SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gorchudd wyneb a disgyblion ysgolion uwchradd

Image of school bag and face mask on a desk

2 Medi 2020

Image of school bag and face mask on a deskMae'r cyngor sir yn annog disgyblion ysgolion uwchradd ym Mhowys i wisgo gorchuddion wyneb dan do, lle nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol o fewn yr ysgol.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gwneud y penderfyniad er mwyn rhoi'r sicrwydd pennaf ein bod eisiau i'r ysgol fod yn ddiogel i ddysgwyr a staff.  Ar hyn o bryd, dyma'r ffordd gorau ymlaen o gofio fod disgwyl i bob oedolyn yng Nghymru wisgo gorchuddion wyneb dan do lle nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol.

Nid yw'r argymhelliad hwn yn berthnasol i ddisgyblion cynradd na'r disgyblion hynny sydd wedi'u heithrio am resymau meddygol neu bersonol.

Mae hyn yn golygu ein bod yn argymell fod disgyblion yn gwisgo gorchudd wyneb mewn ardaloedd cymunol, gan gynnwys coridorau a neuaddau ysgol, ac efallai yn yr ystafell ddosbarth os nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol.

Bydd ysgolion uwchradd yn helpu plant sydd â hawl i brydau ysgol am ddim er mwyn sicrhau bod ganddynt orchuddion wyneb cywir.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Mae nifer o heriau'n ein hwynebu ni o ganlyniad i Covid-19 wrth i ni fwrw ati i sicrhau fod ysgolion yn ddiogel pan fyddan nhw'n dychwelyd ar ôl gwyliau'r haf.

"Ein blaenoriaeth ni yw diogelwch ein dysgwyr a staff yr ysgol a dyna pam ein bod ni'n argymell yn gryf fod disgyblion ysgolion uwchradd yn gwisgo gorchuddion wyneb yn yr ysgol os nad yw'n bosibl cadw pellter cymdeithasol.

"Yn ein barn ni, dyma sut y gallwn helpu cadw pawb mor ddiogel â phosibl.

"I'r dysgwyr hynny sydd â chyflyrau iechyd neu sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac yn methu dal ati i wisgo gorchuddion wyneb, byddwn yn gweithio gyda'r ysgolion ac yn ystyried sut y gallwn eu helpu nhw wrth fynd nôl i'r ysgol.

"Byddwn yn cadw llygad barcud ar y sefyllfa hon, ond am nawr, y gobaith yw sicrhau dysgwyr, rhieni a staff ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i'w helpu i fynd nôl i'r ysgol mor fuan ac mor ddiogel â phosibl."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu