Gwahodd pobl gyda chanser ym Mhowys i rannu eu profiadau

Llun o Richard Pugh and Cerys Humphreys

28 Gorffennaf 2020

Llun o Richard Pugh and Cerys Humphreys Mae Gwella Taith Ganser yn bartneriaeth rhwng Cymorth Canser Macmillan, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Mae'r bartneriaeth am sicrhau bod pob oedolyn yn y sir sydd â diagnosis o ganser yn gallu cael sgwrs â gweithiwr proffesiynol hyfforddedig am eu hanghenion a sut y gellir diwallu'r rhain orau. Bydd yr asesiad hwn yn cynnwys anghenion meddygol ond hefyd am y tro cyntaf bydd yn edrych ar y pryderon ehangach mae pobl yn eu hwynebu fel tai, arian, a gwaith gan eu dwyn ynghyd mewn un lle. Bydd y dull hwn sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn cael ei ddatblygu trwy wrando ar brofiadau pobl sy'n byw gyda chanser ochr yn ochr ag elusennau a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd a chymdeithasol.

Bydd aelodau'r rhwydwaith yn chwarae rhan allweddol yn y rhaglen trwy rannu eu gwybodaeth am beth sy'n gweithio'n dda a'r hyn y gellir ei wella er mwyn llunio gwasanaethau yn y dyfodol.

Dywedodd Cerys Humphreys, Arweinydd Rhaglen Gwella'r Daith Ganser: "Rydym am i bawb ym Mhowys sy'n byw gyda chanser fyw bywyd mor llawn ag y gallan nhw. Trwy ddarparu cefnogaeth ymarferol, gorfforol, emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol ein bwriad yw y gall pobl wireddu'r hyn sydd o'r pwys mwyaf iddyn nhw.

"Mae gwrando ar straeon, profiadau a chanfyddiadau pobl am eu taith ganser yn rhan hanfodol o'r rhaglen Gwella Taith Ganser. Bydd recriwtio aelodau i rwydwaith presennol Macmillan yn helpu i sicrhau y bydd eu syniadau'n dylanwadu ac yn arwain at gyflenwi gwasanaethau iechyd ym Mhowys mewn ffordd sy'n ateb y gofyn.

"Bydd pobl sy'n ymuno â'r rhwydwaith yn gallu cymryd rhan yn y rhaglen mewn sawl ffordd, ar adegau sy'n gyfleus iddyn nhw. Bydd hyn yn cynnwys mynychu'r lansiad swyddogol rydym yn arfaethu ei gynnal yn gynnar yn yr Hydref."

Wrth siarad am y rhaglen Gwella Taith Ganser ym Mhowys dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau Macmillan yng Nghymru: "Nod y rhaglen hon yw mynd at wraidd y problemau a'r pryderon y mae pobl ym Mhowys gyda diagnosis yn eu hwynebu fel y gallwn ganfod y ffordd orau i'w cefnogi.

"Yn aml mae cael diagnosis o ganser yn creu nifer o bryderon - nid dim ond gofidiau am sut y bydd eu triniaeth yn effeithio ar eu hiechyd a'u lles, ond hefyd pethau ymarferol megis dychwelyd i'r gwaith, talu biliau a byw gyda'r effeithiau tymor hir. Mae hyn yn arbennig o wir gan ein bod bellach yn wynebu effaith Covid-19 sy'n effeithio ar bob agwedd o'n bywydau.

"Trwy ddeall profiad pobl gyda chanser a'r canlyniadau gallwn ddatblygu atebion i gefnogi anghenion unigol ac yn y pen draw deall beth fydd yn galluogi pobl sy'n byw gyda chanser i adfer rheolaeth dros eu bywydau.

"Mae gwelliannau mewn triniaeth yn golygu bod stori canser yn newid. Erbyn 2030 rydym yn amcangyfrif y bydd pedair miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig yn byw gyda chanser ac yn parhau i fyw ar ôl eu diagnosis. Gyda hyn mewn golwg, hoffen ni weithio'n galed i sicrhau y gall pobl fwynhau eu bywydau i'r eithaf pa helyntion bynnag y bydd yn codi yn sgil cael canser. Mae'n bwysig y gall pobl gael y cymorth sydd ei angen arnynt pan mae ei angen arnynt."

Os hoffech chi wybod mwy am rannu'ch profiadau a dod yn aelod o'r rhwydwaith, cysylltwch â Fiona Evans, Swyddog Arweiniol Ymgysylltu Macmillan ar gyfer Gogledd Cymru a Phowys trwy e-bostio FEvans@macmillan.org.uk neu drwy ffonio 07801 307078.

Diwedd

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sue Ling, Swyddog Ymgysylltu a Chyfathrebu Gwella Taith Ganser Macmillan ar 01597 826043 neu drwy e-bost sue.ling@powys.gov.uk.

Nodiadau i olygyddion:

1. Partneriaeth tair blynedd, tair ffordd yw rhaglen Gwella Taith Ganser Powys. Fel rhan o'r rhaglen bydd y bwrdd iechyd, y cyngor a'r elusen yn cydweithio ag oedolion sydd â diagnosis, elusennau a grwpiau'r trydydd sector i lunio model gofal cynhwysfawr ar y cyd.

2. Mae Credu, The Bracken Trust, Age Cymru a chysylltwyr cymunedol PAVO'n cysylltu â phobl sy'n byw gyda chanser trwy eu rhwydwaith a byddant yn cefnogi'r rhaglen.

3. Mae gwybodaeth a chymorth cynhwysfawr gan gynnwys cyfarwyddyd a chyngor diweddaraf Macmillan ar effaith coronafeirws ar ofal canser ar gael ar www.macmillan.org.uk. Mae ein cymuned ar-lein yn parhau i ddarparu cefnogaeth emosiynol a chymorth gan gymheiriaid.

4. Mae Llinell Cymorth Macmillan ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 8am ac 8pm ar 0808 808 00 00, neu ewch i macmillan.org.uk.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu