Cyngor cynllunio am ddim ar gyfer busnesu twristiaeth a lletygarwch

Image of planning

10 Gorffenaf 2020

Image of planningMae Cyngor Sir Powys yn cynnig cyngor cynllunio am ddim i fusnesau twristiaeth a lletygarwch sy'n dymuno ymestyn eu hamseroedd agor, fel ffordd o'u cefnogi drwy'r pandemig Covid19.

Mae'r sector twristiaeth a lletygarwch o bwys mawr i economi Powys, gan gyfrannu dros £1 biliwn yn 2019.

Lle bo'n briodol, bydd adran gynllunio'r cyngor yn ceisio llacio rhai amodau megis cyfyngu cyfnodau meddiannaeth, a bydd yn gweithredu'n gymesur wrth gymryd camau gorfodi yn dilyn amheuaeth o dorri rheolau cynllunio.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio ar faterion yr Economi a Chynllunio: "Mae'r cyngor yn gwerthfawrogi'r heriau eithafol sy'n wynebu busnesau ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws, a dyna pam ein bod wedi ymrwymo i'w helpu mewn cynifer o ffyrdd â phosibl.

"Rydym yn ymwybodol iawn o'r heriau enfawr sy'n wynebu ein sector lletygarwch a thwristiaeth. Mae angen i'r adran gynllunio i fynd ati mewn ffordd gadarnhaol i gefnogi'r busnesau hyn.

"Gobeithir y bydd y cynnig o gyngor cynllunio am ddim a chamau gorfodi cymesur yn cael eu croesawu gan y busnesau hynny sydd dan bwysau.

"Mae angen i ni sicrhau y gall ein sector busnes weithredu yn y dyfodol a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu.

"Rwyf wedi ysgrifennu at y Gweinidog Cynllunio yng Nghymru, Julie James AS, yn amlinellu'r cymorth ychwanegol y gallai Llywodraeth Cymru ei roi i helpu Powys i adfer yr economi.

"Byddwn hefyd yn codi'r mater hwn gydag awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ran o Bowys yn cael ei gadael ar ôl."

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â planning.services@powys.gov.uk

DIWEDD

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu