SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Perfformiad Chwarter Un

Image of graphs and charts

23 Gorffennaf 2020

Image of graphs and chartsMae ymateb i COVID-19 wedi trechi perfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol - dyna'r neges i gyfarfod y Cabinet wythnos nesaf.

Nid yw'r adroddiad hwn yn adolygu perfformiad y cyngor yn erbyn dangosyddion rheoli arferol ond yn hytrach, yn canolbwyntio ar y cynllun parhad busnes a ddeilliodd o ganlyniad i'r pandemig.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Fel arfer byddai ein perfformiad chwarterol yn edrych ar brif gyflawniadau, problemau a gweithredoedd yn erbyn yr amcanion yng Ngweledigaeth 2025.  Fodd bynnag, mae chwarter cyntaf y flwyddyn wedi bod yn wahanol iawn i'r arfer, gyda Covid-19 yn effeithio ar ein bywydau ni.

"Rydym wedi canolbwyntio ein gwaith ar weithgareddau sy'n bwysig i'n busnes ers i ni gyflwyno'r Cynllun Parhad Busnes ym mis Mawrth i ymateb i'r Coronafeirws.

"Roedd tri phrif flaenoriaeth i'r cynllun: ymateb i COVID-19; cadw ein cymunedau'n ddiogel a chadarn a rhedeg y cyngor.  Er y bydd y gwaith hwn yn parhau am beth amser, mae paratoadau ar droed i reoli'r gwaith o agor y sir yn raddol ac i gynllunio ymlaen ar gyfer yr heriau tymor hir yn dilyn y pandemig.

"Mae'r adroddiad yn dangos fod ymateb y cyngor wedi bod yn eang iawn, gan ymdrin â phopeth o ofal plant, parhau i ddysgu a digartrefedd i gefnogi busnesau, gwarchod y cyhoedd a gwaith trwsio brys.  Dyma rai uchafbwyntiau:

  • Gwnaed dros 20,000 o alwadau lles i drigolion sy'n gwarchod a rhai sy'n agored i niwed.
  • Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddarparu canolfannau gofal plant brys ym mhob un o'r 13 o glystyrau ysgol.  Mae 321 o ddisgyblion wedi defnyddio'r canolfannau gyda 163 o aelodau staff yn gofalu amdanynt.  Erbyn dechrau mis Mai cafodd 881o ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â'r We eu dosbarthu i helpu teuluoedd i addysgu plant yn y cartref.  Rydym wedi helpu ysgolion i ailagor ar 29 Mehefin ar gyfer sesiynau Ailgydio, dal i fyny a pharatoi.
  • Rydym wedi gweinyddu grantiau busnes i 3487 o fusnesausef cyfanswm o £37,601.960 miliwn o nawdd grant.
  • Rydym wedi rhoi gostyngiad trethi busnes i fusnesau perthnasol o fewn masnach, hamdden a lletygarwch.  Mae hwn yn gyfanswm o £10.5mmewn gostyngiadau gyda 1,260 o fusnesau ym Mhowys yn derbyn bil o ddim ar gyfer 2020/21.
  • Mae'r tîm ieunenctid mynediad agored wedi creu grwpiau ieuenctid rhithwir ar draws y sir ac wedi cael 766 o gysylltiadau ystyrlon dros y cyfyngiadau symud.
  • Rydym wedi sefydlu Cell Cydlynu Digartrefedd Canolog.  Cafodd 35 o aelwydydd digartref eu hail-gartrefu, gyda 72o eiddo newydd yn cael eu nodi'n llety dros dro.
  • O 1 Mehefin 2020 aethom yn fyw gyda'r cynllun Profi, Olrhain, Diogelu.  Ar 30 Mehefin cafodd 29 o achosion positif eu nodiar gyfer olrhain cysylltiadau, gyda'r cyfan wedi'u holrhain yn llwyddiannus.
  • Lansiwyd ymgyrch #PrynuLleolPowys ar gyfryngau cymdeithasol i geisio cefnogi'r economi lleol dros y misoedd nesaf.

Mae'r perfformiadau hyn hyd at 30 Mehefin ac maent wedi codi ers hynny.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu