SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canmoliaeth i dimau gofal yn y cartref mewnol a staff wedi'u hadleoli

PCC employed home care workers

Mehefin 16, 2020

PCC employed home care workers

Mae 'ein harwyr tawel' o fewn gwasanaeth gofal yn y cartref y cyngor wedi cael eu canmol gan Michael Gray, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Powys am eu hymroddiad a'u gwaith caled yn ystod y pandemig.

Mae hefyd wedi canmol gwaith y staff hynny sydd wedi'u hadleoli i rolau gofal cymdeithasol o dimau eraill o fewn y cyngor.

"Rydym wedi gweld ymateb gwych gan ein timau wrth iddyn nhw barhau â'u gwaith i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi.  Ni allaf fynegi mor falch yr wyf o'r staff hyn" meddai Michael.

Ychwanegodd: "I'r bobl hynny sydd wedi'u hadleoli i rôl gofal cymdeithasol, hoffwn ddweud eto diolch yn fawr iawn.  Mae mwy o bwysau wedi bod ar ein gwasanaeth gan fod rhai staff wedi gorfod hunanynysu ar adegau yn ystod Covid19.  Mae'r staff a gafodd eu hadleoli wedi helpu'n fawr."

Ac mewn ymateb i'r pwysau ychwanegol ar y gwasanaeth, mae'r cyngor eisiau recriwtio rhagor o weithwyr gofal yn y cartref i'r tîm ac mae'n gofyn i bobl helpu i ledaenu'r gair.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet gyda chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol i Oedolion: "Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i bawb sy'n gweithio yn y sector gofal ym Mhowys, gan gynnwys y staff hynny sydd wedi cael eu hadleoli o sectorau eraill.  Rwy'n falch i ddweud bod pobl wedi dangos rhinweddau gwych o waith caled a gwytnwch o dan bwysau eithriadol ac nid wyf yn gorddweud wrth ddatgan bod ein staff wedi ymddwyn yn arwrol.

"Rydym yn gobeithio ychwanegu at y timau i wneud cyfraniad u gwych yma trwy recriwtio pobl newydd, felly os ydych wedi cael eich ysbrydoli gan ddigwyddiadau diweddar i wneud cyfraniad, dyma'r ffordd orau i wneud hynny trwy symud i'r sector gofal,' dywedodd y Cynghorydd Alexander.

Dywedodd Michael: "Mae angen rhagor o bobl arnom ar frys o fewn Gwasanaethau Oedolion i ddarparu gofal a chymorth i oedolion yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r swyddi'n cael eu cynnig fel swyddi 25 awr yr wythnos ar gyfer y 6 mis nesaf.

"Byddai'r swydd yn golygu helpu oedolion i wneud y pethau sy'n bwysig iddyn nhw i'w helpu i fyw'n annibynnol.  Efallai y byddwch hefyd yn helpu pobl i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu trwy gydol y cyfnod cloi.  Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi cael profiad o weithio yn y maes gofal cymdeithasol o'r blaen, rydym am glywed gennych.   Yr hyn sydd bwysicaf i ni yw bod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl, yn hyblyg o ran patrymau sifft ac yn gallu ymrwymo i'r rôl am o leiaf 6 mis.

"Mae'r rôl hon yn gyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth i'n preswylwyr ym Mhowys ac edrychwn ymlaen at glywed gennych."

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin.  Gellir cael rhagor o wybodaeth yma https://recruitment.powys.gov.uk/

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu