SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Staff Powys yn gwneud mwy nag 23,000 o alwadau lles yn y sir cyn i'r gwasanaeth ddod i ben

Image of council staff making phone calls

24 Awst 2020

Image of council staff making phone callsNid yw trigolion ym Mhowys sy'n gwarchod neu'n fregus yn derbyn galwadau gan y Cyngor Sir bellach, ond gallan nhw gael cymorth gan wasanaethau gwirfoddol lleol o hyd.

Buodd staff y Cyngor yn cysylltu i weld a oedd angen cymorth ar y rheini y dywedwyd wrthynt am aros gartref gan Brif Swyddog Meddygol Cymru. Buont yn cysylltu ag eraill a oedd yn teimlo'n unig hefyd. Roedd llawer o staff y Cyngor wedi cael eu symud o swyddi eraill a buont wrthi'n codi'r ffôn mwy nag 23,000 o weithiau.

Daeth gwarchod i ben yng Nghymru ddydd Sadwrn, 16 Awst. Bellach mae Llywodraeth Cymru'n cynghori'r rheini y dywedwyd wrthynt am aros gartref yn ystod pandemig coronafeirws y gallant fynd allan i ymarfer faint a fynnant. Cânt hefyd gwrdd ag aelodau un aelwyd arall yn yr awyr agored. Gallant hefyd ffurfio aelwyd estynedig.

Gan fod gwarchod wedi dod i ben mae'r cyngor wedi rhoi'r gorau i wneud y galwadau lles. Ond os yw rhywun yn teimlo'n unig neu ar wahân, neu os oes angen cymorth arnynt i aros yn iach ac yn annibynnol, mae help ar gael o hyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO).

Mae PAVO yn rhedeg Gwasanaeth Cyfeillio Powys i bobl dros hanner cant, a gall hyn gynnwys galwad ffôn wythnosol, llythyr yn y post neu'r cyfle i ymuno â chyfarfod ar-lein. Os hoffech fanteisio ar y cymorth yma, ffoniwch 01597 822191 neu e-bostiwch PBS@pavo.org.uk

Mae PAVO hefyd yn rhedeg Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol ar gyfer oedolion o bob oed yn y sir, yn ogystal â'u teuluoedd a'u gofalwyr. Maen nhw'n gallu'ch cysylltu â sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol a all rhoi mwy o gymorth i chi. Os oes gennych ddiddordeb yn hwn ffoniwch 01597 828649 neu anfonwch e-bost i:community.connectors@pavo.org.uk  

Gallwch hefyd gael help trwy gysylltu â Thîm Cymorth Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion y cyngor (CYMORTH) ar 0345 602 7050. Gall cysylltu â'ch Cynghorydd Lleol i gael cyngor fod yn ddefnyddiol i chi hefyd. Mae eu manylion ar gael yma: https://powysw.moderngov.co.uk/mgMemberIndex.aspx?bcr=1

Dylech hefyd gysylltu â thîm CYMORTH os ydych yn poeni am ddiogelwch oedolyn. Dylai rhywun sy'n pryderu ynghylch diogelwch plentyn gysylltu â gwasanaeth Drws Ffrynt y cyngor ar 01597 827666. Dyma'r rhifau cyswllt allan o oriau: 01597 825275 / 0845 054 4847. Mewn argyfwng, ac os oes bygythiad brys, di-oed, ffoniwch 999.

Gwnaed cyfanswm o 23,791 o alwadau lles rhwng 3 Ebrill ac 14 Awst gan staff Cyngor Sir Powys. Dyma'r hyn a wnaed o ganlyniad i hyn:

 • Archebwyd 649 o barseli bwyd Llywodraeth Cymru
 • Cafwyd 438 o geisiadau am alwad yn ôl gan gynghorydd sir y preswylydd
 • Cafwyd 459 o geisiadau am gymorth gydag anghenion gofal sylfaenol, a throsglwyddwyd y rhain i CYMORTH
 • Cafwyd 1,654 o atgyfeiriadau i Wasanaeth Cysylltwyr PAVO (o'r rhain roedd ar 1,076 eisiau help gyda bwyd, roedd ar 373 angen help gyda'u presgripsiynau ac roedd 205 am siarad â gwirfoddolwr
 • Gwnaed 150 o atgyfeiriadau mewn perthynas â diogelu

Gofynnodd y staff i'r bobl yr oeddynt yn cysylltu â nhw a oeddynt am i'r cyngor gysylltu eto bob wythnos neu bob pythefnos. Dewisodd tua hanner fanteisio ar hwn.

Dywedodd Aelod y Cabinet ar faterion Llywodraethu ac Ymgysylltu, y Cynghorydd Graham Breeze: "Rydym yn hynod falch o fedru darparu'r gwasanaeth hanfodol hwn yn ystod misoedd cynnar y pandemig coronafeirws. Ac rydym yr un mor falch gan yr ymateb a gafwyd gan rai o drigolion mwyaf bregus y sir.

"Maen nhw wedi gwerthfawrogi'r ymdrechion a wnaed a'r empathi a ddangoswyd gan aelodau ein staff a wnaeth y galwadau ffôn yma. Mae llawer iawn o'r trigolion wedi eu canmol i'r cymylau'n gyfnewid am hynny. Roedd y ganmoliaeth yma'n dra haeddiannol gan bawb a oedd yn cymryd rhan, o'r rheini a oedd yn gwneud y galwadau i'r staff fu'n gweithio yn y cefndir i osod y cynllun a'i roi ar waith."

Ymysg y ganmoliaeth cafwyd y negeseuon canlynol:

 • "Hoffwn i ddiolch i bawb yng Nghyngor Sir Powys am eu holl gymorth yn ystod yr adeg anodd hon."
 • "Credaf fod hwn wedi bod yn wasanaeth rhagorol, diolch i bob un ohonoch."
 • "Diolch. Byddaf yn gweld eisiau'r galwadau hyn ond y cyfan gallaf ei ddweud yw diolch o galon."
 • "Buodd hwn yn wasanaeth gwych. Rwyf wedi mwynhau'r galwadau ffôn yma'n arw a byddaf yn drist na fyddaf i'n siarad â chi ddim rhagor. Rwy'n ddiolchgar eich bod yn meddwl amdanom o hyd trwy gynnig y gwasanaeth PAVO hwn. Gwych o beth."
 • "Mae pawb yng Nghyngor Sir Powys wedi bod yn wych. Alla i ddim diolch iddyn nhw ddigon. Rwy'n mwynhau cael y galwadau hyn yn fawr."
 • "Mae'r gwasanaeth rydych wedi'i roi dros y tri mis diwethaf wedi bod yn ardderchog. Nid yw'r un o'r galwyr lles yma wedi fy mychanu ac rwy'n gwybod bod fy ngŵr, sy'n 87, yn eu gwerthfawrogi'n fawr hefyd."
 • "Rydych chi a'ch cydweithwyr yng Nghyngor Sir Powys yn cynnig gwasanaeth gwych. Rwy'n byw ar fy mhen fy hun felly rwy'n edrych ymlaen at eu derbyn. Diolch i chi." 
 • "Diolch yn fawr i chi am wasanaeth rhagorol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu