyd, bydd plant staff ysgolion yn gallu ymuno â'r cyfleuster gofal plant i ganiatau eu rhieni i weithio mewn ysgolion.  Bydd dysgwyr bregus hefyd yn gallu defnyddio ysgolion ar gyfer y diwrnod ysgol arferol, a bydd yr ysgolion yn gadael iddynt wybod y trefniadau. 

Bydd angen i rieni cofrestru ar-lein yn  tan ddiwedd tymor yr haf ar gyfer plant oed cynradd gweithwyr allweddol (a ddefnyddiodd y canolfannau rhwng Mawrth a Mai) a phlant staff ysgolion.

Bydd dysgwyr eraill yn cael mynd i'r ysgol am gynifer y dyddiau y gall yr ysgolion eu derbyn ond dylai rhieni a gofalwyr gofio na fydd mwy na 30 y cant o ddisgyblion yn yr ysgol ar unrhyw un adeg.

Yr ysgolion fydd yn penderfynu ar nifer y dyddiau ac yn rhoi gwybod i rieni pa blant fydd yn gallu mynychu bob dydd.  Bydd cludiant ysgol yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai sydd fel arfer yn defnyddio'r gwasanaeth hwnnw - gyda phellter cymdeithasol yn cael ei ddilyn.

Dros gyfnod gwyliau haf ysgolion, mae'r cyngor yn ystyried opsiynau ar hyn o bryd i ddarparu gofal plant ar gyfer plant oed ysgol gweithwyr allweddol.  Ni fydd y ddarpariaeth yn cael ei rheoli gan staff ysgolion.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Mae'r canolfannau gofal plant brys yn yr ysgolion wedi bod yn amhrisiadwy ers iddyn nhw gael eu cyflwyno ar ddechrau'r pandemig coronafeirws ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi gweithio ynddynt ar gyfer y diwrnodau hirach dros y 12 wythnos ddiwethaf - gan gynnwys y penwythnosau a gwyliau banc.

"Yn yr modd ag erioed, ein prif flaenoriaethau yw diogelwch corfforol a lles ein plant, pobl ifanc a staff ledled Powys."

"Rydym nawr yn paratoi ar gyfer ail-agor ysgolion ym Mhowys ac mae hyn yn golygu cau'r canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion. Bydd cau'r canolfannau ar ddydd Mercher 24 Mehefin yn rhoi'r cyfle i staff ysgolion baratoi eu hysgolion cyn eu hail-agor ddydd Llun, 29 Mehefin."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu