Newidiadau i Briffyrdd er mwyn cynorthwyo gyda chadw Pellter Cymdeithasol yn Nhrefi Marchnad Powys

Er mwyn sicrhau y gall pobl ymweld â threfi marchnad a phrif strydoedd siopa'r sir yn ddiogel ac yn hawdd, rydym yn rhoi ychydig o fesurau dros dro ar waith yn unol â rheoliadau cadw pellter cymdeithasol.

Mae'r mesurau hyn wedi deillio o'r cyfarwyddyd diweddaraf oddi wrth Lywodraeth Cymru, a thrafodaethau trylwyr gyda chynghorwyr, cynghorau tref a siambrau masnach lleol.

Mae'r mesurau er diogelwch y cyhoedd ac i gefnogi adferiad canol trefi yn unol â'r llywodraeth yn llacio cyfyngiadau'r cyfnod clo, ac i ddisgwyl i bobl ddychwelyd i ganol trefi.

Mae'r rhan fwyaf o'r newidiadau wedi'u cynllunio i ddarparu llwybr troed lletach trwy ddefnyddio'r ffordd fawr.  Bydd pob ymdrech yn cael ei wneud i gadw'r parcio sydd ar y stryd fawr ond yn anochel bu'n rhaid symud rhai mannau parcio i Faes Parcio Cyngor Sir Powys sydd gerllaw. (Drwy gydol gwyliau haf yr ysgol, bydd 2 awr o barcio am ddim ym mhob un o Feysydd Parcio Cyngor Sir Powys.)

Ni fydd hyn yn effeithio ar leoedd parcio ar y stryd i bobl anabl a bydd mynediad ar gael ar gyfer dosbarthu nwyddau.

Gellir gweld manylion y gwaith a gynhaliwyd neu a fydd yn cael ei gynnal yn fuan isod. Caiff hyn ei ddiweddaru fel yr aiff y prosiect yn ei flaen.

Aberhonddu- Mae ffyrdd ar gau i greu parthau i gerddwyr yn unig.  Mae'r ffyrdd sydd ar gau fel a ganlyn Stryd Fawr Uchaf, rhan o Stryd Fawr Isaf, Heol Cantreselyf, Heol y Castell a Stryd George.  Mae nifer fechan o fannau parcio wedi'u symud oddi ar y stryd ac wedi'u hail-leoli i'r maes parcio gerllaw. Bydd y mannau parcio hyn wedi'u marcio'n glir a byddant yn rhoi awr o barcio am ddim.

 

Llanfair-ym-Muallt -Mae rhai rhannau o'r briffordd trwy ganol y dref wedi cael eu hail-neilltuo i'w defnyddio gan gerddwyr yn unig. Nid yw nifer fach o fannau parcio ar y stryd ar gael ond ni fydd mannau parcio i'r anabl a mynediad ar gyfer dosbarthiadau yn cael eu heffeithio. Bydd mannau parcio pellach ar gael ym maes parcio'r Groe i wneud yn iawn ar gyfer y rheini nad yw ar gael ar y stryd.

 

Crughywel -Nid oes nifer o fannau parcio ar gael ar y Stryd Fawr ac maent wedi cael eu hail-leoli o fewn maes parcio Cyngor Sir Powys. Ni fydd mannau parcio i'r anabl a mynediad ar gyfer dosbarthiadau yn cael eu heffeithio.

 

Y Gelli Gandryll -Manylion i ddod yn fuan!

 

Tref-y-clawdd -Mae cyfanswm o 3 le parcio ar Stryd Lydan wedi cael eu defnyddio ar gyfer cerddwyr yn unig.  Bydd mannau parcio ychwanegol ym maes parcio Cyngor Sir Powys y tu ôl i Westy Tref-y-clawdd.  Mae rhan o'r ffordd fawr wedi cael ei neilltuo ar Ffordd yr Orsaf fel bod pellter cymdeithasol yn cael ei gadw y tu allan i'r fferyllfa a'r practis deintyddol.

 

Llandrindod - Bydd nifer fach o fannau parcio ar Stryd Middleton yn cael eu hail-neilltuo at ddefnydd cerddwyr yn unig. Bydd mannau parcio yn cael eu sefydlu a'u nodi'n glir yn eu lle ym maes parcio Stryd Middleton Cyngor Sir Powys.

 

Llanidloes - Bydd nifer o fannau parcio ar Stryd y Dderwen Fawr yn cael eu hail-neilltuo at ddefnydd cerddwyr yn unig. Ni fydd parcio i'r anabl a mynediad ar gyfer dosbarthiadau yn cael eu heffeithio.

 

Y Drenewydd - Mae rhai rhannau o'r ffordd fawr ar y Stryd Fawr a Stryd Lydan wedi'u neilltuo ar gyfer cerddwyr yn unig.  Fel rhan o hyn mae rhywfaint o barcio ar y stryd wedi cael ei addasu neu ei ddileu, gyda mannau parcio wedi'u hail-leoli i Faes Parcio Lôn Gefn.  Bydd y mannau parcio hyn wedi'u marcio'n glir a byddant yn darparu 1 awr o barcio am ddim.

 

Rhaeadr Gwy - Mae system un ffordd ar waith ar hyd y llwybr troed ar y Stryd Fawr.  Yn ystod cyfnodau prysur gyda nifer uchel o gerddwyr bydd hyd at 6 o fannau parcio ar y stryd yn cael eu diddymu, gyda mannau parcio ychwanegol yn cael eu darparu ym Maes Parcio Lôn Dywyll.  Ni fydd hyn yn effeithio ar leoedd parcio i bobl anabl a bydd mynediad ar gael ar gyfer dosbarthu nwyddau.

 

Ystradgynlais- Mae rhai rhannau o'r ffordd fawr ar Heol Drafnidiol, Heol yr Orsaf a Heol yr Eglwys wedi'u neilltuo i'w defnyddio gan gerddwyr yn unig. Mae nifer fach o fannau parcio ar y stryd wedi'u diddymu.

 

Trefi sy'n cael eu hadolygu ar hyn o bryd:

Llanfyllin          

Llanandras

Y Trallwng

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu