SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Newidiadau i Reoliadau Coronafeirws o 22 Mehefin 2020 - Cwestiynau a ofynnir yn aml

Yr Economi a Siopa

Alla' i deithio mor bell ag y dymunaf er mwyn mynd i siopa?

Mae'r gofyniad cyfreithiol i aros yn lleol yn parhau. Fel rheol, mae hyn yn golygu'n gyffredinol na ddylech deithio mwy na phum milltir o gartref

Alla' i fynd i siopa gyda fy ffrindiau?        

Ni chaniateir cyfarfod â phobl o aelwydydd eraill oni bai fod hynny yn yr awyr agored a'ch bod yn cynnal pellter o 2 fetr rhyngoch, gan fod y risg o drosglwyddo'r firws yn llawer uwch dan do. Felly gallwch siopa gyda phobl o gartrefi eraill yn yr awyr agored, er enghraifft mewn marchnadoedd awyr agored (tra'n dal i gydymffurfio ag arferion  cynnal pellter cymdeithasol). Dylech siopa dan do ar eich pen eich hun neu gyda phobl rydych yn byw gyda nhw. (Cofiwch y terfyn 5 milltir).

Alla' i symud tŷ ?

O 22 Mehefin, mae gadael eich ardal leol, neu fod dan do gyda phersonau eraill dan yr amgylchiadau rhesymol yma:

 • Symud tŷ
 • Paratoi eiddo i rywun symud ynddo
 • Ymweld ag asiant ystâd neu gwerthwr tai, swyddfa werthu datblygwr eiddo, neu gartref sioe mewn cysylltiad â phrynu, gwerthu neu rentu eiddo sydd heb ei feddiannu
 • Ymweld ag eiddo sydd heb ei feddiannu gyda'r bwriad o'i brynu neu ei rentu

Rydym yn darparu canllawiau manwl ar gyfer y cyhoedd a'r diwydiant ynghylch symud tŷ. Bydd hyn yn cynnwys argymhellion am lanhau'n drylwyr yr eiddo sydd ar werth neu ar osod er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo coronafeirws.

Gofal Plant

A yw'n ddiogel i'm plentyn ddychwelyd i ofal plant?        

Risg isel sydd i anfon eich plentyn i leoliad gofal plant. Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i helpu lleoliadau i baratoi i gynyddu nifer y plant y maen nhw'n gofalu amdanynt. Yn y pen draw, y rhieni fydd yn penderfynu a ydynt am anfon plant i ofal plant ai peidio.

Sut fydd cynnal pellter cymdeithasol yn gweithio mewn lleoliad gofal plant?        

Dylid rhoi mesurau cynnal pellter cymdeithasol ar waith i'r graddau y mae'n rhesymol ymarferol gwneud hynny, ond bydd yn fwy anodd gwneud hyn mewn lleoliad gofal plant gyda phlant ifanc iawn. Yn yr achosion hyn, rhaid cynyddu'r mesurau atal a rheoli heintiau. Rydym wedi cyhoeddi canllawiau i leoliadau ynghylch sut i weithredu'r mesurau hyn.

Gweler y canllawiau pellach i gael rhagor o wybodaeth: mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant: cadw gofal plant yn ddiogel.

Beth os yw fy mhlentyn yn gwarchod?        

Ni ddylai plant sydd yn y grŵp gwarchod fynychu lleoliadau gofal plant ar hyn o bryd. Plant yw'r rhain sydd â chyflyrau meddygol sy'n bodoli eisoes, ac sy'n destun cyngor i gynnal mesurau gwarchod i'w hamddiffyn rhag dal y coronafeirws.

Y cyngor gwyddonol yw y dylai plant aros yn yr un grŵp bach pan fyddant yn yr ysgol neu mewn lleoliad gofal plant. Beth mae hyn yn ei olygu i ofal plant a gofal cofleidiol?        

Mae cyfyngu ar gysylltiadau cymdeithasol yn rhan bwysig o leihau'r tebygolrwydd o weld nifer uchel o achosion o'r firws. Mae'n bwysig ein bod yn parhau i leihau'r cymysgu rhwng pobl a grwpiau o bobl. Mae cadw pobl mewn grwpiau bach o blant (ac oedolion sy'n mynd gyda nhw) sy'n aros yr un fath drwy gydol yr wythnos, ar wahân i grwpiau eraill, yn helpu i wneud hyn ac yn osgoi creu cadwyni trosglwyddo.

Os yw plentyn yn mynychu mwy nag un lleoliad, er enghraifft ysgol a gofal plant cofleidiol ,neu y tu allan i'r ysgol, dylai'r plentyn aros yn yr un grŵp bach yn y ddau leoliad lle bynnag y bo modd.

A fydd y Cynnig Gofal Plant yn ailgychwyn yr un pryd?        

Mae hyn yn parhau i gael ei ohirio tan fis Medi 2020 ar gyfer newydd-ddyfodiaid.  Bydd plant a oedd eisoes yn derbyn y cynnig gofal plant yn parhau i wneud hynny.

A fydd y cyllid ar gyfer y Cynllun Cymorth Gofal Plant i Weithwyr Hanfodol - Coronafeirws yn parhau?        

Byddwn yn parhau i ariannu costau gofal plant i blant cyn oed ysgol gweithwyr critigol a phlant cyn oed ysgol agored i niwed, ar wahân i unrhyw ffioedd cadw a godir gan ddarparwyr gofal plant, tan 31 Awst 2020, o dan y cynllun.

Teithio a Thwristiaeth

A gaf i fynd ar wyliau yng Nghymru nawr?        

Mae paratoadau ar y gweill i ailagor yr economi ymwelwyr yn ddiogel, gan gynnwys llety hunangynhwysol ac atyniadau awyr agored. Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch hyn yn ystod yr adolygiad nesaf o'r rheoliadau ar 9 Gorffennaf.  Ni fyddwch yn gallu cael gwyliau yng Nghymru nes bod unrhyw newid i'r gyfraith. Os caiff y gyfraith ei newid, mae'n debygol o fod mewn grym o 13 Gorffennaf ymlaen.

A allaf i archebu llety gwyliau?        

Gallwch wneud archeb ymlaen llaw ar gyfer arhosiad sy'n digwydd ar ôl 13 Gorffennaf 2020. Fodd bynnag,  dim ond os bydd y newid a ragwelir i'r gyfraith yn digwydd y bydd modd cyflawni hyn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i fonitro sefyllfa iechyd y cyhoedd ac mae perygl y gellir canslo unrhyw archeb a drefnir.  Siaradwch â'ch darparwr llety i gael gwybodaeth am ei bolisi canslo.

Pa fath o lety sy'n cael ei ystyried ar gyfer ei ail-agor?

Llety heb gyfleusterau a rennir - llety yw hwn, sy'n gwbl hunangynhwysol gyda cheginau ac ystafelloedd ymolchi na chaiff unrhyw westeion eraill eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys bythynnod hunanarlwyo a charafanau gyda'u hystafelloedd ymolchi eu hunain.

Mae gwestyau a llety arall sy'n cael ei wasanaethu, er enghraifft llety Gwely a Brecwast a hosteli, sydd ag ystafelloedd en-suite ac sy'n gallu darparu prydau gwasanaeth ystafell, hefyd yn y categori hwn.

Mae gen i wyliau wedi'u harchebu - alla' i deithio i'r maes awyr?

Na chewch. Cyhyd ag y bydd y gofyniad "aros yn lleol" yn parhau, nid yw hyn yn gyfiawnhad dilys dros adael eich ardal leol. Os ydych i fod i deithio cyn 6 Gorffennaf, dylech ganslo eich taith a cheisio ad-daliad.  Pan gaiff y gofynion "aros yn lleol" eu dileu, bydd teithio ar gyfer gwyliau tramor yn cael ei ganiatáu ond mae hyn yn amodol ar reolau'r wlad y dymunwch ymweld â hi ac â reoliadau ffiniau'r DU, sy'n gofyn am gyfnod cwarantîn wrth ddychwelyd o dramor. Dylid hefyd ddilyn cyngor a gyhoeddir gan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad.

Bydd Gweinidogion yn codi'r gofyniad "aros yn lleol" ymhen pythefnos ar Orffennaf 6, os bydd amodau'n caniatáu hynny.

Ffydd a Seremoniau

A gaf fi fynd i'm man addoli?

Caniateir i addoldai agor ar 22 Mehefin ar gyfer gweddi breifat. Mae hyn yn cynnwys gweddïo gydag aelodau ar yr un aelwyd â chi.

A fydd fy man addoli yn agored ar unwaith?

Gall pob man addoli benderfynu a ddylid agor ar gyfer y dibenion cyfyngedig hyn. Efallai y bydd rhai'n penderfynu peidio ag agor tra bo eraill yn penderfynu agor yn fwy graddol, neu'n penderfynu parhau i ddefnyddio technoleg ar-lein i ymarfer eu ffydd. Dylech gysylltu â'ch addoldy i weld a yw ar agor cyn i chi ei fynychu.

Ymweld a ffrindiau a theulu

I bobl sy'n ymweld, beth a olygwch wrth "sail tosturi"?

Efallai y bydd gennych resymau tosturiol dros ymweld â rhywun lle mae'r unigolyn hwnnw'n dioddef o salwch corfforol neu feddyliol; wedi dioddef profedigaeth neu os ydych yn poeni am ei les am resymau eraill, fel unigrwydd.

Mae enghreifftiau eraill o bethau y gellir eu caniatáu yn cynnwys ymweliadau â phobl sy'n byw neu'n aros mewn cartrefi gofal, mewn gwasanaethau byw â chymorth, neu mewn cartrefi plant neu sefydliadau troseddwyr ifanc. Ym mhob achos, bydd angen i'r darparwr gwasanaeth roi mesurau cynnal pellter cymdeithasol a diogelwch priodol ar waith cyn caniatáu ymweliadau, a dylech gysylltu â nhw cyn teithio.

Pryd fydda i'n gallu ymweld â ffrindiau a theulu y tu allan i fy ardal leol yn fwy cyffredinol?

Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu'r holl gyfyngiadau, gan gynnwys y gofyniad i gadw'n lleol, yn gyson. O ystyried y sefyllfa sy'n gwella, bydd Gweinidogion yn codi'r gofyniad am aros yn lleol ymhen pythefnos ar 6 Gorffennaf, os yw'r amodau'n caniatáu hynny.

Chwaraeon a gweithgareddau awyr agored

Pa gyfleusterau chwaraeon, hamdden ac adloniant sydd ar agor erbyn hyn?

O 22 Mehefin, bydd pob cyfleuster chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae a champfeydd awyr agored yn cael agor. Disgwylir i'r rhai sy'n rheoli'r cyfleusterau ddefnyddio pob mesur angenrheidiol i reoli risg a chynnal pellter cymdeithasol.

Ond ni chaniateir chwaraeon tîm, chwaraeon cyswllt a chynulliadau mawr o bobl sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden.

Mae'r math o gyfleusterau a all ailagor yn awr, yn amodol ar fodloni'r holl fesurau eraill, yn cynnwys:

 • cyrtiau tenis awyr agored
 • lawntiau bowlio awyr agored
 • cyrtiau pêl-fasged awyr agored
 • meysydd gyrru golff awyr agored
 • felodromau beicio awyr agored
 • traciau athletau awyr agored
 • rhwydi criced awyr agored

Pa gyfleusterau chwaraeon, hamdden ac adloniant y tu allan sy'n gorfod aros ar gau?        

Mae rheoliadau cyfyngiadau coronafeirws yn manylu ar yr holl fusnesau, y mae'n rhaid eu cadw ar gau - mae'r rhain yn cynnwys meysydd chwarae a champfeydd awyr agored. Mae cyfyngiadau ar gynulliadau'n golygu nad yw'n ymarferol i'r holl gaeau chwarae a reolir agor (er enghraifft lleiniau pêl-droed 5 bob ochr).

Pam fod rhai cyfleusterau y tu mewn a'r tu allan yn dal heb ganiatâd i agor?        

Rydym yn dysgu mwy am y firws bob dydd ac rydym yn gwybod bod y risg o drosglwyddo yn is yn yr awyr agored na than do. Fodd bynnag, nid yw risg is yn golygu dim risg. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau hyn mae'n hanfodol ein bod i gyd yn cynnal pellter cymdeithasol fel y gallwn barhau i fynd i'r afael â lledaeniad y firws hwn.

Mae gan rai cyfleusterau awyr agored fwy o risg o drosglwyddo lle rhennir arwynebau neu gyfarpar rhwng pobl, er enghraifft meysydd chwarae a champfeydd awyr agored.  Dylai lleiniau chwaraeon sydd wedi'u hamgáu a'u rheoli aros ar gau nes y bydd chwaraeon tîm yn gallu ailddechrau.

A ganiateir i gyrtiau pêl-fasged ail-agor?        

Bydd y rhain yn ailagor, ond mae'r cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n cael ymarfer gyda'i gilydd yn parhau, felly nid yw gemau tîm yn dderbyniol ar hyn o bryd. Gallwch chwarae ar gwrt, ar eich pen eich hun neu dim ond gydag aelod o'ch cartref neu un arall.

A ganiateir i barciau sglefrio agor?        

Caniateir i 'r holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae a champfeydd awyr agored a chaeau chwaraeon caeedig, agor os yw'r rhai sy'n rheoli'r cyfleuster yn barod i'w agor. Dylent ddefnyddio pob mesur rhesymol i reoli risg a chynnal pellter cymdeithasol. Ond ni chaniateir chwaraeon tîm a chynulliadau o bobl o fwy na 2 aelwyd i wneud gweithgareddau hamdden gyda'i gilydd.

A all athletwyr elît ailddechrau hyfforddi?        

Mae rhai athletwyr elitaidd, fel y rhai ddarpar gystadleuwyr yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, bellach yn gallu ailafael yn eu rhaglenni hyfforddi. Mae angen i'r athletwyr hyn ailddechrau hyfforddiant strwythuredig a chael mynediad i gyfleusterau priodol i baratoi'n briodol ar gyfer yr adeg pan fydd y gystadleuaeth chwaraeon yn ailddechrau.  Bydd Chwaraeon Cymru yn rheoli rhaglen ar gyfer carfan fechan o athletwyr a enwebwyd i gymryd rhan yn y rhaglen gan gorff llywodraethu cenedlaethol eu camp.

Mae protocolau caeth ar waith i ganiatáu i athletwyr hyfforddi a pharatoi'n ddiogel, heb gyfaddawdu eu hiechyd eu hunain ac iechyd a diogelwch pobl eraill.

Mae'r newidiadau i'r rheoliadau yn caniatáu i athletwyr elitaidd:

 • deithio i gael hyfforddiant yng Nghymru ac ar draws y DU
 • hyfforddi mewn grwpiau bach ac i hyfforddi gyda hyfforddwyr o'r tu allan i'w haelwyd
 • cael mynediad i gyfleusterau (er enghraifft pyllau nofio, campfeydd bocsio, campfeydd codi pwysau, cyrtiau sboncen) at ddibenion ymgymryd â hyfforddiant

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu