Gwaith lledu ar rai o balmentydd 'stryd fawr' Powys i helpu gyda chadw pellter cymdeithasol.

Street shot in Crickhowell

Mehefin  22, 2020

 Street shot in Crickhowell Bydd gwaith lledu palmentydd yn dechrau'n fuan mewn rhai trefi ym Mhowys.  Gyda'r mesurau dros dro, bydd modd i bobl gadw pellter cymdeithasol yn fwy diogel wrth ymweld - a chiwio - am y siopau, a hefyd bydd modd i fusnesau fynd nôl i'r gwaith yn gynt.

  Mae Cyngor Sir Powys yn ystyried gosod rhwystrau a chonau lle bydd angen, yn y prif strydoedd siopa yn:

·         Machynlleth;

·         Llanidloes;

·         Y Drenewydd;

·         Y Trallwng;

·         Llanfyllin (i'w gadarnhau)

·         Llandrindod;

·         Llanandras

·         Tref-y-clawdd

·         Rhaeadr Gwy;

·         Llanfair-ym-Muallt

·         Y Gelli Gandryll

·         Aberhonddu

·         Crughywel.

·         Ystradgynlais.

 

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am y gwaith hwn: "Fel nifer o gynghorau eraill ar draws y DU, rydym yn gwneud y gwaith hwn i'w wneud yn haws i bobl gadw pellter cymdeithasol yng nghanol y trefi.  Fel y gwyddom, palmentydd cul iawn sydd yn rhai o'n trefi ni sydd ddim yn hwyluso pethau wrth geisio cadw pellter cymdeithasol heb orfod cerdded ar y ffordd fawr.  Wrth i draffig ar y ffordd gynyddu, mae angen i ni gyflwyno mannau diogel i bobl gerdded."

Esboniodd y bydd rhwystrau a chonau dros dro'n cael eu defnyddio i greu mannau cerdded trwy gael gwared ar lefydd parcio ar y stryd, er y bydd y mannau parcio i'r anabl yn parhau.  Mae'n bosibl hefyd y bydd rhai o ffyrdd y trefi'n cael eu cau dros dro, ond bydd modd dosbarthu nwyddau a chyrraedd cartrefi.

"Gyda'r mesurau hyn, bydd yn haws i fusnesau ymdopi â phobl fydd efallai angen ciwio tu allan er mwyn cydymffurfio â mesurau cadw pellter cymdeithasol.  Mae'n bosibl y bydd yn golygu bod rhai busnesau'n gallu agor yn fwy buan", ychwanegodd.

"Byddwch wedi gweld trefniadau tebyg yn y trefi a'r dinasoedd mawr ar draws y DU ond bydd gan ein trefi gwledig bach anghenion gwahanol a bydd hyn yn golygu gwahanol fesurau i'r 'stryd fawr' yn nhrefi Powys."

 

 

I helpu i roi'r prosesau hyn ar waith, bydd swyddog cyswllt dros dro yn helpu ac yn gweithio gyda chynghorau tref a'r gymuned leol dros yr wythnosau nesaf.  Byddwn yn cyhoeddi manylion pellach maes o law.

Byddwn yn cyflwyno'r mesurau dros dro hyn, lle bydd angen, yn y trefi a restrwyd uchod yn gyntaf cyn ystyried cymunedau eraill yn y sir.  Mesurau cychwynnol a dros dro yw'r rhain a bydd y cyngor yn gweithio'n agos â chynghorwyr lleol a busnesau i sicrhau'r ffordd orau ymlaen wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Ym mis Mai eleni, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth brys a chyllid i alluogi'r gwaith hwn i ddigwydd.

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu