SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llythyr addysg i rieni

classroom

17 Mehefin 2020

classroomHeddiw (Dydd Mercher, 9 Mehefin) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro. Dyma'r llythyr:

Annwyl Riant / Gofalwr

Diolch am eich cefnogaeth, dealltwriaeth ac amynedd dros y tri mis diwethaf.  Rwy'n ddiolchgar i chi am bopeth rydych wedi'i wneud i helpu eich plentyn, ysgol eich plentyn a'r cyngor ar gyfnod anodd. 

Diben y llythyr hwn yw rhoi gwybodaeth bellach i chi ar y ddarpariaeth gofal plant brys a'r gofal plant brys arbennig i blant cymwys ym Mhowys ac ailgychwyn dysgu yn yr ysgol i ddisgyblion dros weddill tymor yr haf (tan ddydd Gwener 24 Gorffennaf).

Prif bwyntiau

  • Am 6 pm, nos Fercher 24 Mehefin, bydd y canolfannau gofal plant brys a'r canolfannau gofal plant brys arbennig ym Mhowys yn cau
  • O ddydd Iau 25 Mehefin tan ddydd Gwener 24 Gorffennaf, bydd modd manteisio ar ofal plant brys yn eich ysgol eich hun, ond dim ond rhwng 8.30am tan 4.30 pm
  • O ddydd Llun 29 Mehefin bydd ysgolion, ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yn dechrau derbyn eu disgyblion eu hunain i sesiynau penodol yn yr ysgol
  • Ni fydd nifer y disgyblion yn yr ysgol ar y tro yn fwy na thraean cyfanswm capasiti adeilad yr ysgol
  • Bydd llefydd yn gyfyngedig i weithwyr allweddol sydd eisoes wedi cofrestruâ'r canolfannau gofal plant brys a'r canolfannau gofal plant brys arbennig dros y 12 wythnos diwethaf a bydd blaenoriaeth i staff ysgolion a blynyddoedd cynnar
  • Mae'r cyngor yn ymwybodol fod yna alw mawr ar hyn o bryd gan weithwyr allweddol nad oedd wedi cofrestru eu plant cyn hyn gyda'r canolfannau gofal plant brys.  Rydym yn trafod sut y gallwn ateb y galw hwn ar gyfer ysgolion prif ffrwd. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am unrhyw drefniadau gofal plant arall cyn gynted ag y gallwn
  • Bydd cludiant ysgol arferol (o bosib gyda'r eithriad o tacsis) yn ailgychwyn dydd Llun, 29 Mehefin gyda'r cwmniau cludiant yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ar gadw pellter cymdeithasol

Cymorth gofal plant brys i weithwyr allweddol yn unig

Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar gan y gweinidog, bydd yna newidiadau sylweddol i'r ddarpariaeth gofal plant brys a bydd angen i ni roi'r rhain ar waith fel mater o frys.

Am 6pm, nos Fercher 24 Mehefin, bydd y canolfannau gofal plant brys ym Mhowys yn cau.

O ddydd Iau 25 Mehefin (tan ddydd Gwener 24 Gorffennaf), bydd ysgolion y plant eu hunain yn cynnig gofal plant brys.

Cofiwch, o ddydd Iau 25 Mehefin, dim ond rhwng 8.30am a 4.30pm y gallwch fanteisio ar ofal plant brys.

Er mwyn gwneud cais am ofal plant brys i weithwyr allweddol, bydd angen i rieni/gofalwyr wneud cais yn wythnosol gan ddefnyddio system ar-lein y cyngor sef www.powys.gov.uk/emergencyhubs. Bydd ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion eisoes wedi cysylltu â rhieni ynglŷn â lleoliadau a byddant yn parhau i gyfathrebu gyda rhieni'n uniongyrchol.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais fydd 9am bob dydd Iau am ofal plant ar gyfer yr wythnos ganlynol - bydd hyn ar gyfer disgyblion cynradd.  Bydd angen i rieni disgyblion uwchradd, ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion gysylltuâ'r ysgol yn uniongyrchol i drafod anghenion.

Gan y bydd ysgolion unigol hefyd yn derbyn plant arall ar y safle (ar sail rota, yn ôl gallu'r ysgol ei hun), bydd llefydd yn cael ei gyfyngu a'i flaenoriaethu i weithwyr allweddol sydd eisoes wedi cofrestru gyda'r canolfannau gofal plant brys dros y 12 wythnos diwethaf.

Rydym yn ymwybodol fod yna alw mawr ar hyn o bryd gan weithwyr allweddol nad oedd wedi cofrestru eu plant cyn hyn gyda'r canolfannau gofal plant brys.  Rydym yn trafod sut y gallwn ateb y galw hwn. Byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am unrhyw drefniadau gofal plant arall cyn gynted ag y gallwn.

Dylai rhieni / gofalwyr gofio nad yw'r cyngor mewn sefyllfa ar hyn o bryd i gadarnhau a fydd gofal plant brys ar gael dros wyliau'r haf (rhwng dydd Llun 27 Gorffennaf a dydd Mawrth, 1 Medi).

Bydd gwybodaeth bellach ar ddarpariaeth gofal plant brys dros wyliau'r haf ar gael yn fuan.

Ailgydio, dal i fyny a pharatoi

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar y Gweinidog Addysg ar ail-agor ysgolion, mae'r cyngor yn awyddus i weithio gydag ysgolion a rhieni/gofalwyr i sicrhau fod disgyblion yn bachu ar y cyfle i ailgydio gyda'r ysgol, dal i fyny gyda'u cyfoedion a'u hathrawon a pharatoi at y flwyddyn ysgol nesaf.

O ddydd Llun 29 Mehefin, bydd ysgolion Powys yn dechrau derbyn eu disgyblion eu hunain i ddod i sesiynau penodol yn yr ysgol.

Fodd bynnag, ni fydd pob dysgwr yn dychwelyd ar unwaith, a phan fyddan nhw'n dychwelyd, bydd y diwrnod ysgol yn dechrau ac yn gorffen ar amserau gwahanol i ddysgwyr gwahanol.  Gall hyn gynnwys trefniadau gwahanol i frodyr a chwiorydd o wahanol oedrannau sy'n ddisgyblion yn yr un ysgol.

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi datgan na fydd cyfanswm y disgyblion mewn unrhyw ysgol ar y tro yn fwy na thraean cyfanswm capasiti adeilad yr ysgol.

O ganlyniad i hyn, rhwng dydd Llun 29 Mehefin a dydd Gwener, 24 Gorffennaf, y gobaith yw gwahodd eich plentyn i'r ysgol o leiaf dair gwaith (oni bai eu bod yn gallu derbyn gofal plant brys yng nghanolfan gofal plant yr ysgol honno) ond bydd hyn yn amrywio o ysgol i ysgol.  Bydd angen i ddisgyblion mewn canolfannau arbennig, ysgolion arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion siarad â'u hysgolion eu hunain i drafod anghenion penodol eu plentyn a nifer yr ymweliadau.

Dros y cyfnod hwn, mae'n bwysig nodi mai rhieni a gofalwyr sydd i benderfynu p'un ai i anfon y plant i'r ysgol neu beidio.  Os bydd rhieni/gofalwyr yn penderfynu peidio anfon y plant i'r ysgol dros dymor yr haf, ni fyddant yn cael eu cosbi.  Os byddwch yn penderfynu peidio anfon eich plant i'r ysgol, byddan nhw'n parhau i dderbyn yr un cymorth gan yr ysgol a gafwyd hyd yma.

Pan fydd eich plentyn yn dychwelyd i'r ysgol, bydd y ffocws ar les disgyblion ac ar fwynhau dysgu yn yr awyr agored yn eu hamgylchedd dysgu penodol pan fydd hyn yn ymarferol.

Bydd ysgolion uwchradd hefyd yn canolbwyntio ar les ac yn cael sgwrs â phob disgybl.  Byddan nhw hefyd yn canolbwyntio ar y dysgu gan blant cyn galwadau academaidd y flwyddyn ysgol nesaf.

I helpu ysgolion unigol gyda'u gwaith cynllunio, byddai'n fuddiol iawn iddyn nhw wybod a yw rhieni a gofalwyr yn ystyried anfon eu plant i'r ysgol pan ddaw'r gwahoddiad.  Diolch i'r rhai sydd wedi llenwi'r holiadur i helpu gyda'r broses.

Rwy'n gwybod y bydd athrawon, arweinwyr a staff cymorth ysgolion wrth eu bodd i weld eu disgyblion eto ar yr achlysuron hyn.

Unwaith eto, rwy'n awyddus i wneud popeth sy'n bosibl i'ch sicrhau chi bod y cyngor yn gwneud ei orau glas i helpu gyda lles emosiynol a chorfforol dysgwyr.  Mae'r cyngor yn gweithio'n agos gydag ysgolion a phartneriaid i sicrhau bod arweiniad a chefnogaeth wrth law i helpu eich plentyn i ddychwelyd i'r ysgol.

I gloi felly, hoffwn ddiolch i chi gyd eto am eich cefnogaeth ar adeg anodd iawn.

Yn gywir,

Cyng. Phyl Davies, Aelod Portffolio - Addysg ac Eiddo

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu