Leighton Arches

Image of Covid-19 medical vials

24 Gorffennaf 2020

Image of Covid-19 medical vialsMae gwasanaethau'r Cyngor a Gwasanaethau Iechyd yn cefnogi trigolion sydd wedi profi'n bositif am Goronafeirws ar safle teithwyr a reolir gan y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio:  "Gallwn gadarnhau yn dilyn adroddiadau ar gyfryngau cymdeithasol ac yn y wasg leol, ein bod yn darparu cefnogaeth ar gyfer nifer o breswylwyr ar ein safle Leighton Arches sydd wedi profi'n bositif am goronafeirws.  Mae'n amlwg bod hon yn adeg bryderus ac rydym yn gofyn bod trigolion lleol yn parchu preifatrwydd ac urddas pawb sy'n gysylltiedig â hyn.

"Rydym yn cymryd pob cam rhesymol i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd ac i amddiffyn trigolion lleol.

"Trwy weithio mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, mae ein Gwasanaeth Olrhain a Diogelu yma i helpu.

"Pan fydd rhywun yn profi'n bositif am goronafeirws (COVID-19), bydd y gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â nhw fel y gallwn helpu i leihau lledaeniad y clefyd, achub bywydau a chadw Cymru'n ddiogel.  Bydd y gwasanaeth yn gofyn iddynt lle maent wedi bod yn ddiweddar a chyda phwy y buont mewn cysylltiad agos â nhw.

"Bydd hyn yn helpu gwasanaeth i gysylltu ag unrhyw un a allai fod wedi dal y feirws.  Byddant yna'n derbyn y cyngor priodol yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus cenedlaethol."

Mae cyswllt yn golygu unrhyw un rydych yn byw gyda nhw, neu nad ydych yn byw gyda nhw ond rydych wedi bod yn agos atynt ar unrhyw adeg hyd at ddau ddiwrnod cyn i chi ddechrau dioddef symptomau. Mae hyn yn cynnwys:

  • rhywun o fewn 1 medr oddi wrthych rydych wedi cael sgwrs wyneb yn wyneb a nhw, neu wedi cael cysylltiad croen-â-chroen â nhw, rhywun rydych wedi pesychu arno/arni, neu rywun rydych wedi cael mathau eraill o gysylltiad â nhw o fewn un medr am un munud neu'n hirach
  • rhywun o fewn dau fedr oddi wrthych am fwy na 15 munud
  • rhywun rydych wedi teithio mewn cerbyd â nhw - neu rywun sydd wedi eistedd yn agos atoch ar drafnidiaeth gyhoeddus

Dywedodd Stuart Bourne, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae'n bwysig cofio nad yw hyn yn berthnasol i gysylltiadau lle defnyddiwyd cyfarpar diogelu personol."

"Weithiau nid oes modd nodi a chanfod pawb y buoch chi mewn cysylltiad â nhw, er enghraifft efallai nad oes gennych fanylion cyswllt. Dyma le mae pob un ohonom yn chwarae ein rhan i leihau'r lledaeniad.

"Os ydych yn gwybod y buoch chi mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif dylech hunanynysu am 14 diwrnod. Mae'n eithriadol o bwysig eich bod yn gwneud hyn hyd yn oed os nad oes gennych symptomau. Os ydych wedi cael eich heintio, gallech ddod yn heintus i eraill ar unrhyw adeg hyd at 14 diwrnod. Nid oes rhaid i aelodau'ch teulu hunanynysu ond dylent ddilyn y cyfarwyddyd cadw pellter cymdeithasol cyffredinol ac osgoi cysylltiad â chi wrth i chi hunanynysu gartref.

"Dylech gadw golwg manwl ar eich symptomau ac os ydych yn datblygu peswch newydd parhaus, gwres uchel neu'n colli synnwyr blas neu arogleuo, ewch i gael prawf. Gallwch drefnu prawf trwy gadw lle ar-lein, ewch i https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws neu ffoniwch 119."

Gallwch weld gwybodaeth am hunanynysu ar y ddolen hon https://llyw.cymru/hunanynysu-canllawiau-aros-gartref-i-aelwydydd-coronafeirws-posibl

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu