Y Cyngor yn annog modurwyr i gadw eu pellter

Image of a cyclist

27 Gorffennaf 2020

Image of a cyclist Mae Cyngor Sir Powys yn annog gyrwyr i gofio cadw pellter cymdeithasol ar y ffyrdd gan adael digon o le rhyngddynt a beicwyr a cherddwyr.

Dros y misoedd diwethaf mae llawer ohonon ni wedi manteisio ar y cyfle i gerdded a beicio fel ffordd iach o ymarfer a gwneud y teithiau bach beunyddiol hynny sy'n well i'r amgylchedd. Mae buddion y teithio egnïol yma'n anferth ... rydym yn gwella'n hiechyd a'n lles, yn lleihau ein hôl troed carbon ac mae'n gallu arbed arian i ni. Mae'n helpu i wneud cymunedau'n gryfach ac yn hapusach ym mhob ffordd.

Fodd bynnag, gyda chyfyngiadau symud yn cael eu llacio a mwy o dwristiaid yn dychwelyd i'n sir hardd, mae'r ffyrdd yn dechrau prysuro ac mae'r cyngor yn awyddus i atgoffa modurwyr i roi'r lle sydd ei angen ar ddefnyddwyr y ffordd. Mae'n arbennig o bwysig gadael o leiaf un medr a hanner rhwng cerbyd sy'n goddiweddyd a cherddwyr neu feicwyr. Os bydd gyrwyr yn pasio defnyddwyr eraill y ffordd yn rhy agos mae'n gallu bod yn beryglus ac yn frawychus tu hwnt.

"Mae wedi bod mor braf gweld pobl o bob oed yn mynd ati i fod yn egnïol a mwynhau'r awyr agored yn ystod y cyfyngiadau symud," meddai'r Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion Priffyrdd. "Mae'n codi calon rhywun i weld cymaint o bobl yn bachu ar y cyfle i gerdded a beicio mwy."

"Cyn y pandemig roedden ni wedi dechrau ar y gwaith o wneud llwybrau'n fwy diogel i gerddwyr a beicwyr ledled y sir. Gydag arian Llywodraeth Cymru bydd y gwaith hwn yn parhau i fynd rhagddo i sicrhau y gall pob un o'n trigolion a'n hymwelwyr barhau i ddewis dulliau egnïol o deithio'n ddiogel.

"Serch hyn, mae i fodurwyr eu rhan i sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffordd hefyd. Hoffen ni atgoffa gyrwyr i sicrhau eu bod yn rhoi'r parch a'r lle sydd eu hangen ar gerddwyr a beicwyr. Mae hyn yn cynnwys gadael bwlch o 1.5 medr o leiaf rhwng eu car nhw a cherddwyr a beicwyr pan maen nhw'n goddiweddyd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu