Caniatâd ar gael i alluogi busnesau i ddefnyddio palmentydd i'w helpu nôl ar eu traed

Image of an outdoor dining table and chairs

12 Awst 2020

Image of an outdoor dining table and chairsBellach, gall busnesau gwneud cais i Gyngor Sir Powys am ganiatâd i ddefnyddio palmentydd, mannau cyhoeddus a rhannau o'r ffordd fawr i'w helpu i ailagor a rhedeg eu busnesau.

Mae'r argyfwng coronafeirws (COVID-19) wedi cael effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd llawer o ddinasyddion Powys, ond mae hefyd wedi cael canlyniadau economaidd difrifol.  Cafodd y clo mawr effaith ar unwaith ar y ffordd y mae canol ein trefi yn gweithredu, gyda llawer o fusnesau yn gorfod cau am gyfnod sylweddol o amser.

Bellach mae llawer o'r busnesau hyn yn ailagor ac mae'n rhaid inni sicrhau fod ein mannau cyhoeddus a chanol ein trefi nid yn unig yn ddiogel ond hefyd yn caniatáu i fusnesau lleol fasnachu o fewn y canllawiau.  Mae'r caniatad sydd ar gael gan y Cyngor i ddefnyddio'r palmentydd, yn caniatáu i fusnesau greu awyrgylch caffi awyr agored, ynghyd â darparu gwasanaethau eraill ac amwynderau hamdden ar fannau dynodedig o'r ffordd gyhoeddus.

"Does dim ateb cyflym o ran gwella o'r argyfwng Covid-19, bydd cadw pellter cymdeithasol a'r angen am fesurau amddiffyn personol gyda ni am gryn amser", esbonia'r Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd. "Mae ardaloedd agored yng nghanol ein trefi yn gyfyngedig, ac er bod rhai busnesau'n ddigon ffodus i fod â lle eu hunain, ni fydd hynny'n wir am lawer ohonynt.  Drwy weithio gyda phreswylwyr, cynghorau tref a chymuned a busnesau lleol, bydd y Cyngor yn cefnogi ailddyrannu ardaloedd mewn dull hyblyg ar gyfer siopwyr, rhai sy'n bwyta, ymwelwyr a phreswylwyr lleol i ddefnyddio a mwynhau gyda'i gilydd yn ddiogel.

"Dychmygwch gaffis stryd metropolitan, mannau cosmopolitan a chrefftwyr, marchnadoedd awyr agored, manwerthwyr annibynnol ffyniannus, a lleoedd poblogaidd i fwyta ac yfed.  Bydd ail-greu ac ail-ddychmygu ein trefi fel hyn yn eu gwneud yn fwy deniadol yn weledol ac yn cynyddu nifer y siopwyr, preswylwyr, ymwelwyr a thwristiaid, gan eu gwneud, yn eu tro, yn fannau bywiog a ffyniannus ar gyfer busnes ac i gymdeithasu. "

Bydd pob tref yn wahanol, gyda chynllun pwrpasol i wneud y gorau o gryfderau'r ardal ac anghenion y busnesau.  Mewn ardaloedd lle gellir cau ffyrdd yn llawn neu'n rhannol i gerddwyr yn unig, gellir rhoi trwyddedau palmentydd i helpu i greu lle i fwyta a chymdeithasu yn yr awyr agored ar gyfer caffis, bwytai, tafarndai a bariau.  Bydd pob cais yn cael ei asesu ac yn cael ei ymgynghori arno ar ei  deilyngdod ei hun.  Mae'n rhaid i fusnesau dangos eu bod yn gallu gweithredu o fewn y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol a rheolau'r ffordd fawr i sicrhau diogelwch cwsmeriaid ac aelodau eraill o'r cyhoedd.

Am ragor o fanylion neu i wneud cais am drwydded palmant, ewch i: Trwyddedau Palmant

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu