SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Coronafeirws (COVID-19) Cyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ar gyfer Busnesau Gweithgynhyrchu Bwydydd

Hoffai'r Tîm Masnachol ac Iechyd yr Amgylchedd o fewn Cyngor Sir Powys dynnu eich sylw (os nad ydych wedi'i weld eisoes) at y cyfarwyddyd isod sy'n benodol i unrhyw fusnes gweithgynhyrchu bwydydd yng Nghymru. 

 

Lansiwyd Llinell Gymorth Arloesi Bwyd Cymrugan Lywodraeth Cymru gydag Arloesi Bwyd Cymru - mae ar agor 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer pob busnes bwyd a diodydd.

Yn yr amser hwn o bwysau cynyddol ar y gadwyn cyflenwad bwyd, mae Arloesi Bwyd Cymru wedi agor Llinell Gymorth ym mhob un o'i ardaloedd daearyddol. Ar gyfer diogelwch bwyd, parhad y gadwyn gyflenwi neu dechnegol (e.e. cyflenwyr deunyddiau crai), cysylltwch â'r rhifau canlynol: http://foodinnovation.wales/food-innovation-wales-helpline/

 

De Cymru-Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five @ Prifysgol Metropolitan Caerdydd:

Rhiannon Richards: 07468 752237 - RBfacey-richards@cardiffmet.ac.uk

David Lloyd: 07770 825069 - dclloyd@cardiffmet.ac.uk

Martin Sutherland: 07770 701660 - msutherland@cardiffmet.ac.uk

 

Canolbarth Cymru -Canolfan Bwyd Cymru, Cyngor Sir Ceredigion

Arwyn Davies: 07970 304701 - arwyn.davies@ceredigion.gov.uk

Angela Sawyer: 07855 253296 - angela.sawyer@ceredigion.gov.uk

 

Gogledd Cymru -Canolfan Technoleg Bwyd @ Grŵp Llandrillo Menai

Paul Roberts: 07810 647432 -  robert5p@gllm.ac.uk

Anne-Marie Flinn: 07519 363187 - a.flinn@gllm.ac.uk

Ym mis Mai, lansiwyd Ystyriaethau COVID-19 ar gyfer Arfer Gweithgynhyrchu Da o fewn Sector Prosesu Bwydydd a Diodydd Cymru (COVID-19 Considerations for Good Manufacturing Practice in the Welsh Food and Drink Processing  Sector)gan Lywodraeth Cymru gydag Arloesi Bwyd Cymru

 http://foodinnovation.wales/wp-content/uploads/FIW-CVGMP-160620.pdf

Ym mis Mai, lansiwyd Pecyn Cymorth COVID-19 (COVID-19 Tool Kit)gan Lywodraeth Cymru gydag Arloesi Bwyd Cymru

http://foodinnovation.wales/covid-19-considerations-for-good-manufacturing-practice-in-the-welsh-food-and-drink-processing-sector/   sy'n cefnogi busnesau ar yr adeg hon trwy gynnal arolwg gweithredol annibynnol o bell ar eich systemau a phrotocolau COVID-19. Cysylltwch â'r cynrychiolydd technegol perthnasol yn y Ganolfan Fwyd ranbarthol briodol am gefnogaeth bellach.

Gwybodaeth Gefndir - Covid-19

Yn fyd-eang mae'r data gwyddonol am Covid-19 a'r sector bwyd yn gyfyngedig iawn. Fodd bynnag, mae gwaith wedi cael ei wneud i newid y gwahanol elfennau o'r Coronafeirws (e.e. SARS, CoV-2).  Y gwaith hwn yw'r sail ar gyfer llawer o'r sgyrsiau gwyddonol yn ymwneud â'r sector bwyd.

Y ffeithiau:

 • Cytunir yn gyffredinol nad yw bwyd yn cynnal datblygiad y feirws.
 • Nid yw'n ymddangos bod y feirws yn goroesi'n hirach ar arwynebau llyfn.
 • Mae'r Coronafeirws yn goroesi ar dymheredd isel
 • Mae rhai papurau gwyddonol yn awgrymu bod straeniau y Coronafeirws yn colli ei heintusrwydd tua 58°C.
 • Mae trin arwynebau gyda glanedydd a diheintydd yn lleihau gallu'r Coronafeirysau i oroesi (yn enwedig glanedyddion oherwydd mae'n rhyngweithio â haen lipid ar ardal allanol y feirws).
 • Pobl yw'r prif ffactor am ledaenu'r clefyd.
 • Bod yn agos at unigolyn wedi'i heintio yw'r prif ffactor arall ar gyfer lledaenu'r clefyd.
 • Ar wahân i beswch a disian, mae'r farn wyddonol yn awgrymu y gallai anadlu'n drwm ar ôl gwaith caled, gweiddi (oherwydd amgylchiadau swnllyd) a chanu, gyfrannu at fwy o cyfleoedd i ledaenu'r feirws.
 • Mae yna ddadl o blaid ac yn erbyn pa mor effeithlon yw masgiau fel rhan o gyfarpar diogelu personol

Camau positif i leihau'r risg o ledaenu'r feirws:

 • Enghreifftiau yn unig yw'r rhain o ffactorau i'w hystyried.  I gael golwg llawnach ar y rheoliadau, ewch i http://foodinnovation.wales 
 • Dadansoddi llif prosesau i ddynodi "poeth-fannau" lle mae pobl yn casglu / croesi un ai wrth fynd i mewn / dod allan o'r safle fel rhan o'r diwrnod gwaith (e.e. symud nwyddau, gwastraff neu gynnyrch).  Ail-ddylunio'r llif er mwyn lleihau neu gael gwared ar y llwybrau yma sy'n croesi ei gilydd
 • Gwneud hi'n orfodol i wisgo mygydau
 • Canolbwyntio ar feysydd y gellir eu hystyried i fod yn eilaidd i'r llif prosesau (e.e. cabanau ysmygu a swyddfeydd, yn ogystal ag ardaloedd fel toiledau, ystafelloedd newid a'r ffreutur).
 • Gwnewch yn siwr bod goruchyddion ar gyfer barfau yn ddefnydd un tro yn unig.
 • Ystyriwch yr angen i brofi pob aelod o staff (ar y cyd gyda swyddogion y llywodraeth) gyda phrawf antigen un ai'n wythnosol neu'n fisol h.y. os yw'n bositif, rhyddhau staff (cwmniau gyda dros 100 o staff?)
 • Gwneud hi'n orfodol i wisgo masgiau mewn mannau 'risg uchel' h.y.  risg yn gysylltiedig â lledaenu Covid ac nid cynnyrch bwyd risg uchel.  Risg Uchel o ran dwysedd y staff mewn rhai mannau.
 • Datblygu protocol rheoli argyfwng ar y cyd â Llywodraeth Cymru/Arloesi Bwyd Cymru i gadw'r risg o'r amser mae'r ffatri ar gau i'r lleiaf posibl a allai arwain at golli swyddi e.e. rhyddhau'r safle prosesu ar ôl glanhau dwys iawn a chau'r ffatri am 3 diwrnod a bod staff wedi'u profi i fod yn glir drwy prawf antigen gyda'r canlyniadau o fewn 24 awr.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu