Dal i fod amser i roi eich barn ar y polisi diwygiedig cludiant o'r cartref i'r ysgol a choleg

Image of a child stepping onto a bus

13 Gorffennaf 2020

Image of a child stepping onto a busPythefnos yn unig sydd gan ddysgwyr, eu teuluoedd, ysgolion a'r cyhoedd ehangach i roi eu barn ar Bolisi diwygiedig Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol/Coleg Cyngor Sir Powys.

Lluniwyd y polisi diwygiedig i fod yn llai amwys ac i sicrhau bod y polisi'n cael ei roi ar waith yn gyson.

Mae'r newidiadau arfaethedig yn cynnwys:

  • Diddymu'r arfer o ad-dalu dysgwyr rhwng 16 - 19 oed sy'n teithio allan o'r sir i ddysgu.
  • Diddymu'r arfer o ddarparu trafnidiaeth yn dilyn newid i fan preswylio arferol i ddysgwyr ym mlynyddoedd 10, 11, 12 a 13.
  • Egluro'r broses apelio i'w wneud yn fwy eglur.

Cafodd y polisi ei adolygu ar ôl cymeradwyo strategaeth y cyngor ar drawsnewid addysg ym Mhowys 2020-2030 ym mis Ebrill.

Os bydd y Cabinet yn cymeradwyo'r polisi ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori, daw'r polisi newydd i rym ym mis Medi 2021.

Gallwch weld y polisi newydd yn https://haveyoursay.powys.gov.uk/cymraeg/ ynghyd â dolen i'r arolwg.  I gael copïau papur o'r polisi a'r arolwg, ffoniwch 01597 826277.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet ar Gludiant i'r Ysgol: "Rydym yn dechrau ar daith drawsnewid gyffrous i sicrhau gwell addysg a sicrhau gwell deilliannau i'n plant.

"Wrth wraidd y gwaith o ddiwygio addysg yw creu'r amgylchedd iawn lle gall ein plant ni ragori.

"Wrth i ni gychwyn ar y daith hon, mae angen i ni sicrhau bod ein polisi ar gludiant o'r cartref i'r ysgol yn cyd-fynd â'r newidiadau hyn er mwyn ategu ein prif amcanion.

"Neilltuwch amser i ddarllen y polisi hwn.  Byddem yn croesawu eich sylwadau yn y broses o wneud y polisi hwn yn glir a theg."

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

Daw'r cyfnod ymgynghori i ben ddydd Llun 27 Gorffennaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu