SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwaith yn mynd yn ei flaen ar ysgol gynradd newydd y Trallwng

Image of the new Welshpool Church in Wales Primary School build

24 Mehefin 2020

Image of the new Welshpool Church in Wales Primary School buildMae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod gwaith ar ysgol gynradd newydd yn y Trallwng wedi ailddechrau yn dilyn saib oherwydd y pandemig coronafeirws.

Cafodd y gwaith ar Ysgol Gynradd newydd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng, fydd â lle ar gyfer 360 o ddisgyblion, ei oedi dros dro oherwydd y cyfyngiadau coronafeirws. Fodd bynnag, mae'r prif gontractwyr wedi ailddechrau'r gwaith yn raddol ar y safle gan ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Ers dyfarnu'r contract i Pave Aways yn gynharach eleni (Ionawr), cwblhawyd y to ac mae'r adeilad bellach yn ddiogel rhag y tywydd.  Gosodwyd paneli ffotofoltaig hefyd ar y to.

Mae'r grisiau ar gyfer yr ysgol newydd yn eu lle ac mae muriau cegin yr ysgol wedi'u gorchuddio ag arwynebau hylan.  Mae'r gwaith o osod y system awyru mewnol a'r ceblau data bron wedi'i gwblhau ac mae'r haen gyntaf o baent ar rai rhannau o'r ysgol.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Dw'i wrth fy modd gyda'r cynnydd mae Pave Aways wedi gwneud yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng.

"Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd a heriol.  Rydym wedi gorfod diwygio ein hamserlen oherwydd yr oedi gyda'r gwaith oherwydd y pandemig coronafeirws.

"Mae dal i fod rhai elfennau o ansicrwydd ond rwy'n lled obeithiol y bydd y disgyblion a'r staff addysgu yn gallu symud i'w hysgol newydd ar ddechrau'r flwyddyn nesaf.

"Mae'r ysgol newydd hon yn rhan bwysig o'n strategaeth i drawsnewid addysg ym Mhowys.  Pan fydd y gwaith wedi gwblhau bydd yn darparu amgylchedd dysgu a fydd yn galluogi dysgwyr a staff addysgu i ffynnu a chyflawni eu potensial."

Yn wreiddiol, roedd yr ysgol i fod agor i staff a disgyblion ym mis Medi 2020 ond bellach y bwriad yw agor yr ysgol yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Mae'r prosiect o adeiladu'r ysgol yn cael ei ariannu gan Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru gyda 50% wedi'i ariannu gan Gyngor Sir Powys.  Mae'r prosiect yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth ar y cyd â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Dywedodd Steven Owen, Rheolwr Cyfarwyddwr Pave Aways: "Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol er gwaethaf gorfod oedi'r gwaith dros dro oherwydd y coronafeirws.

"Mae ein polisiau a rhaglenni ymarferol wedi cael eu haddasu er mwyn sicrhau y gall y gwaith mynd yn ei flaen i orffen y prosiect pwysig hwn tra'n diogelu iechyd a lles ein tîm.

"Mae'r gwaith nawr yn dechrau dwyn ffrwyth a byddwn yn parhau i weithio'n galed i gwblhau'r gwaith adeiladu cyn gynted â phosibl."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu