Rhybudd terfynol ar gyfer safle ailgylchu cymunedol Machynlleth

Image showing contamination of a card recycling bank

15 Gorffennaf 2020

Image showing contamination of a card recycling bank Er gwaethaf nifer o rybuddion, mae safle ailgylchu cymunedol Machynlleth yn parhau i gael ei halogi, gan olygu y bydd trefniadau'n cael eu gwneud i gael gwared ar y cyfleuster.

"Mae'r camddefnyddio cyson o'r safle ailgylchu cymunedol yn golygu bod tunelli o ddeunydd y gellir ei ailgylchu yn cael ei wastraffu yn ddiangen ac yn berygl iechyd sylweddol i'n staff a defnyddwyr eraill y safle" esboniodd y Cynghoryd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Gwastraff ac Ailgylchu.

"Rydym wedi ein siomi'n arw gyda'r ffordd mae'r cyfleusterau hyn yn cael eu defnyddio a'r mathau o wastraff rydym yn darganfod ynddynt.  Yn aml, mae'r math hwn o halogiad yn golygu bod yr holl ddeunydd yn y banciau, yn ogystal â gweddill y llwyth sy'n cael ei gasglu ar y daith honno, yn gorfod cael ei anfon i safleoedd tirlenwi."

Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hannog i roi gwybod am unrhyw achosion o halogi ar Safle Ailgylchu Cymunedol Machynlleth nail ai i Gyngor Sir Powys, Cyngor Tref Machynlleth neu'r Cynghorydd Sir lleol, y Cynghorydd Michael Williams.  Mae'n debygol y bydd unrhyw unigolyn sy'n ei gael yn euog o ddympio sbwriel yn fwriadol yn y banciau ailgylchu yn cael ei erlyn.

"Mae rhyw berson gwarthus yn defnyddio'r banc ailgylchu cerdyn i gael gwared ar sachau .... ie wir, sachau yn llawn o faw cŵn!" ebychiodd y Cynghorydd Michael Williams, y Cynghorydd Sir dros Fachynlleth.

"Mae sachau bwyd milgwn sy'n llawn o faw cŵn yn cael eu taflu yn y banc cerdyn yn rheolaidd.  Mae hyn nid yn unig yn anghyfreithlon, ond mae hefyd yn ei gwneud yn annymunol iawn i ddefnyddwyr cyfrifol eraill y safle yn ogystal â'r gweithwyr sy'n eu gwagio. 

"Mae'r ymddygiad hunanol a hollol ffiaidd hwn yn gic enfawr i weddill y gymuned, sydd wedi cymryd yr amser a'r ymdrech i ailgylchu eu gwastraff yn gywir.  Mae'n drueni y gallai ymddygiad gwrthgymdeithasol gan un perchennog ci anghyfrifol, arwain at golli'r ased cymunedol gwerthfawr hwn. 

"Os na allwn ddod o hyd i'r sawl sy'n gyfrifol ac/neu os yw'r halogi'n parhau, ni fydd unrhyw ddewis ond i gael gwared ar y banciau ailgylchu'n barhaol o Fachynlleth."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu