SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae canllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru yn golygu ychydig o oedi i gais y Trallwng

External shot of Neuadd Maldwyn

Mehefin 25, 2020

External shot of Neuadd Maldwyn  Bydd diwygiadau i weithdrefnau ymgynghori cyn ymgeisio a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i argyfwng Covid-19 yn golygu ychydig o oedi i ddatblygiad yn y Trallwng.

Mae Cyngor Sir Powys yn gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai ClwydAlyn i ddarparu llety byw'n annibynnol (neu ofal ychwanegol) ar safle Neuadd Maldwyn y Cyngor ar ffordd Hafren.

Cwblhawyd Ymarfer Ymgynghori Cyn-Ymgeisio fis Ebrill, ond mae diwygiad i'r ddeddfwriaeth berthnasol o Gaerdydd a gyhoeddwyd mewn ymateb i bandemig y Ccovid-19 bellach yn ei gwneud yn ofynnol i'r gymdeithas tai gynnal ymarfer PAC newydd.

Nod y datblygiad yw troi adeiladau'r cyngor yn llety byw'n annibynnol i unigolion 60 oed a hyn (gydag anghenion gofal neu gefnogaeth asesedig ac sy'n byw yn un o ardaloedd Powys neu sydd â chysylltiadau agos â hi). Mae gan y Drenewydd y math hwn o lety eisoes yn Llys Glan yr Afon, sef cynllun fflatiau 48 a ddatblygwyd gan y Cyngor ar y cyd â Chymdeithas Dai arall. Mae'r cynlluniau'n cynnig opsiwn byw'n annibynnol lle y gall pobl hyn fyw yn eu cartref hunangynhwysol eu hunain a defnyddio ystod eang o gyfleusterau cymunedol a phecynnau cymorth gofal personol ar yr un pryd.

Dywedodd Craig Sparrow, Cyfarwyddwr Datblygu ClwydAlyn: "yng ngoleuni'r canllawiau newydd hyn, mae'n rhaid i ni gynnal PAC ychwanegol a fydd yn cymryd tua phedair wythnos i'w gwblhau, er mwyn sicrhau ein bod yn ymgynghori'n briodol â'n cymdogion.

"Mae'r cam PAC bellach ar waith ac rydym wedi ysgrifennu at randdeiliaid lleol i roi gwybod iddynt am y broses hon.  Mae croeso mawr i holl bobl y Trallwng weld y cynlluniau a rhoi gwybod i ni am eu barn drwy ymweld â  https://cutt.ly/NeuaddMaldwynExtraCarePAC. Os oes angen copïau papur o'r cynlluniau ar unrhyw un, dylent gysylltu â ni  drwy  admin@lovelockmitchell.com"

Daw cyfnod y PAC i ben ar 3 Gorffennaf.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol i oedolion gyda'r cyngor a dywedodd: "yn yr amser heriol iawn hwn, mae'n dal yn hanfodol ein bod yn rhoi cyfle i drigolion lleol wneud sylwadau am ein cynlluniau, a dyna pam mae ClwydAlyn yn cynnal ymgynghoriad ychwanegol. Byddwn yn annog pawb sydd â diddordeb i ymateb a bydd eich barn yn ein helpu i lywio'r prosiect cyffrous hwn."

Mae proses y PAC wedi'i gynllunio i gasglu gwybodaeth ac adborth cyn cyflwyno Cais Cynllunio ffurfiol i'r Cyngor.

Mae fideos sy'n rhoi cipolwg ar-lein o'r math hwn o lety byw'n annibynnol ar gael mewn fideo ClwydAlyn yn https://www.youtube.com/watch?v=sRg-AGQ8is8 (fersiwn Saesneg) neu https://youtu.be/ur0pGixt9Mw (fersiwn Cymraeg).

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu