SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaethau llyfrgell archebu-a-chasglu yn cael ei lansio ledled Powys

Image of books on a chair

15/06/2020 

Image of books on a chair Mae Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn treialu gwasanaeth newydd archebu-a-chasglu fel bod pobl yn gallu cael deunyddiau ffres i'w darllen mewn ffordd ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws. O 22 Mehefin, bydd preswylwyr yn gallu gofyn am gasgliad newydd o lyfrau trwy wefan Cyngor Sir Powys (www.powys.gov.uk/llyfrgelloedd), neu drwy gysylltu â'r gwasanaethau llyfrgell ar 01597 827460 neu library@powys.gov.uk a bydd staff y llyfrgell yn rhoi detholiadau at ei gilydd yn seiliedig ar y diddordebau a nodwyd, a bydd y rhain yn barod i'w dosbarthu o 29 Mehefin.

Prif ffocws y gwasanaeth hwn yw diogelwch staff a phreswylwyr sy'n hollbwysig yn ystod y pandemig coronafeirws. Ni fydd adeiladau llyfrgelloedd ar agor i bori trwy lyfrau nac i ddefnyddio'r cyfrifiaduron. Bydd nifer fach o staff yn creu casgliadau ar chwe safle dosbarthu ledled y sir er mwyn lleihau'r cyfleoedd i ledaenu'r feirws a bydd casgliadau yn cael eu rhoi mewn cwarantîn am 72 awr cyn iddynt gael eu casglu. Cynghorir darllenwyr hefyd i roi llyfrau mewn cwarantîn am 72 awr arall ar ôl eu derbyn ac i olchi eu dwylo cyn ac ar ôl eu darllen..

Mae gwasanaethau llyfrgell ledled Cymru yn cyflwyno gwasanaeth tebyg o archebu a chasglu, heb fynediad corfforol i adeiladau llyfrgelloedd, gan ddefnyddio arweiniad a chymorth clir gan is-adran Diwylliant a Chwaraeon Llywodraeth Cymru. Bydd y llyfrau'n cael eu benthyg am fis fel arfer, ac ni fydd unrhyw ddirwyon ar lyfrau sydd ddim yn cael eu dychwelyd. Ni fydd y cyfleuster "gwneud cais" arferol ar gyfer teitlau penodol o gatalog y llyfrgell ar gael, er mwyn osgoi'r angen i gludo llyfrau o amgylch Powys, a thrwy hynny leihau'r risg o ledaenu'r feirws.

Bydd y gwasanaethau llyfrgell yn adolygu anghenion ein cymunedau yn gyson drwy adborth ac edrych ar ddatblygu ffyrdd diogel o ddiwallu'r anghenion hynny, ochr yn ochr ag awdurdodau llyfrgell eraill ledled Cymru. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth yn cymryd rhan mewn prosiect bach sy'n treialu'r broses o fenthyg offer digidol i'r rhai mwyaf anghenus, a bydd yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu'r cynllun hwn i gefnogi preswylwyr.

Y chwe safle a fydd yn cael eu defnyddio i baratoi casgliadau o lyfrau fydd Machynlleth, Llanfyllin, y Drenewydd, Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais. Bydd darllenwyr sy'n byw'n ddigon agos i'r safleoedd hynny yn gallu casglu bag o lyfrau o ddrws y Llyfrgell drwy apwyntiad yn unig, gan ddilyn camau cadw pellter cymdeithasol a hylendid. Ar gyfer pob darllenydd arall, bydd y gwasanaethau llyfrgell yn gweithio'n agos gydag aelodau lleol, PAVO, partneriaid a grwpiau o wirfoddolwyr lleol i geisio sicrhau bod llyfrau'n cael eu dosbarthu'n ddiogel i garreg y drws, gyda gweithdrefnau hylendid caeth a mesurau cadw pellter cymdeithasol hefyd yn eu lle, yn debyg i'r hyn sy'n cael eu dilyn wrth ddosbarthu bwyd neu bresgripsiwn.

Anogir unrhyw un sy'n dymuno gwirfoddoli i helpu dosbarthu llyfrau llyfrgell yn eich ardal leol i gofrestru fel gwirfoddolwr gyda PAVO https://www.pavo.org.uk/help-for-people/volunteering.html

Anogir grwpiau cymorth ymateb cymunedol a fyddai'n hoffi helpu i ddarparu'r gwasanaeth hwn ledled Powys i gysylltu â'r gwasanaeth llyfrgelloedd ar library@powys.gov.uk neu 01597 827460 i drafod ymhellach.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet ar faterion Llyfrgelloedd: "Mae'r ffordd fwyaf diogel o gael llyfrau llyfrgell newydd yn parhau yr un fath - ewch ar-lein os y gallwch a defnyddiwch ein ap Borrowbox, sydd ar gael 24/7. Fodd bynnag, gan gydnabod na all pawb gael gafael ar adnoddau ar-lein, a bod darllen yn ffordd gadarnhaol o gefnogi lles pobl, a bod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i awdurdodau lleol gynllunio'r ffordd orau o gynnig gwasanaethau llyfrgell diogel, rydym yn falch o allu lansio gwasanaeth 'Galw a Chasglu' ar gyfer ein preswylwyr.

"Mae Cyngor Sir Powys yn cymryd iechyd ein staff a'n darllenwyr o ddifrif, felly byddem yn ddiolchgar iawn pe bai pobl yn cydweithredu gyda ni wrth i ni dreialu'r system newydd hon, er mwyn sicrhau diogelwch pawb sy'n cymryd rhan.."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu