SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Therapyddion Galwedigaethol y Cyngor yn ymateb i'r pandemig

Photo of tablet, phone and wheelchair user

Mehefin 30, 2020

Photo of tablet, phone and wheelchair user  Mae therapyddion galwedigaethol Cyngor Sir Powys yn defnyddio technoleg fodern wrth iddyn nhw edrych ar sut mae gweithredu'n ddiogel yn ystod pandemig Covid-19.

Maen nhw'n cynnal ymgynghoriadau fideo gyda chleientiaid  gan ddefnyddio ffonau clyfar, gliniaduron, neu lechen. Hefyd mae'r defnydd o Olwg Stryd Google yn helpu staff a phreswylwyr i gadw'n ddiogel.

Verena Zimmer yw'r prif therapydd galwedigaethol ar gyfer de'r sir. Wrth sôn am newidiadau i'w gwaith fe ddywedodd: "Cyn i Covid-19, roedden ni'n cynnal ymgynghoriadau â chleientiaid wyneb yn wyneb ond buodd rhaid i ni addasu ein dull o weithio i gadw pawb yn saff."

"Er bod ychydig bach o ymgynghoriadau wyneb yn wyneb yn dal i ddigwydd - gyda fy nghydweithwyr yn gwisgo Cyfarpar Diogelu Personol ac yn cadw pellter cymdeithasol - gwelsom ein bod yn gallu gwneud llawer o'n gwaith drwy gamerâu ar ffonau a gwe-gamerâu."

Eglurodd fod un o'i chydweithwyr dyfeisgar yn ei chael yn anodd gweld hyd a lled tu allan cartref gwraig yr oedd angen ramp cadair olwyn arni i fynd at y drws. Felly trodd at Olwg Stryd Google. "Nid oedd fy nghyd-weithiwr yn gallu gweld cynllun yr ardd a'r llwybrau felly cafodd hi'r syniad gwych o edrych ar du allan tŷ'r cleiant ar Google Street View ac yna roedd yn gallu gweld sut y byddai modd gosod y ramp," meddai.

Ffordd arall mae'r tîm wedi ymateb i'r pandemig yw trwy ddatblygu eu gwaith i helpu trigolion Powys sydd ag anawsterau symud. Trwy ddefnyddio technegau gwahanol, cyfarpar newydd a hyfforddiant staff gofal, gall gofalwr unigol helpu rhywun i symud (er enghraifft allan o'r gwely), lle yn y gorffennol byddai wedi cymryd dau weithiwr i wneud. Roedd hyn yn golygu bod mwy o staff gofal yn gallu cael eu rhyddhau ar adeg pan ddisgwyliwyd na fyddai nifer uwch o staff gofal yn gallu gweithio oherwydd salwch neu'r angen i hunanynysu.

"Rydym yn defnyddio'r ymadrodd Symud gydag Urddas i adlewyrchu sut rydym yn bwriadu helpu defnyddwyr ein gwasanaeth. Er ein bod yn defnyddio technoleg, ein nod bob tro yw sicrhau y gall yr unigolyn gadw ei urddas neu ei hurddas cymaint ag y bo modd."

Mae'n sôn am enghraifft o wraig - sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol - a oedd wedi cwympo ac arweiniodd hyn at ddiffyg hyder yn ei gallu i symud. Derbyniodd y Therapydd Galwedigaethol Urddas ei hachos ac roedd yn gallu trafod defnyddio teclyn lifft-mini sy'n hwyluso codi a sefyll. Ariannwyd y teclyn gan ei Thaliadau Uniongyrchol. Trwy'r cyfarpar yma roedd yn gallu symud allan o'r gwely gyda chymorth ond un Cynorthwyydd Personol lle byddai wedi cymryd dau gynt.

Enghraifft arall oedd gŵr 97 mlwydd oedd unwaith eto yn cael trafferth symud o amgylch y tŷ. Galwodd y Therapydd Galwedigaethol Symud am arolwg aml-asiantaethol o'i achos. Cytunwyd y gellid cefnogi'r gŵr gydag un gofalwr gan ddefnyddio teclyn cymorth i eistedd a sefyll. Yn ogystal,  cafodd system wrth y gwely sy'n hwyluso gorwedd ar eich hyd ar ôl codi a newid ystum y corff.

Hefyd rhoddwyd cyngor iddo ar leihau perygl llithro, baglu a chwympo, a sut y gallai ddod i ben pe bai'n disgyn. Rhoddodd yr aelod o staff ffôn tele-ofal iddo fel y gallai ei ddefnyddio i alw am help mewn argyfwng. Hefyd buodd y therapydd yn cyd-drafod ag adeiladwr a phlymwr a fu'n gweithio ar addasu ystafell gawod ar gyfer y teulu.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion: "Mae ein Therapyddion Galwedigaethol yn adnabyddus am eu gallu i ddarparu atebion ymarferol i broblemau. Maen nhw wedi dangos y cryfder hwn mewn sawl dull arloesol yn ystod yr adeg heriol yma.'

Gall trigolion Powys sy'n chwilio am gefnogaeth i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ffonio CYMORTH ar 0345 602 7050, neu ewch i: https://cy.powys.gov.uk/article/7709/CYMORTH

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu