Y Cyngor yn herio achosion o gamdrin staff.

Image of generic Welsh covid-19 news graphic

Gorfennaf 1, 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphic Ni ddylai staff ddioddef camdriniaeth wrth fynd wrth eu gwaith, yn arbennig pan fydd y gwaith hwnnw'n cael ei wneud am resymau iechyd y cyhoedd.

Dyna'r neges gan y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, pan gafodd staff yn Llanandras eu camdrin wrth godi rhwystrau a chonau dros dro i ledu palmentydd.

"Gyda siom a thristwch y clywais fod unigolion yn Llanandras wedi bod yn trin ein staff fel hyn.  Rydym wedi cysylltu â'r heddlu am y mater, " dywedodd y Cynghorydd Hulme.

Esboniodd: "Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio gyda chynghorau tref, y Cynghorwyr Sir a grwpiau busnes lleol ar gyfres o fesurau ar y stryd fawr ym Mhowys fel bod modd i'r cyhoedd gadw pellter cymdeithasol yn ddiogel wrth giwio tu allan i siopau.  Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i siopau eraill ddechrau ailagor ac wrth i fwyfwy o bobl ddechrau fynd i siopa ar y stryd fawr."

Esboniodd bod Rheoliadau Covid-19 (Cymru) wedi rhoi iechyd y cyhoedd wrth wraidd unrhyw gynlluniau i ailagor a bod cyfrifoldeb cyfreithiol ar fusnesau, nid yn unig i sicrhau mesurau cadw pellter cymdeithasol tu fewn i'r siop ond hefyd wrth giwio tu allan.

"Mae Powys yn gallu cynnig sawl opsiwn i helpu busnesau i gydymffurfio â'r rheoliadau hyn megis lledu troedffyrdd a/neu gau ffyrdd fel bod pobl yn gallu ciwio a phasio'n ddiogel heb orfod camu ar y ffordd fawr (allai fod yn broblem i'r rhai â phroblemau symudedd neu nam ar y golwg).

"Fodd bynnag, mae nifer o'n trefi ni, megis Llanandras, â strydoedd a throedffyrdd cul sy'n golygu, er mwyn lledu palmentydd tu allan i siopau i greu digon o le, bydd angen defnyddio rhai mannau parcio a/neu gau ffyrdd er mwyn lledu'r troedffyrdd.

Ychwanegodd fod y cyngor yn deall pa mor bwysig yw cael lle parcio am ddim i rai busnesau tu allan i'w siopau a bod Cabinet y cyngor wedi cytuno i gynnig parcio am ddim am awr yn 50% o'r mannau parcio penodol ym maes parcio'r dref agosaf - yn y trefi lle bydd yna lai o barcio ar y stryd.  Ni fyddwn yn cael gwared ar fannau parcio anabl ac efallai bydd rhai'n cael eu symud a byddwn yn parhau i neilltuo lle ar gyfer dosbarthu nwyddau.

"Rydym yn gwerthfawrogi y gall fod yn anodd i rai o'n trigolion barcio ychydig ymhellach i ffwrdd ond wrth bwyso a mesur yr angen i ailagor y siopau'n ddiogel, rhaid rhoi blaenoriaeth i iechyd ein trigolion."

"Rwy'n erfyn ar y gymuned i ddod at ei gilydd unwaith eto a pharhau â'r frwydr yn erbyn y feirws ac i feddwl am bobl sy'n llai ffodus na nhw.  Mae'r feirws yn dal i fod yn heintus dros ben ac nid yw wedi diflannu.  Mae'r cynnydd a wnaed hyd yma'n deillio'n uniongyrchol o'r mesurau a gymerwyd eisoes ac ni allwn gael y risg o ail don neu gynnydd lleol a fyddai'n cael effeithiau brawychus ar iechyd lleol ac economi Powys."

Ychwanegodd ei fod yn bwysig ein bod yn parhau i fod yn wyliadwrus a chadw'r mesurau cadw pellter cymdeithasol fel sy'n cael ei reoli gan Lywodraeth Cymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu