SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau ar gael i helpu canol trefi i ailagor yn ddiogel

Image of table, chairs and planters on a pavement

28 Awst 2020

Image of table, chairs and planters on a pavementMae £200,000 o gyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Trawsnewid Trefi ar gael i drefi ar draws Canolbarth Cymru i dalu am addasiadau yng nghanol y trefi i hwyluso masnachu a diogelwch y cyhoedd mewn ymateb i'r Coronavirus.

Bu gan argyfwng Covid-19 effaith sylweddol ar fywydau ac iechyd llawer o ddinasyddion Powys, ond mae hefyd wedi effeithio'n ddifrifol ar yr economi. Cafodd y cyfnod clo effaith ar unwaith ar y ffordd yr oedd canol ein trefi yn gweithredu, ac roedd gofyn i lawer o fusnesau gau am gyfnod sylweddol.

"Wrth i ni ddechrau dychwelyd i'r 'normal' newydd, mae'n rhaid i ni gydnabod y bydd angen i ni gyflwyno mesurau i gadw pellter cymdeithasol yng nghanol ein trefi i gynorthwyo i ailagor holl fusnesau canol y dref, ac annog pobl i ddychwelyd yn ddiogel i'r stryd fawr yn hyderus," esbonia'r Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd.

"Wrth i ni ddechrau cynllunio ar gyfer y dyfodol diogel a chadarn yma, mae'n gyfle i ni edrych ar bethau'n wahanol, gan ailgydbwyso ein mannau cyhoeddus a gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu trefi diogel a chadarn sy'n #CefnogiPowysLeol ac yn creu cymunedau hapus a chryf."

Mae'r grant ar gael i gynghorau tref a grwpiau adfywio o gyfansoddiad cyfreithlon i ymgeisio am arian a fydd o fudd i grwpiau o fusnesau.

Gallai'r canlynol fod yn enghreifftiau o brosiectau cymwys:

  • Byrddau, cadeiriau a darpariaeth eistedd y tu allan
  • Sgriniau, bolardiau a photiau planhigion y tu allan
  • Sefydlu mân barciau (gan ddefnyddio mannau parcio a darparu decin er mwyn codi strwythurau pren a darparu ardaloedd bach dan do a fydd yn cynnig ychydig o gysgod rhag y tywydd)
  • Cyflenwad trydan a goleuadau ar gyfer mannau masnachu y tu allan.

Byddai angen i bob cais gael ei gyflenwi yn unol â'r canllawiau cyfredol ar ofynion cadw pellter cymdeithasol, ac ni ddylai rwystro cerddwyr ar balmentydd, llwybrau neu fannau cyhoeddus.

30 Tachwedd 2020 yw'r dyddiad terfyno ar gyfer ceisiadau. I gael rhagor o fanylion am y grant, y meini prawf cymhwyso a sut i wneud cais, ewch i https://www.growinpowys.com/transforming-towns

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu