Coronafeirws (COVID-19) - cyngor ar drwyddedu alcohol

Mae'r tudalen hwn yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer eiddo a drwyddedwyd o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

 

Diweddariad 19 Rhagfyr 2020

 

Cwestiynau cyffredin i fusnesau: https://llyw.cymru/cau-busnesau-lefel-rhybudd-4

Rheoliadau diweddaraf:  https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-12/the-health-protection-coronavirus-restrictions-no5-wales-regulations-2020.pdf

 

Erbyn hyn mae Cymru ar lefel rhybudd 4.

Mae'n rhaid i leoliadau lletygarwch gau, a gall gwasanaethau danfon bwyd a thecawê barhau ar agor.  Mae hyn yn golygu y gall pobl fynd mewn i eiddo i fanteisio ar wasanaethau tecawê, gan gynnwys gyrwyr nwyddau, ond rhaid i'r rhai sy'n gyfrifol am y busnes roi mesurau rhesymol mewn lle i liniaru'r risg o ledu'r coronafeirws wrth weithio yng nghartrefi pobl eraill.  Mae hyn yn cynnwys sicrhau pellter o 2 fetr rhwng pawb ar yr eiddo, yn ogystal â'r rhai sy'n aros i fynd mewn i'r eiddo.

Mae busnesau'n cael eu hannog i gymryd archebion o flaen llaw ar-lein neu dros y ffôn ac ni ddylai busnesau ddarparu seddi fu fewn na thu allan i gwsmeriaid fwyta neu yfed.

Bydd bwytai, caffis a thafarnau sydd ddim fel arfer yn cynnig gwasanaethau tecawê neu ddanfon bwyd yn gallu cynnig gwasanaethau o'r fath ar Lefel 4.

Ni ddylai pobl fwyta nac yfed ar safle'r bwyty, caffi neu dafarn wrth aros am fwyd tecawê.

Ni ddylai'r lleoliadau hynny sy'n cynnig gwasanaethau tecawê neu ddanfon bwyd gynnwys alcohol yn y rhestr hon os nad oes ganddynt drwydded i wneud hynny.

 

Diweddariad 1 Rhagfyr

Mae cyfyngiadau yn eu lle ar gyfer lleoliadau lletygarwch o 18:00 ar ddydd Gwener 4 Rhagfyr a bydd Llywodraeth Cymru yn eu hadolygu maes o law. Ni fydd y Rheolau Nadolig a  'Swigod Nadolig' dros dro o 23-27 Rhagfyr ond yn berthnasol i bobl sy'n cwrdd yn aelwydydd ei gilydd. Bydd y rheol o bedwar yn aros yn ei lle ar gyfer lleoliadau lletygarwch yn ystod y cyfnod hwn.

 • Caiff pob lleoliad lletygarwch, gan gynnwys bwytai, caffis, tafarndai a bariau agor dan do ac y tu allan ar gyfer bwyta bwyd ac yfed diodydd dialcohol. Rhaid iddynt gau erbyn 18:00. Ni chaniateir gweini diodydd alcohol neu eu hyfed ar unrhyw adeg yn yr eiddo a bydd hyn yn cael ei orfodi'n llym.
 • Caiff gwestai a darparwyr llety eraill weini bwyd a diodydd dialcohol mewn mannau bar/bwyty yn eu heiddo hyd at 22:00 i breswylwyr, ond rhaid iddynt gau erbyn 18:00 i gwsmeriaid nad ydynt yn breswylwyr.
 • Ar gyfer gwasanaeth ystafell caiff preswylwyr archebu bwyd a diod ar unrhyw adeg i'w fwyta a'i hyfed yn eu hystafelloedd eu hunain. Ond ni ddylai hwn gynnwys alcohol ar ôl 22:00. Ni chaniateir gweini alcohol yn eu hystafelloedd gwely rhwng 10pm a 06:00 y bore wedyn.
 • Caiff gwasanaethau cludfwyd weithredu fel arfer, cyhyd bod bwyd a diod yn cael eu gwerthu i'w fwyta a'i hyfed y tu allan i'r safle, a chyhyd nad yw hyn yn cynnwys alcohol ar ôl 22:00. Caiff eiddo gyda thrwydded i werthu alcohol y tu allan i'r safle barhau i werthu alcohol tan 22:00 fel rhan o'i gynnig cludfwyd. Rhaid parhau i ddilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol a gorchuddion wyneb.
 • O ran trefniadau a wnaed ar gyfer priodasau, derbyniadau partneriaethau sifil a gwylnosau angladd cyn 30 Tachwedd mewn gwestai a llety (hyd at fwyafswm o 15 o bobl a ganiateir dan do, a 30 y tu allan), caiff gwesteion nad ydynt yn breswylwyr a phreswylwyr aros tan 22:00 ar gyfer bwyd a diodydd dialcohol. Ar gyfer y digwyddiadau a drefnwyd ar ôl 30 Tachwedd rhaid i'r lleoliad gau erbyn 18:00 i westeion nad ydynt yn breswylwyr.
 • Nid yw'r cyfyngiadau presennol yng Nghymru yn caniatáu unrhyw deithio dros y ffin heb esgus rhesymol. Ar hyn o bryd nid yw mynd ar wyliau'n esgus rhesymol.
 • Rhaid i bob lleoliad gadw mesurau yn eu lle i leihau'r perygl o ddod i gysylltiad â'r coronafeirws yn eu lleoliadau. Er enghraifft:
 • Rheoli mynediad, gyda chwsmeriaid yn cadw lle ymlaen llaw lle bo modd. Dylid lleihau cwsmeriaid yn codi a cherdded o amgylch y safle gymaint ag a ellir
 • Gwasanaeth gweini wrth y bwrdd - rhaid archebu, gweini, bwyta ac yfed bwyd a diod wrth y bwrdd. Dylid cymryd taliadau wrth y bwrdd lle bynnag y bo modd
 • Rhaid gweithredu mesurau cadw pellter corfforol megis gadael digon o le rhwng byrddau
 • Caiff grwpiau o hyd at bedwar o bobl (nid yw hyn yn cynnwys plant o dan 11) gwrdd mewn lleoliad lletygarwch. Caiff aelwydydd un person ymgynnull mewn grwpiau sy'n fwy na phedwar, ond rhaid i'r lleoliad ddilysu hwn
 • Rhaid i staff a chwsmeriaid wisgogorchuddion wyneboni bai eu bod yn eistedd i fwyta neu yfed
 • Rhaid casglu manylion cyswllt (enw, rhif ffôn, dyddiad ac amser cyrraedd a gadael) a'u cadw am 21 diwrnod ar gyfer gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Rhaid i gwsmeriaid ddilysu eu henwau wrth iddynt lenwi eu manylion cyswllt
 • Ni ddylai cerddoriaeth fyw ond digwydd os bydd y lleoliad yn gallu dangos bod risgiau'n cael eu lleihau. Dylid cadw darllediadau teledu ar sain isel.

Y Diweddaraf : Rheolau ar gyfer agor o 9fed o Dachwedd

Cyfyngiadau  https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu-iechyd-cyfyngiadau-coronafeirws-rhif-4-cymru-2020

Canllawiau https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Cwestiynau Cyffredin https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Dylech ddarllen yr adrannau perthnasol o'r canllawiau, ond rhoddir rhai o'r prif bwyntiau isod.

 • Gall hyd at bedwar o bobl (heb gynnwys plant dan 11 oed) o wahanol aelwydydd cyfarfod â'i gilydd - ond dylai hyn fod yn uchafswm, yn hytrach na'n darged. Yr unig eithriad yw os oes mwy na phedwar o bobl yn byw gyda'i gilydd ar un aelwyd - mae'n berthnasol y tu mewn a'r tu allan
 • Rhaid i bob safle sy'n cael ei reoleiddio gymryd pob cam rhesymol i leihau'r risg o ddod i gysylltiad â'r firws, gan gynnwys parhau i sicrhau cydymffurfiad â'r gofyniad i Gadw Pellter Cymdeithasol. Os byd hyd at 4 o bobl o wahanol aelwydydd yn eistedd wrth fwrdd gyda'i gilydd, rhaid i'r busnes a'r cwsmer barhau i sicrhau eu bod yn gwneud pob ymdrech i gadw cymaint o bellter â phosibl rhyngddynt wrth y bwrdd
 • Rhaid i unigolyn reoli mynediad i'r ystafell i werthu a chyflenwi bwyd neu ddiod i'w fwyta/i'w yfed ar y safle, can drefnu lle o flaen llaw lle bynnag y bo modd, gyda manylion pob aelod o'r grŵp fel rhan o'r broses bwcio, a dilysu hyn pan fyddant yn cyrraedd a nodi amser cyfyngedig, er enghraifft trefnu cyfnod bwcio/cyfnod aros o hyd at 2 awr (120 munud) i bob grwp
 • Mae'n orfodol cadw cofnodion o staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr i  of staff, i gynorthwyo'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu. Rhaid cofnodi a chadw eu rhifau ffôn, dyddiad cyrraedd a gadael am 21 diwrnod (nid yw ap y GIG yn dderbyniol yn lle hyn)
 • Mae gofyn i gwsmeriaid ddarparu dilysiad o'u henw. Gall y dulliau dilysu amrywio, ond er enghraifft, gallant gynnwys trwydded yrru, cardiau banc neu gredyd. Dylid rhoi sylw yn arbennig i fanylion grŵp aelwyd dros 4 mewn nifer, i sicrhau eu bod oll yn byw yn yr un cyfeiriad
 • Rhaid i gwsmeriaid fod eistedd (yn unrhyw le ar wahân i far) wrth archebu bwyd neu ddiod, pan fydd y bwyd neu'r ddiod yn cael ei weini, ac wrth fwyta'r bwyd a'r diod. Os ydynt yn talu wrth y cownter, dylid cadw pellter cymdeithasol.  Ar safle heb trwydded, gall cwsmeriaid archebu a thalu wrth y cownter cyn belled â'u bod yn cadw pellter cymdeithasol, ond dylent fwyta bwyd a diod wrth eu bwrdd.
 • Rhaid i eiddo beidio â gwerthu a gweini alcohol am 10pm a chau (heb fod unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn dal ar y safle) erbyn 10.20pm. Gallant barhau i ddarparu bwyd parod a gwasanaethau cyflenwi bwyd parod y tu hwnt i 10pm. Fodd bynnag, ni all y gwasanaethau hyn gynnwys unrhyw alcohol y tu hwnt i 10pm.
 • Rhaid i bob aelod o staff a phob cwsmer wisgo gorchudd wyneb oni bai fod y cwsmer dan 11 oed neu fod ganddo esgus rhesymol i beidio â gwisgo'r gorchudd wyneb (e.e. i fwyta neu i yfed).
 • Mae rhwymedigaeth ar aelodau o'r cyhoeddi gadw at y cyfyngiadau teithio diweddaraf. Er nad yw busnesau'n gyfreithiol gyfrifol am orfodi'r gofynion hyn ar eu cwsmeriaid, rhaid iddynt beidio â helpu cwsmeriaid i dorri'r rheolau. Mae hyn yn golygu peidio â derbyn cwsmeriaid y maent yn gwybod eu bod wedi teithio i'r safle o ardal lle na chaniateir teithiol. Mae'r rhwymedigaeth ar yr unigolyn, er y gall busnes sy'n annog torri rheolau hefyd fod yn troseddu.
 • Rhaid i bob busnes osod ac arddangos uchafswm nifer y bobl sy'n cael dod i'r safle, a rhoi mesurau ar waith i gyfathrebu a rheoli'r nifer a osodwyd
 • Sicrhau bod cwsmeriaid yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau am gadw at bellter cymdeithasol a phob un fesurau diogelwch Covid-19 gan ddefnyddio arwyddion clir.
 • Rheoli ciwiau y tu mewn ac wrth ddod i mewn i'r eiddo trwy ddefnyddio arwyddion neu farciau ar y llawr
 • Rhoi systemau un-ffordd ar waith, lle mae modd gwneud hynny yn yr adeilad
 • Sicrhau bod cymaint o awyru â phosibl, a gwella'r llif aer trwy agor ffenestri a chadw drysau mewnol ar agor lle bo modd.
 • Dynodi aelod neu aelodau o staff a enwir (gan ddibynnu ar nifer y cwsmeriaid) yn ystod yr holl oriau agor i fonitro hylendid Covid-19 a gorfodi protocolau cadw pellter cymdeithasol/diogelwch - gan weithredu fel 'Monitor Diogelwch rhag Covid'.
 • Ni chaniateir i safleoedd gynnal perfformiadau byw, gan gynnwys drama, comedi neu gerddoriaeth o flaen cynulleidfa fyw. Dylid cadw darllediadau teledu, cerddoriaeth wedi'i recordio ac unrhyw ffurfiau cymeradwy ar adloniant ymhob rhan o'r safle ar lefel gefndirol, a dylid osgoi dawnsio a chanu
 • Dylid osgoi gweithgareddau sy'n cael eu rhannu mewn mannau croeso a fyddai'n golygu bod pobl yn torri'r rheolau ar gynulliadau o bobl y tu mewn e.e. sgitls, dartiau, pŵl a 'gemau tafarn' eraill
 • Dylai pob busnes rhoi arferion glanhau a hylendid trwyadl ar waith, i gadw eu safle'n ddiogel trwy lanhau mannau y mae llawer o bobl yn eu cyffwrdd, toiledau, byrddau ac ati yn drylwyr ac yn rheolaidd. Lle bo modd, gosod hylif diheintio dwylo ar y bar (pwynt gwerthu a/neu archebu) a/neu ger y drysau allanol.
 • Dweud wrth gwsmeriaid na chânt ddod i mewn os oes ganddynt symptomau COVID-19.
 • Rhaid i bob busnes fod ag asesiad risg llawn ar y safle, wedi'i baratoi yn unol â chanllawiau diwydiant croeso Llywodraeth Cymru a'r DU

 

 

Cynllun Achredu Croeso Cymru

Mae Croeso Cymru'n lansio cynllun achredu i dawelu meddyliau cwsmeriaid a'r cyhoedd bod yr eiddo'n cymryd y camau rhagofalon angenrheidiol a'u bod yn rhoi ystyriaeth ofalus i ailagor yn ddiogel.

https://goodtogo.visitbritain.com/your-business-good-to-go-wales

Cymorth Busnes

Ewch i'r ddolen isod ar gyfer cymorth ac arweiniad busnes:

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

 

Cysylltiadau

Y Tîm Trwyddedu: 01597 827389 / licensing@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu