NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID-19) - cyngor ar drwyddedu alcohol

Mae'r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer eiddo a drwyddedwyd o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

 

31 Gorffennaf 2020

Bydd lletygarwch dan do yn gallu ailagor o ddydd Llun 3 Awst ymlaen. Gweler y canllawiau atodedig y bydd angen i chi eu hystyried, ac yna rhoi asesiad risg covid ar waith ar gyfer eich safle yn barod i'w ailagor.

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Mae rhai o bwyntiau allweddol y canllawiau yn cynnwys:

 • Mae pob safle yn wahanol a bydd angen cynllun pwrpasol sy'n cael ei adlewyrchu yn yr asesiad risg
 • Nodi mannau cyfyng a chamau sydd eu hangen i'w datrys neu eu lliniaru e.e. coridorau a grisiau cul
 • Hysbysiadau ar gyfer cwsmeriaid i roi gwybod am gyfyngiadau mynediad a mesurau cadw pellter cymdeithasol
 • Peiriannau diheintio dwylo wrth y bar a drysau allanol
 • Mesurau i reoli cadw pellter cymdeithasol mewn ciwiau/mannau aros, gan gynnwys marciau ar y lloriau
 • Cynghori cwsmeriaid i beidio dod i mewn os oes ganddynt symptomau covid 19
 • Rheoli mynediad i ardaloedd toiledau
 • Rheoli llif cwsmeriaid/staff yn y safle a rhoi gwasanaeth wrth y bwrdd lle bo hynny'n ymarferol
 • Ystyried mesurau i sicrhau nad yw cwsmeriaid yn aros wrth y bar ar ôl iddynt brynu eu diodydd
 • Ystyriwch amseroedd aros wrth fyrddau
 • Glanhau a diheintio arwynebau a phob pwynt cyffwrdd yn rheolaidd
 • Taliadau heb arian os yn bosibl
 • Mae angen ystyried trefniadau glanhau ar gyfer peiriannau AWP, byrddau pŵl, peiriannau chwarae cerddoriaeth ac ati wrth asesu risg
 • Cofnodi manylion arweinydd grwp ar gyfer Olrhain Cysylltiadau
 • Rheoli cwsmeriaid i wneud yn siwr eu bod yn aros yn eu grwpiau
 • Lle defnyddir ardaloedd awyr agored dylid monitro'r rhain i sicrhau nad oes grwpiau mawr yn ffurfio
 • Hysbysiadau am sut y dylai cwsmeriaid ymddwyn a mesurau i ddelio a chwsmeriaid sydd ddim yn cadw pellter cymdeithasol

Nid oes sôn ar hyn o bryd am ostwng y mesurau o gadw pellter cymdeithasol o 2m, bydd rhaid i grwpiau o gwsmeriaid fod yn eistedd ar fyrddau o leiaf 2m oddi wrth ei gilydd, yn ogystal ag unrhyw le mae'n rhaid i gwsmeriaid giwio, dylai'r rhain hefyd fod yn cadw pellter cymdeithasol o 2m.

Mae ein Tîm Trwyddedu'n cynnal y gwasanaeth trwyddedu wrth iddyn nhw weithio gartref. Maen nhw ar gael i gefnogi a chynghori busnesau lleol tra'n hyrwyddo amcanion trwyddedu. Gall ymgeiswyr barhau i gyflwyno ceisiadau mewn perthynas ag eiddo a gweithgareddau trwyddedig a byddwn yn eu prosesu'n unol ag amserlenni statudol. Rydym yn eich annog i gyflwyno ceisiadau trwy e-bost (licensing@powys.gov.uk) neu'r wefan. Efallai y bydd ychydig o oedi wrth i ni ymateb i geisiadau a gyflwynwyd trwy'r post. Nid yw'r post yn cael ei wirio bob dydd oherwydd cyfyngiadau ar fynediad staff i Swyddfeydd y Cyngor. Yn ogystal, gall fod oedi ar anfon trwyddedau papur felly byddwn yn rhoi trwyddedau electronig yn y tymor byr.

O dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 fel y'u diwygiwyd bu'n rhaid i lawer o fusnesau ac eiddo trwyddedig gau. Mae'r rhain yn cynnwys tafarndai, clybiau a bwytai sy'n gwerthu bwyd neu ddiod i'w yfed ar y safle (Mae hyn yn cynnwys unrhyw fannau eistedd cyffiniol â'r eiddo).

Gwerthu alcohol i'w yfed y tu allan i'r safle

Mae siopau, archfarchnadoedd, bwytai bwyd a diod pryd ar glud, gwasanaethau danfon a siopau diodydd trwyddedig yn parhau i fod ar agor ar gyfer busnes. Maen nhw'n chwarae rôl hanfodol wrth ddarparu bwyd a diod i gartrefi. Rhaid iddynt sicrhau bod cwsmeriaid sy'n casglu nwyddau a phrydau ar glud yn ufuddhau i'r rheolau cadw pellter cymdeithasol. Yn ogystal, rhaid peidio â chaniatáu i bobl fwyta neu yfed ar yr safle neu unrhyw fan eistedd cyfagos.

Mae busnesau'n dal i fod ar gau ar gyfer bwyta ac yfed ar y safle. Bydd Bil Cynllunio a Busnes newydd https://services.parliament.uk/bills/2019-21/businessandplanning.html sy'n cael ei gymeradwyo ar hyn o bryd, yn rhoi caniatâd i fusnes gafodd trwydded i werthu alcohol ar y safle i'w werthu y tu allan i'r safle hefyd, a bydd y ddarpariaeth yma'n parhau tan ddiwedd Medi 2021.

Cyngor ar werthu alcohol y tu allan i'r safle: https://www.popall.co.uk/docs/Applications/OFFSALESADVICE.pdf

Lle bydd busnes yn gwerthu alcohol i'w yfed y tu allan i'r safle'n syth, rhaid peidio â chael seddau cyffiniol. Mae hyn yn cynnwys unrhyw fannau eistedd cyhoeddus. Rhaid i chi gymryd camau i sicrhau nad yw'ch cwsmeriaid yn ymgynnull wrth yfed. Gall hyn olygu gosod arwyddion yn y fan gwerthu. Ar ben hyn dylai staff gadw golwg ar y fan gyfagos i sicrhau nad yw hyn yn digwydd a gofalu bod cwsmeriaid yn gwasgaru.

Ailagor Eiddo

Caniateir i fannau lletygarwch - bariau, tafarndai, caffis, bwytai ac ati, fod ar agor y tu allan yn unigo ddydd Llun 13 Gorffennaf. Gwelwch y Canllawiau am letygarwch ar gyfer Cymru a gyhoeddwyd gan yr y DU mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Gofynion ychwanegol Llywodraeth Cymru (gwelwch y canllawiau uchod i gael rhestr gyflawn):

·         Agor y tu allan yn unig

·         Rhaid i bebyll / adlenni / gazebos fod ag o leiaf 3 neu 4 o ochrau agored, a rhaid eu plismona'n effeithiol fel na fydd gormod o bobl yn cael eu caniatáu gyda'i gilydd

·         Argymhellir bwcio o flaen llaw

·         Cofnodi enw a manylion cyswllt y cwsmer arweiniol i hwyluso'r drefn Profi Olrhain Diogelu

·         Bwyta neu yfed wrth fwrdd yn unig, caniateir sefyll wrth fyrddau tal

·         Gosod uchafswm capasiti, ystyried gosod amseroedd sefyllian i reoli hyn

·         Defnyddio timau staff penodedig eu nifer ar bob shifft i leihau rhyngweithio

·         Dim perfformiadau byw, gan gynnwys drama, comedi neu gerddoriaeth

·         Cau mannau Chwarae Plant

·         Ystyried defnydd o Apiau neu ddyfeisiadau cyfathrebu i leihau cyswllt â chwsmeriaid, gan gynnwys dewisiadau ar gyfer bwydlenni, archebu, bilio a thalu digyffwrdd

·         Mynediad at doiledau dan do (gweler cyfarwyddyd ar wahân ar hyn isod)

·         Glanhau'n drylwyr cyn ailagor

·         Glanhau trylwyr a rheolaidd yn y mannau lle bydd llawer o gyffwrdd

·         Arwyddion am gadw pellter cymdeithasol, sicrhau bod cwsmeriaid yn cydymffurfio

Dylech hefyd gyfeirio at Ganllawiau Sector Lletygarwch Llywodraeth Cymru:

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol

Bydd angen i eiddo gael eu hasesu am risg Covid 19 ac ystyried pa fesurau sy'n angenrheidiol. I gael templed asesu risg, gwelwch. https://www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-assessment-template-and-examples.htm

Isod mae nifer o adnoddau a allai eich helpu i baratoi ar gyfer ailagor:

https://www.popall.co.uk/docs/Applications/Coronavirus-Pre-opening-Checklist-V5.pdf

https://www.hse.gov.uk/coronavirus/working-safely/index.htm

https://www.bii.org/news/coronavirus-advice/reopening-your-business/

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-06/covid-19-keep-wales-safe-in-retail.pdf

Y Defnydd o Fannau Allanol

Ni fydd eiddo'n gallu defnyddio mannau y tu allan ar hyn o bryd oni bai eu bod yn berchen arnynt, neu bod ganddynt drwydded ar eu cyfer fel gerddi cwrw a meysydd parcio lle gallant ddarparu byrddau a seddau i'r cwsmeriaid. Efallai hefyd y bydd busnesau am ddarparu gwasanaeth wrth y bwrdd i'w cwsmeriaid, a bydd caniatâd i wneud hyn boed y man yma wedi'i gynnwys ar eich cynllun eiddo ai peidio Efallai y bydd busnesau am ddarparu gwasanaeth bwrdd i gwsmeriaid a chânt wneud hyn ni waeth a yw'r man wedi'i gynnwys ar eich cynllun eiddo.

Fodd bynnag, os ydych yn disgwyl codi bar y tu allan i werthu alcohol, yna dylech wirio bod eich trwydded yn caniatáu i chi wneud ar gyfer hynny yn y mannau awyr agored. Hynny yw, ydy'r drwydded yn dweud y cewch werthu alcohol mewn mannau allanol? Byddai rhaid i chi gyfeirio at y cynllun sydd wedi'i atodi wrth eich trwydded eiddo. Os nad yw'ch trwydded yn rhoi'r hawl i chi efallai y byddwch am ei newid i ganiatáu hynny, neu ddefnyddio awdurdodiad dros dro megis Rhybudd o Ddigwyddiadau Dros Dro (TEN). Ond wrth wneud hyn dylech gofio bod cyfyngiadau ar nifer y Rhybuddion Digwyddiadau Dros Dro a'r dyddiau y maent yn gallu darparu ar eu cyfer. Os nad ydych yn siŵr a yw'ch trwydded yn rhoi hawl i chi godi bar y tu allan, cysylltwch â'r tîm trwyddedu i gael cyngor.

 

Taliadau Trwyddedau

Mae ffioedd Deddf Trwydded 2003 yn cael eu pennu'n ganolog. Nid oes gan gynghorau hyblygrwydd ac nid oes darpariaeth yn y Ddeddf ar gyfer ad-dalu taliadau trwydded. Mae trwyddedau eiddo'n destun ffi flynyddol a rhaid talu hwn ar ben-blwydd rhoddi'r drwydded i chi.  Byddwn yn gyrru anfonebau atoch pan ddaw'r dyddiad talu. Os nad yw ffioedd blynyddol yn cael eu talu pan fydd rhaid byddwn yn dileu'r drwydded. Mae'r amod hwn yn parhau o hyd.

Efallai bod safle ar gau pan mae rhaid talu'r ffi flynyddol oherwydd y cyfyngiadau. Os nad ydych yn cynnal gweithgareddau trwyddedadwy gallwch benderfynu peidio â thalu'r ffi'r flynyddol a thrwy hynny gadael i'ch trwydded gael ei hatal. Gallwn adfer trwyddedau a ataliwyd ar ôl i ni dderbyn taliad am y ffi flynyddol. Caiff safleoedd agor gyda thrwydded wedi'i hatal cyhyd nad ydynt yn cynnal gweithgareddau trwyddedadwy. Enghraifft o hyn fyddai bwyty sy'n gwerthu bwyd i'w gludo neu ei ddanfon, ond nid alcohol.

 

Cynllun Achredu Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru'n lansio cynllun achredu i dawelu meddyliau cwsmeriaid a'r cyhoedd bod yr eiddo'n cymryd y camau rhagofalon angenrheidiol a'u bod yn rhoi ystyriaeth ofalus i ailagor yn ddiogel.

https://goodtogo.visitbritain.com/your-business-good-to-go-wales

Cymorth Busnes

Ewch i'r ddolen isod ar gyfer cymorth ac arweiniad busnes:

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

 

Cysylltiadau

Y Tîm Trwyddedu: 01597 827389 / licensing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu