Archwilio Cymru yn canmol y cyngor am symud yn sydyn tuag at gyfarfodydd ar-lein

Image of an online meeting

16 Gorffennaf 2020

Image of an online meetingMae archwilwyr wedi canmol Cyngor Sir Powys (CSP) am iddo newid yn gyflym i gynnal cyfarfodydd ar-lein mewn ymateb i'r pandemig Covid-19.

Mae Archwilio Cymru (AC) wedi bod yn arsylwi gwaith y cyngor ers mis Mai i weld sut y mae wedi addasu ei drefniadau gwneud penderfyniadau.

Dywedodd fod CSP yn cymharu'n ffafriol gyda chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru a daeth i'r casgliad mewn nodyn i'r cyngor fod: "Strwythurau democrataidd wedi cael eu hailgyflwyno yn gymharol gyflym" a bod "craffu ffurfiol ar benderfyniadau a gwasanaethau wedi cael ei ailsefydlu'n gynnar yn y Cyngor".

Ychwanegodd AC ymhellach ar y mater o strwythurau democrataidd trwy ddweud: "Roedd y Cyngor ym Mhowys wedi gallu gwneud defnydd o dechnoleg yn gyflym trwy ddefnyddio digwyddiadau a chyfarfodydd byw Microsoft Teams i ganiatáu i gynghorwyr, swyddogion ac aelodau'r cyhoedd ymuno a/neu weld cyfarfodydd cyhoeddus. Gyda chyfeiriad at y darlun cenedlaethol ar ddemocratiaeth cynghorau, mae Powys, o'i gymharu â rhai cynghorau eraill wedi gweithredu'n gyflym i ailgyflwyno nifer o gyfarfodydd.

"Ym Mhowys, mae ailgyflwyno'r cyfarfodydd hyn dros ehangder y pwyllgorau gan gynnwys y cabinet a'r pwyllgor craffu, yn nodedig o'i gymharu â rhai o'r cynghorau eraill yng Nghymru, sydd o bosibl ond wedi ailddechrau nifer mwy cyfyngedig o gyfarfodydd."

Ar y mater o graffu ffurfiol, dywedodd AC: "Erbyn canol mis Gorffennaf, bydd hanner o'r cynghorau yng Nghymru wedi cynnal cyfarfodydd rhithwir o bwyllgorau craffu. Mae Cyngor Sir Powys wedi rhoi trefniadau ar waith ar gyfer sesiynau craffu ffurfiol gan gynnwys cyllid; iechyd a gofal; dysgu a sgiliau; a'r economi, trigolion, cymunedau a llywodraethu. Ymhellach at hyn, mae'r Cyngor wedi cyrraedd man lle mae wedi cynnal sawl cyfarfod o'r pwyllgorau hyn ers mis Mai 2020."

A nododd AC, sydd eisiau i'r cyngor adeiladu ar ei ymateb Covid 19: "Wrth edrych ymlaen at y dyfodol, efallai y bydd cyfleoedd i ddysgu o'r profiadau o gynnal cyfarfodydd ar-lein ac i ystyried yr hyn a ddysgwyd i siapio arferion yn y dyfodol.

"Mae'r Cyngor wedi dangos fod cyfarfodydd rhithwir yn gallu gweithio'n dda, ac efallai y bydd buddion ariannol, amgylcheddol a buddion o ran amser i ddarparu cyfleusterau cyfarfodydd ar-lein yn y dyfodol. Mae'r cyfan ohonynt yn gallu cael y potensial i wella gwerth am arian."

Mae nodyn AC wedi cael ei groesawu gan y Cyng. Graham Breeze, yr Aelod Portffolio dros Lywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu.

Dywedodd: "Rwy'n wirioneddol falch ein bod wedi cael y blaen ar nifer o gynghorau eraill yng Nghymru, o ran ein defnydd o dechnoleg ddigidol, a'n bod yn gwireddu ein nod o fod yn 'gyngor agored a mentrus' sy'n 'barod i edrych ar ffyrdd newydd o weithio a chyflwyno gwasanaethau'."

  • Mae Archwilio Cymru yn cefnogi gwaith yr Archwilydd Cyffredinol fel craffwr y sector cyhoeddus i Gymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu