Gair o ddiolch gan y cyngor i ysgolion a theuluoedd

Image of a rainbow with Diolch and Thank You

23 July 2020

Image of a rainbow with Diolch and Thank YouMae'r cyngor sir wedi rhoi diolch i arweinwyr ysgolion, athrawon, staff ysgolion, rhieni yn ogystal â phlant a phobl ifanc o bob cwr o Bowys am eu hymdrechion mawr yn ystod un o'r cyfnodau anoddaf y mae'r sir wedi ei brofi erioed.

Gyda'r flwyddyn ysgol yn dod i ben ddydd Gwener 24 Gorffennaf, hoffai Cyngor Sir Powys ddiolch yn ddiffuant iawn i bawb yn gysylltiedig ag ysgolion ym mhob cwr o'r sir.

Mae'r cyngor ac ysgolion wedi wynebu cyfnod heriol iawn o ganlyniad i'r pandemig Covid-19 sydd wedi bod yn effeithio'r wlad ers canol mis Mawrth.

Mae hyn yn cynnwys cau bron bob ysgol y sir.  Roedd yr ysgolion hynny a barhaodd ar agor wedi troi'n canolfannau gofal plant brys i ddarparu gofal plant i gefnogi gweithwyr brys critigol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â phlant mwyaf agored i niwed y sir.

Roedd y canolfannau ar agor 10 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos am dros 12 wythnos ac wedi'u staffio gan y staff addysgu.  Roedd eu diwydrwydd a'u dewrder wedi golygu nad oedd un achos o Covid-19 yn ystod y tri mis hynny.

Parhaodd addysg ar ôl gwyliau'r Pasg gyda'r ysgolion yn cefnogi eu disgyblion trwy ddysgu o bell tra'r roedd y cyngor yn llunio ei gynllun dysgu o bell i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi iechyd emosiynol, lles a dysgu gartref eu plant.

Darparwyd dyfeisiau ar gyfer y rhyngrwyd ar gyfer dysgwyr yn y sir oedd heb un gartref ar ôl i'r cyngor ac ysgolion weithio gyda'i gilydd i adnabod y dysgwyr hynny oedd wedi'u hallgáu'n ddigidol.

Ail-agorodd ysgolion ar ddiwedd Mehefin fel rhan o 'Ail-gydio, Dal i Fyny, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi' Llywodraeth Cymru a oedd yn golygu nifer llai o ddisgyblion yn yr ysgol bob dydd a'r angen i gadw pellter cymdeithasol ar gyfer dysgwyr a staff.

Rhoddwyd cyfle i bob plentyn fynychu'r ysgol yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf.  Mae'r ysgolion a'r cyngor wedi derbyn adborth rhagorol gan blant, pobl ifanc a rhieni yn datgan cymaint y mae hyn wedi golygu iddyn nhw.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae wedi bod yn hyfryd i weld plant y sir nôl yn yr ysgol dros yr wythnosau diwethaf ac mae wedi bod yn bleser clywed sôn amdanyn nhw'n gwenu ac yn chwarae mewn amgylchoedd diogel.

"Maen nhw wedi gweld eu ffrindiau, athrawon a staff yr ysgol am y tro cyntaf mewn misoedd ac mae plant blwyddyn chwech wedi cael y cyfle i ddweud ffarwel wrth eu hysgolion cynradd cyn dechrau'r ysgol uwchradd ym mis Medi.

"Rwy'n falch dros ben o ymdrechion pawb yn gysylltiedig â'r ysgolion dros y pedwar mis diwethaf.  Mae'n deilwng iawn fy mod yn talu teyrnged i'w gwaith caled a'u hymroddiad yn ystod yr amgylchiadau eithriadol hyn.  Hoffwn ddiolch yn ddiffuant iawn i staff, plant a rhieni am wneud y pedair wythnos ddiwethaf o'r tymor yn llwyddiant."

Dywedodd Lynette Lovell, Prif Swyddog Addysg Dros Dro y cyngor: "Rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gydag ysgolion dros y misoedd diwethaf ac rydym wedi goresgyn nifer o heriau trwy weithio fel tîm.  Rwy'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu hymroddiad a'u gwaith caled.

"Rwy'n gobeithio nawr y bydd pawb yn gallu mwynhau seibiant haeddiannol iawn dros yr haf ac edrychwn ymlaen at groesawu'r holl blant a phobl ifanc yn ôl i'n hysgolion ym mis Medi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu