SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cyngor am glywed barn pobl ar weledigaeth AAA / ADY

Image of a group of children

26 Mehefin 2020

Image of a group of childrenMae Cyngor Sir Powys yn annog rhieni, dysgwyr, llywodraethwyr, penaethiaid a'r cyhoedd i fynegi barn ar ei weledigaeth ddrafft. Y nod yw y bydd hon yn cryfhau Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ac Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys.

Mae'r Cyngor wedi bod yn datblygu'r weledigaeth newydd a fydd yn llywio trawsnewid darpariaeth i ddysgwyr ag AAA ac ADY. Mae gwella'r ddarpariaeth hon yn un o nodau strategol Strategaeth y Cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030, a gymeradwywyd ym mis Ebrill.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Dros yr wyth mis diwethaf rydym wedi ymgysylltu'n sylweddol â rhieni, dysgwyr, arweinwyr ysgol, athrawon ac eraill. Bydd eu sylwadau'n sail i ddiwygio a thrawsnewid y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mhowys.

"Yn ystod ein sesiynau ymgysylltu, codwyd nifer o faterion am ein darpariaeth AAA ac ADY bresennol. Roedd hyn yn cynnwys y ffaith bod disgyblion yn cael ansawdd a math o ddarpariaeth wahanol yn dibynnu ar le oedden nhw'n byw. Roedd rhaid i rai deithio pellterau hir i gyrraedd darpariaeth a oedd yn diwallu eu hanghenion tra bod y mynediad i ddarpariaeth Gymraeg yn anghyson.

"Ein bwriad yw i ysgolion fod yn hollol gynhwysol, yn dysgu disgyblion sydd ag amrywiaeth eang o anghenion addysgol arbennig ac anghenion dysgu ychwanegol. O ran ein dysgwyr ag anghenion mwy cymhleth, rydym am ddatblygu cryfderau ein hysgolion arbennig. Rydym yn awyddus i gael rhwydwaith a fydd yn caniatáu i ddysgwyr gael mynediad at ddarpariaeth a chefnogaeth arbenigol mor agos at eu cartrefi ag y bo modd."

"Hoffen ni glywed barn ein partneriaid addysg allweddol ar ein gweledigaeth AAA / ADY a chael sylwadau rhieni, plant, pobl ifanc a'r cyhoedd.

"Trwy gydweithio gallwn roi'r dechrau gorau oll i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig ac anghenion dysgu ychwanegol."

Gallwch weld y drafodaeth hon drwy fynd i https://haveyoursay.powys.gov.uk/ lle gwelwch ddolen i'r arolwg. Mae copïau papur y ddogfen ar gael oddi wrth y cyngor trwy ffonio 01597 826277.

Gall pobl ymateb i'r ymgynghoriad trwy'r dulliau canlynol:

  • Ymateb i'r holiadur ar-lein trwy fynd i https://haveyoursay.powys.gov.uk/
  • Anfon ymateb ysgrifenedig trwy e-bost neu drwy'r post i school.organisation@powys.gov.uk / Y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Y Gwasanaeth Ysgolion, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ddydd Mercher, 22 Gorffennaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu