Coronafeirws (COVID-19) - cyngor ar drwyddedu alcohol

Mae'r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer eiddo a drwyddedwyd o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

 

Diweddariad 26 Hydref: Cyfnod Atal Byr

Unwaith eto, bydd rhaid i fwytai, caffis, bariau a thafarnau gau o 6pm nos Wener 23 Hydref tan 12:01am dydd Llun 9 Tachwedd 2020.  Gall tecawês a gwasanaethau dosbarthu bwyd barhau ar agor.

Ni all safleoedd werthu na chyflenwi alcohol rhwng 10.00 pm a 6.00 am

Dyma'r ddolen i reolau perthnasol Llywodraeth Cymru:

Cliciwch yma am fanylion y grantiau sydd ar gael i fusnesau:

https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

 

Diweddariad 24 Medi 2020

Yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru'r wythnos hon rydym wedi cyhoeddi'r rheoliadau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-2-cymru-diwygio-rhif-12-2020?_ga=2.62474924.1005422615.1601279584-1268835711.1564562772

 

Daeth y rhain i rym am 6pm ar 24 Medi 2020.

Dyma'r newidiadau:

Gwasanaeth bwrdd yn unig

Ni chaiff safleoedd trwyddedig ond weini bwyd a diod i gwsmeriaid sy'n eistedd, a rhaid i gwsmeriaid fod yn eistedd pan maent yn bwyta neu'n yfed. Mae hyn yn berthnasol p'un a yw cwsmeriaid yn eistedd dan do neu yn yr awyr agored.

 

Amserau cau

Ni chaiff safleoedd trwyddedig werthu alcohol rhwng 10pm a 6am (mae hyn yn cynnwys gwerthu alcohol ar y safle ei hun a'r tu allan i'r safle).

Rhaid i safleoedd sy'n gwerthu alcohol ar y safle gau rhwng 10.20pm a 6am. Mae hyn, i bob diben, yn caniatáu ugain munud i gwsmeriaid orffen eu diodydd.

Nid yw amser cau cynt wedi cael ei orfodi ar safleoedd cludfwyd. Mae'r oriau ar gyfer trwydded Eiddo presennol ar gyfer yfed yn hwyr y nos yn dal i fod yn berthnasol. Fodd bynnag, lle awdurdodir safleoedd felly i werthu alcohol ni chânt wneud hynny rhwng 10pm a 6am.

 

Gorchuddion wyneb

Bellach mae'n orfodol gwisgo gorchudd wyneb mewn safleoedd lle gwerthir bwyd a diod, ond bydd yn esgus rhesymol i gwsmeriaid beidio â gwisgo gorchudd wyneb tra eu bod yn eistedd. O ganlyniad, rhaid i gwsmeriaid wisgo gorchudd wyneb hyd nes eu bod yn eistedd a hefyd os bydd rhaid iddynt adael y bwrdd i fynd i'r toiled. Dylai'r holl staff wisgo gorchudd wyneb ar bob adeg mewn safleoedd o'r fath.

Mae'r canllawiau isod yn rhoi crynodeb o sut y dylai eiddo sydd â thrwydded i werthu alcohol ar y safle weithredu nawr.

 • Mae'r cwsmer (cwsmeriaid) yn cyrraedd y safle, yn gwisgo gorchudd wyneb. Mae aelod o staff yn eu cyfarch wrth y drws (bydd yntau neu hithau'n gwisgo gorchudd wyneb yn ogystal). Mae'n cwblhau protocol Tracio, Olrhain a Diogelu ac Aelwydydd Estynedig. Mae'r aelod o staff yn dangos y cwsmer (cwsmeriaid) i fwrdd, maent i gyd yn dal i wisgo gorchudd wyneb. Mae'r aelod o staff yn cymryd archeb y diodydd ac yn dod â'r diodydd hynny at y bwrdd. Os bydd y cwsmer (cwsmeriaid) yn mynd i'r toiled rhaid iddo/iddi wisgo gorchudd wyneb
 • Dylai cwsmeriaid archebu mwy o ddiodydd o'u bwrdd gyda'r un aelod o staff (bydd y cwsmer a'r aelod o staff ill dau'n gwisgo gorchudd wyneb) a fydd yn casglu gwydrau'r diodydd sydd wedi'u gorffen ar yr un pryd ag y mae'n dod â'r diodydd nesaf mewn gwydrau glân (trwy hyn bydd staff yn osgoi cymysgu gwydrau a ddefnyddiwyd).
 • Mae cwsmeriaid yn gadel yr eiddo gan wisgo gorchudd wyneb. Mae'r un aelod o staff yn nodi'r amser gadael ar gyfer Tracio, Olrhain a Diogelu. Mae'r un aelod o staff yn casglu'r gwydrau a ddefnyddiwyd ac yn glanhau'r bwrdd a'r cadeiriau (gan wisgo gorchudd wyneb).
 • Mae drws y safle'n cau ac ni werthir alcohol ar ôl 10pm. Mae'r staff yn annog cwsmeriaid i orffen eu diodydd a rhaid iddynt adael erbyn 10.20pm. Ni chaiff cwsmeriaid fynd â diodydd allan gyda nhw ar ôl 10pm

 

 

Lansio ap newydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

https://www.covid19.nhs.uk/what-the-app-does.html

Mae nodwedd 'cofrestru' (check in) ar yr ap a fydd yn caniatáu i fusnesau gofrestru ar gyfer cod QR swyddogol, a thrwy hwnnw gall defnyddwyr yr ap gofrestru trwy sganio'r cod. Mae'r nodwedd hon yn gadael i ddefnyddwyr a busnesau aros yn ddienw wrth olrhain achosion o'r coronafeirws. Mae'n gyflym, syml ac yn ddiogel a bydd yn helpu swyddogion i olrhain cysylltiadau er mwyn cysylltu â defnyddwyr yn gyflym os bydd rhaid. Fodd bynnag, nid yw hyn yn lle'r gofyn cyfreithiol i fusnesau risg uchel penodol gasglu gwybodaeth oddi wrth gwsmeriaid, staff ac ymwelwyr. Bydd rhaid i ddefnyddwyr yr ap, a'r sawl nad ydynt yn ei ddefnyddio, roi eu manylion cyswllt o hyd.

 

 

14 Medi 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rheolau newydd a ddaeth i rym ar 14 Medi sy'n effeithio ar fannau cyhoeddus dan do a mannau lletygarwch lle bydd pobl yn ymgynnull.

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-09/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no-2-wales-regulations-2020-as-amended.pdf

Dyma'r gofynion newydd.

Gorchuddion wyneb:

Erbyn hyn mae'n rhaid gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do. Mae rhai eithriadau i hyn sef:

 • Plant dan 11 oed.
 • Safleoedd sy'n gwerthu bwyd neu ddiod neu sydd fel arall yn cael eu darparu i'w bwyta ac yfed mewn rhan o safle e.e. tafarn a bwyty, a byddai'r angen hyn yn berthnasol i'r rhan honno o'r safle yn unig e.e. ardal gyhoeddus mewn gwesty, ond nid y bar neu fwyty.
 • Lle mae gan rywun esgus rhesymol i beidio gwisgo gorchudd wyneb:

Dyma'r esgusodion rhesymol:

 1. Lle nad yw rhywun yn gallu rhoi, gwisgo neu dynnu gorchudd wyneb oherwydd salwch neu amhariad corfforol neu feddyliol, neu anabledd.
 2. Lle mae rhywun yn gwneud gweithgaredd a byddai gwisgo gorchudd wyneb yn ystod y gweithgaredd hwnnw'n cael ei ystyried yn risg i iechyd rhywun;
 3. Lle mae'n rhaid i rywun dynnu'r gorchudd wyneb i gyfathrebu â rhywun arall sy'n cael anhawster cyfathrebu;
 4. Lle mae'n rhaid i rywun dynnu'r gorchudd wyneb er mwyn osgoi niwed neu anaf;
 5. Lle mae rhywun yn y safle i osgoi anaf, neu'n dianc rhag perygl o niwed ac nid oes ganddynt orchudd wyneb;
 6. Lle mae'n rhaid i rywun dynnu'r gorchudd wyneb i -

(i)                  Gymryd meddyginiaeth

(ii)                Bwyta neu yfed lle bydd ei angen yn rhesymol;

Lle bydd swyddog gorfodi'n gofyn i rywun dynnu'r gorchudd wyneb. 

O ran staff sy'n gweithio mewn mannau lletygarwch, os yw eich asesiad risg wedi dangos bod angen i staff wisgo gorchudd wyneb gan nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol o 2m rhwng aelodau staff neu rhwng staff a chwsmeriaid, yna dylai'r mesur rheoli hwn barhau.

https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-canllawiau-ir-cyhoedd

Rheol o 6

Ni gall grŵp o bobl mewn safle dan do gynnwys dros 6 aelod o aelwyd estynedig, heb gynnwys plant dan 11 oed.

 • Goblygiadau hyn i fannau lletygarwch yw na ddylwch dderbyn archeb na chaniatau grŵp o dros 6 pherson o un aelwyd i eistedd gyda'i gilydd dan do.
 • Ni all safleoedd dderbyn archebion ar gyfer cyfarfodydd neu bartion dan dogan y byddant yn debygol o gynnwys dros 6 aelod o aelwyd estynedig, gydag eithriadau ar gyfer priodasau ac angladdau (hyd at 30 person)
 • Nid yw'r rheolau o fod tu allan wedi newid felly nid yw'r rheol o 6 yn berthnasol lle mae'r aelwyd estynedig yn eistedd gyda'i gilydd tu allan.
 • Pan fydd cwsmeriaid yn mynychu neu'n trefnu archeb i ddod i'ch safle chi fel grŵp i eistedd gyda'i gilydd, dylid eu hatgoffa bod rhaid iddynt fod o un aelwyd estynedig (gall hyd at bedair aelwyd gytuno i gael eu trin fel aelwyd estynedig)

17 Awst 2020

Profi, Olrhain, Diogelu (TTP)

Mae hi bellach yn ofyniad cyfreithiol I'r sector Croeso, gan gynnwys tafarndai, bariau, tai bwyta a chaffis Casglu manylion cysylltu am bob unigolyn ar y safle, neu yn achos pobl ar yr un aelwyd, manylion cysylltu un ohonynt, a'u cadw am 21 diwrnod at ddibenion eu darparu i Weinidogion Cymru neu i swyddog iechyd cyhoeddus ar eu cais. Os yw busnes yn cynnig cymysgedd o wasanaeth eistedd i mewn a bwyd i'w gludo oddi yno, ar gyfer y cwsmeriaid sy'n eistedd I mewn yn unig y mae angen y manylion cysylltu.

I gael manylion pellach, ewch i https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu

Mae'r Strategaeth TTP yn sicrhau bod achosion yn cael eu cyfyngu, mae hyn yn hanfodol wrth geisio atal lledaeniad y coronafeirws, diogelu'r GIG yng Nghymru ac arbed bywydau. Bydd hyn yn cynorthwyo'r wlad i ddychwelyd i ffordd o fyw fwy normal a chynnal y ffordd honno o fyw.

31 Gorffennaf 2020

Bydd lletygarwch dan do yn gallu ailagor o ddydd Llun 3 Awst ymlaen. Gweler y canllawiau atodedig y bydd angen i chi eu hystyried, ac yna rhoi asesiad risg covid ar waith ar gyfer eich safle yn barod i'w ailagor.

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Mae rhai o bwyntiau allweddol y canllawiau yn cynnwys:

 • Mae pob safle yn wahanol a bydd angen cynllun pwrpasol sy'n cael ei adlewyrchu yn yr asesiad risg
 • Nodi mannau cyfyng a chamau sydd eu hangen i'w datrys neu eu lliniaru e.e. coridorau a grisiau cul
 • Hysbysiadau ar gyfer cwsmeriaid i roi gwybod am gyfyngiadau mynediad a mesurau cadw pellter cymdeithasol
 • Peiriannau diheintio dwylo wrth y bar a drysau allanol
 • Mesurau i reoli cadw pellter cymdeithasol mewn ciwiau/mannau aros, gan gynnwys marciau ar y lloriau
 • Cynghori cwsmeriaid i beidio dod i mewn os oes ganddynt symptomau covid 19
 • Rheoli mynediad i ardaloedd toiledau
 • Rheoli llif cwsmeriaid/staff yn y safle a rhoi gwasanaeth wrth y bwrdd lle bo hynny'n ymarferol
 • Ystyried mesurau i sicrhau nad yw cwsmeriaid yn aros wrth y bar ar ôl iddynt brynu eu diodydd
 • Ystyriwch amseroedd aros wrth fyrddau
 • Glanhau a diheintio arwynebau a phob pwynt cyffwrdd yn rheolaidd
 • Taliadau heb arian os yn bosibl
 • Mae angen ystyried trefniadau glanhau ar gyfer peiriannau AWP, byrddau pŵl, peiriannau chwarae cerddoriaeth ac ati wrth asesu risg
 • Cofnodi manylion arweinydd grwp ar gyfer Olrhain Cysylltiadau
 • Rheoli cwsmeriaid i wneud yn siwr eu bod yn aros yn eu grwpiau
 • Lle defnyddir ardaloedd awyr agored dylid monitro'r rhain i sicrhau nad oes grwpiau mawr yn ffurfio
 • Hysbysiadau am sut y dylai cwsmeriaid ymddwyn a mesurau i ddelio a chwsmeriaid sydd ddim yn cadw pellter cymdeithasol

Nid oes sôn ar hyn o bryd am ostwng y mesurau o gadw pellter cymdeithasol o 2m, bydd rhaid i grwpiau o gwsmeriaid fod yn eistedd ar fyrddau o leiaf 2m oddi wrth ei gilydd, yn ogystal ag unrhyw le mae'n rhaid i gwsmeriaid giwio, dylai'r rhain hefyd fod yn cadw pellter cymdeithasol o 2m.

Mae ein Tîm Trwyddedu'n cynnal y gwasanaeth trwyddedu wrth iddyn nhw weithio gartref. Maen nhw ar gael i gefnogi a chynghori busnesau lleol tra'n hyrwyddo amcanion trwyddedu. Gall ymgeiswyr barhau i gyflwyno ceisiadau mewn perthynas ag eiddo a gweithgareddau trwyddedig a byddwn yn eu prosesu'n unol ag amserlenni statudol. Rydym yn eich annog i gyflwyno ceisiadau trwy e-bost (licensing@powys.gov.uk) neu'r wefan. Efallai y bydd ychydig o oedi wrth i ni ymateb i geisiadau a gyflwynwyd trwy'r post. Nid yw'r post yn cael ei wirio bob dydd oherwydd cyfyngiadau ar fynediad staff i Swyddfeydd y Cyngor. Yn ogystal, gall fod oedi ar anfon trwyddedau papur felly byddwn yn rhoi trwyddedau electronig yn y tymor byr.

O dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd bu'n rhaid i lawer o fusnesau ac eiddo trwyddedig gau. Mae'r rhain yn cynnwys tafarndai, clybiau a bwytai sy'n gwerthu bwyd neu ddiod i'w yfed ar y safle (Mae hyn yn cynnwys unrhyw fannau eistedd cyffiniol â'r eiddo).

Gwerthu alcohol i'w yfed y tu allan i'r safle

Mae siopau, archfarchnadoedd, bwytai bwyd a diod pryd ar glud, gwasanaethau danfon a siopau diodydd trwyddedig yn parhau i fod ar agor ar gyfer busnes. Maen nhw'n chwarae rôl hanfodol wrth ddarparu bwyd a diod i gartrefi. Rhaid iddynt sicrhau bod cwsmeriaid sy'n casglu nwyddau a phrydau ar glud yn ufuddhau i'r rheolau cadw pellter cymdeithasol. Yn ogystal, rhaid peidio â chaniatáu i bobl fwyta neu yfed ar yr safle neu unrhyw fan eistedd cyfagos.

Mae busnesau'n dal i fod ar gau ar gyfer bwyta ac yfed ar y safle. Bydd Bil Cynllunio a Busnes newydd https://services.parliament.uk/bills/2019-21/businessandplanning.html sy'n cael ei gymeradwyo ar hyn o bryd, yn rhoi caniatâd i fusnes gafodd trwydded i werthu alcohol ar y safle i'w werthu y tu allan i'r safle hefyd, a bydd y ddarpariaeth yma'n parhau tan ddiwedd Medi 2021.

Cyngor ar werthu alcohol y tu allan i'r safle: https://www.popall.co.uk/docs/Applications/OFFSALESADVICE.pdf

Lle bydd busnes yn gwerthu alcohol i'w yfed y tu allan i'r safle'n syth, rhaid peidio â chael seddau cyffiniol. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fannau eistedd cyhoeddus. Rhaid i chi gymryd camau i sicrhau nad yw'ch cwsmeriaid yn ymgynnull wrth yfed. Gall hyn olygu gosod arwyddion yn y fan gwerthu. Ar ben hyn dylai staff gadw golwg ar y fan gyfagos i sicrhau nad yw hyn yn digwydd a gofalu bod cwsmeriaid yn gwasgaru.

Ailagor Eiddo

Caniateir i fannau lletygarwch - bariau, tafarndai, caffis, bwytai ac ati, fod ar agor y tu allan yn unigo ddydd Llun 13 Gorffennaf. Gwelwch y Canllawiau am letygarwch ar gyfer Cymru a gyhoeddwyd gan yr y DU mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Gofynion ychwanegol Llywodraeth Cymru (gwelwch y canllawiau uchod i gael rhestr gyflawn):

·         Agor y tu allan yn unig

·         Rhaid i bebyll / adlenni / gazebos fod ag o leiaf 3 neu 4 o ochrau agored, a rhaid eu plismona'n effeithiol fel na fydd gormod o bobl yn cael eu caniatáu gyda'i gilydd

·         Argymhellir bwcio o flaen llaw

·         Cofnodi enw a manylion cyswllt y cwsmer arweiniol i hwyluso'r drefn Profi Olrhain Diogelu

·         Bwyta neu yfed wrth fwrdd yn unig, caniateir sefyll wrth fyrddau tal

·         Gosod uchafswm capasiti, ystyried gosod amseroedd sefyllian i reoli hyn

·         Defnyddio timau staff penodedig eu nifer ar bob shifft i leihau rhyngweithio

·         Dim perfformiadau byw, gan gynnwys drama, comedi neu gerddoriaeth

·         Cau mannau Chwarae Plant

·         Ystyried defnydd o Apiau neu ddyfeisiadau cyfathrebu i leihau cyswllt â chwsmeriaid, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer bwydlenni, archebu, bilio a thalu digyffwrdd

·         Mynediad at doiledau dan do (gweler cyfarwyddyd ar wahân ar hyn isod)

·         Glanhau'n drylwyr cyn ailagor

·         Glanhau trylwyr a rheolaidd yn y mannau lle bydd llawer o gyffwrdd

·         Arwyddion am gadw pellter cymdeithasol, sicrhau bod cwsmeriaid yn cydymffurfio

Dylech hefyd gyfeirio at Ganllawiau Sector Lletygarwch Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol

Bydd angen i eiddo gael eu hasesu am risg Covid 19 ac ystyried pa fesurau sy'n angenrheidiol. I gael templed asesu risg, gwelwch. https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-assessment-template-and-examples.htm

Isod mae nifer o adnoddau a allai eich helpu i baratoi ar gyfer ailagor:

https://www.popall.co.uk/docs/Applications/Coronavirus-Pre-opening-Checklist-V5.pdf

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/index.htm

https://www.bii.org/news/coronavirus-advice/reopening-your-business/

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/covid-19-keep-wales-safe-in-retail.pdf

Y Defnydd o Fannau Allanol

Ni fydd eiddo'n gallu defnyddio mannau y tu allan ar hyn o bryd oni bai eu bod yn berchen arnynt, neu bod ganddynt drwydded ar eu cyfer fel gerddi cwrw a meysydd parcio lle gallant ddarparu byrddau a seddau i'r cwsmeriaid. Efallai hefyd y bydd busnesau am ddarparu gwasanaeth wrth y bwrdd i'w cwsmeriaid, a bydd caniatâd i wneud hyn boed y man yma wedi'i gynnwys ar eich cynllun eiddo ai peidio Efallai y bydd busnesau am ddarparu gwasanaeth bwrdd i gwsmeriaid a chânt wneud hyn ni waeth a yw'r man wedi'i gynnwys ar eich cynllun eiddo.

Fodd bynnag, os ydych yn disgwyl codi bar y tu allan i werthu alcohol, yna dylech wirio bod eich trwydded yn caniatáu i chi wneud ar gyfer hynny yn y mannau awyr agored. Hynny yw, ydy'r drwydded yn dweud y cewch werthu alcohol mewn mannau allanol? Byddai rhaid i chi gyfeirio at y cynllun sydd wedi'i atodi wrth eich trwydded eiddo. Os nad yw'ch trwydded yn rhoi'r hawl i chi efallai y byddwch am ei newid i ganiatáu hynny, neu ddefnyddio awdurdodiad dros dro megis Rhybudd o Ddigwyddiadau Dros Dro (TEN). Ond wrth wneud hyn dylech gofio bod cyfyngiadau ar nifer y Rhybuddion Digwyddiadau Dros Dro a'r dyddiau y maent yn gallu darparu ar eu cyfer. Os nad ydych yn siŵr a yw'ch trwydded yn rhoi hawl i chi godi bar y tu allan, cysylltwch â'r tîm trwyddedu i gael cyngor.

 

Taliadau Trwyddedau

Mae ffioedd Deddf Trwydded 2003 yn cael eu pennu'n ganolog. Nid oes gan gynghorau hyblygrwydd ac nid oes darpariaeth yn y Ddeddf ar gyfer ad-dalu taliadau trwydded. Mae trwyddedau eiddo'n destun ffi flynyddol a rhaid talu hwn ar ben-blwydd rhoddi'r drwydded i chi.  Byddwn yn gyrru anfonebau atoch pan ddaw'r dyddiad talu. Os nad yw ffioedd blynyddol yn cael eu talu pan fydd rhaid byddwn yn dileu'r drwydded. Mae'r amod hwn yn parhau o hyd.

Efallai bod safle ar gau pan mae rhaid talu'r ffi flynyddol oherwydd y cyfyngiadau. Os nad ydych yn cynnal gweithgareddau trwyddedadwy gallwch benderfynu peidio â thalu'r ffi'r flynyddol a thrwy hynny gadael i'ch trwydded gael ei hatal. Gallwn adfer trwyddedau a ataliwyd ar ôl i ni dderbyn taliad am y ffi flynyddol. Caiff safleoedd agor gyda thrwydded wedi'i hatal cyhyd nad ydynt yn cynnal gweithgareddau trwyddedadwy. Enghraifft o hyn fyddai bwyty sy'n gwerthu bwyd i'w gludo neu ei ddanfon, ond nid alcohol.

 

Cynllun Achredu Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru'n lansio cynllun achredu i dawelu meddyliau cwsmeriaid a'r cyhoedd bod yr eiddo'n cymryd y camau rhagofalon angenrheidiol a'u bod yn rhoi ystyriaeth ofalus i ailagor yn ddiogel.

https://goodtogo.visitbritain.com/your-business-good-to-go-wales

Cymorth Busnes

Ewch i'r ddolen isod ar gyfer cymorth ac arweiniad busnes:

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

 

Cysylltiadau

Y Tîm Trwyddedu: 01597 827389 / licensing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu