SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Croesawu llwyddiant Estyn i dair ysgol

Image of a primary school classroom

25 Mehefin 2020

Image of a primary school classroomMae tair ysgol gynradd ym Mhowys sydd wedi bod trwy broses trawsnewid oll wedi derbyn canlyniadau positif i arolwg Estyn, meddai'r cyngor sir.

Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion bod Estyn wedi barnu bod Ysgol Gynradd y Gelli Gandryll, Ysgol Gymraeg y Trallwng ac Ysgol Y Mynydd Du (Talgarth) yn 'dda' ymhob un o'r pump maes arolygu allweddol.

Y pum maes arolygu yw:

  • Safonau
  • Llesiant ac agweddau tuag at ddysgu
  • Profiadau addysgu a dysgu
  • Gofal, cefnogaeth a chyfarwyddyd
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth

Dyma'r tro cyntaf yr arolygwyd y tair ysgol gan Estyn ers iddynt agor.

Fel rhan o fuddsoddiad £23m mewn cyfleusterau addysg yn ardal Gwernyfed, agorodd Ysgol Y Mynydd Du, sef cyfuniad o ysgolion cynradd Bronllys a Thalgarth fis Medi 2017 a symudodd disgyblion a staff o Ysgol Gynradd y Gelli Gandryll i adeilad newydd fis Chwefror 2018.

Agorwyd Ysgol Gymraeg y Trallwng fis Medi 2017 fel rhan o gynlluniau trawsnewid addysg yn y Trallwng pan gaewyd pedair o ysgolion y dref ac agorwyd dwy i'w disodli. Mae'r cyngor wrthi ar hyn o bryd yn datblygu adeilad newydd i Ysgol Gymraeg y Trallwng yn hen safle Ysgol Maes-y-dre yn y dref.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio Cabinet y cyngor ar faterion Addysg ac Eiddo: "Hoffwn i longyfarch staff, llywodraethwyr a disgyblion yn y tair ysgol am sicrhau adroddiadau positif ar eu harolygon gan Estyn ac am eu gwaith caled.

"Mae'n newyddion gwych fod y dair ysgol, sydd wedi bod ar agor am lai na thair blynedd, wedi'u barnu'n 'dda' ym mhump categori allweddol arolygon Estyn. Rydym yn falch iawn o'r tair ysgol.

"Mae hyn yn enghraifft wych o sut y gall trawsnewid addysg ym Mhowys fod o fudd i'n dysgwyr.

"Mae dysgu a sgiliau'n gonglfaen i'n Gweledigaeth 2025, ac fe hoffem ni roi'r cychwyn teilwng gorau bosibl i'n dysgwyr. Mae angen i ni weithio i sicrhau mai dyma beth yw'r sefyllfa ar hyd a lled y sir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu