Achosion busnes wedi'u cymeradwyo ar gyfer ysgolion arbennig newydd

classroom

24 Awst 2020

classroomMae adeiladau newydd ar gyfer dwy ysgol arbennig yng ngogledd Powys wedi dod cam yn agosach ar ôl i gynlluniau a gyflwynwyd gan y cyngor sir gael eu cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Cedewain ac Ysgol Neuadd Brynllywarch a chyflwynodd Achosion Busnes Amlinellol i'w hystyried gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r ddau achos wedi'u cymeradwyo gan Banel Rhaglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru ac mae'n sicrhau buddsoddiad gwerth dros £31m i'r ddwy ysgol arbennig. Mae'r penderfyniad yn amodol ar gymeradwyaeth y Gweinidog Addysg.

Bydd y cynlluniau buddsoddi yn helpu'r cyngor i gyflawni ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth 10 mlynedd uchelgeisiol a gymeradwywyd yn gynharach eleni (Ebrill).

Bydd 75 y cant o'r cyllid ar gyfer yr ysgolion newydd yn dod o Raglen Gyfalaf Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru gyda'r cyngor yn ariannu'r 25 y cant sy'n weddill.

Fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Ysgol Cedewain yn y Drenewydd, bydd y cyfleusterau pwrpasol a'r cyfleusterau o'r radd flaenaf yn cynnwys pwll hydrotherapi, ystafelloedd synhwyraidd a ffisiotherapi a gardd yn ogystal â chaffi cymunedol.

Bydd yr ysgol newydd bwrpasol a blaenllaw hon sydd wedi'i chanolbwyntio ar y gymuned ar gyfer Ysgol Neuadd Brynllywarch, Ceri gyda 72 o leoedd mewn amgylcheddau priodol i oedran y plant yn cynnwys amgylchedd dysgu modern ac arloesol yn ogystal ag offer arbennig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet dros Addysg: "Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r ddau Achos Busnes Amlinellol i adeiladu ysgolion newydd ar gyfer Ysgol Cedewain ac Ysgol Neuadd Brynllywarch.

"Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid addysg ym Mhowys ar gyfer ein holl ddysgwyr. Nid yn unig y bydd y cynlluniau hyn yn ein helpu i gyflawni ein strategaeth uchelgeisiol ond maent hefyd yn elfennau allweddol o ran trawsnewid a gwella'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer ein dysgwyr sy'n agored i niwed.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o'r radd flaenaf, yn enwedig i'n dysgwyr mwyaf agored i niwed. Bydd y gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru yn gwneud hyn yn bosibl a bydd yn golygu buddsoddiad o dros £31m yn ein seilwaith ysgolion."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu