Meddyliwch ddwywaith cyn ymweld â lleoedd poblogaidd i dwristiaid ym Mhowys dros Ŵyl y Banc

Pistyll Rhaeadr

28 August 2020

Pistyll RhaeadrMae llawer o gyrchfannau twristiaid ar draws Powys yn ei chael yn anodd dod i ben â'r nifer fawr o ymwelwyr a cherbydau.

Mae'r Cyngor a Heddlu Dyfed Powys yn cynghori pobl i feddwl yn ofalus cyn ymweld â mannau penodol dros benwythnos gŵyl y banc, a dewis mannau eraill yn y sir sy'n dawelach.

Y lleoedd prysur sy'n peri pryder yw Pistyll Rhaeadr, Cwm Elan, Gwlad y Rhaeadrau a Phen y Fan ym Mannau Brycheiniog. Gwelwyd yn ddiweddar bod cadw pellter cymdeithasol yn anodd dros ben wrth i bobl heidio i'r mannau hyn.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion yr Economi, Tai a Gwasanaethau Rheoliadol, "Gyda phenwythnos gŵyl y banc ar ein gwarthaf rhaid i ni i gyd fod yn ofalus tu hwnt. Mae Coronafeirws o'n hamgylch o hyd ac mae mesurau cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod yn eu lle.

"Er mor hardd yw'r lleoedd hyn, mae'n beryglus tu hwnt os bydd ymwelwyr yn eu gorlenwi ar yr adeg yma ac mae'n peri peryglon iechyd amlwg. Os ydych yn benderfynol o ymweld â'r mannau yma cofiwch gadw pellter cymdeithasol.

Mae Pistyll Rhaeadr yng ngogledd y sir wedi gweld nifer fawr o ymwelwyr yn tyrru yno yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae'r ardal a'r pentrefi cyffiniol yn cael eu llethu ac nid oes digon o le ar gyfer yr holl bobl sy'n cyrraedd.

"Rydym wedi derbyn adroddiadau o giwiau hir a phobl yn ei chael yn anodd gweld y rhaeadr odidog yn iawn oherwydd bod y lle dan ei sang.

"Un o'r pethau gwych am Bowys yw bod y sir yn cynnwys dwy fil o filltiroedd sgwâr. Felly dyma'r adeg i edrych y tu hwnt i'r mannau poblogaidd gorlawn ac ymweld â rhai o'n llecynnau tlws tawelach.

"Mae twristiaeth yn bwysig dros ben i Bowys, ond ein blaenoriaeth gyntaf yw diogelu bywydau. Cofiwch y bydd y golygfeydd yma am byth, felly dewch yn ôl i'w mwynhau ar adeg fwy diogel!"

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet ar faterion yr Amgylchedd: "Mae gan lawer o'n hatyniadau twristiaid lwybrau a ffyrdd cul yn arwain tuag atynt ac mae'r traffig yn rhwystro'r gwasanaethau argyfwng yn ogystal â cherbydau fferm.

"Buom yn cydweithio'n agos ag asiantaethau partner a chymunedau lleol i ddod o hyd i atebion i rai o'r heriau hyn a bellach mae gorchymyn clirffordd yn ei le ym Mhistyll Rhaeadr.

"Mae ein Tîm Priffyrdd wedi codi arwyddion clirffordd a phlatiau pellter. Mae unrhyw gerbyd sy'n tramgwyddo ac yn parcio ar hyd y rhan honno o'r briffordd mewn perygl o gael hysbysiad cosb benodedig. Yn y pen draw gallai gael ei dynnu i ffwrdd.

"Mae'n hanfodol bod pobl yn defnyddio meysydd parcio dynodedig yn gyfrifol a lle mae parcio'n rhy anodd, i roi cynnig ar rywle arall. Dydyn ni ddim am i bobl ddod i Bowys a chael eu hunain mewn tagfeydd am oriau gyda fawr ddim o amser i anturio trwy gefn gwlad godidog y sir."

Mae Prif Arolygydd Heddlu Dyfed Powys, Andy Pitt yn adleisio neges hon gan ddweud: "Rydym yn deall pa mor anodd mae'r flwyddyn yma wedi bod a gwyddom fod pobl yn awyddus i fynd allan yn y wlad ar ôl y cyfyngiadau symud. Mae gan Bowys gymaint o olygfeydd hardd i'w cynnig ledled y sir. Ond byddem yn gofyn i ymwelwyr gofio nad oes digon o le yn y mannau hyn o ran traffig a chadw pellter cymdeithasol yn effeithiol wrth i ni wneud pob ymdrech i atal lledaeniad arall o'r coronafeirws."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu