SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ceisiadau'n agor ar gyfer y tâl o £500 i weithwyr gofal

Image of social care worker with client

7 Medi 2020

Image of social care worker with clientCyflwynodd Llywodraeth Cymru gynllun ar 1 Mai 2020 sy'n cydnabod ac yn gwobrwyo gweithwyr gofal cymdeithasol am eu gwaith caled a'u hymrwymiad dros bandemig COVID-19.

Mae Cyngor Sir Powys yn falch i fod yn gweinyddu taliadau uniongyrchol o £500 ar ran Llywodraeth Cymru a bydd yn ysgrifennu at gyflogwyr a staff gofal ar draws y sir.

Mae'r cynllun ar gyfer staff cartrefi gofal cofrestredig a gwasanaethau gofal cartref gan gynnwys cynorthwywyr personol.  Dim ond un tâl y bydd unigolyn yn ei dderbyn a rhaid iddo/iddi fod yn gweithio mewn swydd gymwys rhwng 15 Mawrth a 31 Mai.  Gall hyn gynnwys unrhyw aelod staff sydd wedi gadael y swyddi hyn ers hynny.

Y dyddiad cau ar gyfer hawlio'r arian yw 18 Medi 2020 a bydd pawb yn cael eu talu cyn diwedd mis Hydref 2020. Gall staff ddewis rannu'r arian dros bum mis, gyda'r tâl olaf ym mis Mawrth 2021.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw aelod Cabinet y cyngor sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  Dywedodd: "Dyma arwydd o werthfawrogiad i'n gofalwyr sydd wedi dangos nodweddion rhagorol dros y cyfnod heriol diweddar.  Rydym mor falch ohonynt a'u gwaith anhygoel.  Pan aeth pethau'n anodd, roedd ein gofalwyr yn gwneud yn fwy na'r galw ac yn haeddu pob cydnabyddiaeth am weithio mor ddiwyd a phositif."

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet - Pobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Rydym yn cydnabod cyfraniad hanfodol gweithwyr gofal ym Mhowys ac rydym yn croesawu'r rhodd ariannol hwn, er ni ddylai dynnu sylw oddi ar wir werth y gwaith hwn."

Y cyflogwyr sy'n gyfrifol am enwi a chysylltu â'r staff ar sut i hawlio'r arian hwn, gan gynnwys dosbarthu ffurflenni hawlio i'r staff a chyflwyno ffurflenni hawlio i'r cyngor.  Os ydych chi'n credu y dylech dderbyn y tâl hwn, siaradwch â'ch cyflogwr.

Byddwn hefyd yn anfon llythyron a ffurflenni hawlio i'r gweithwyr gofal sy'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan y cyngor a bydd yr adran talu cyflogau'n talu'r arian hwn yn syth i'w cyflog misol.

Os ydych chi'n darparu gofal cymdeithasol neu'n gynorthwyydd personol a heb dderbyn unrhyw wybodaeth am y cynllun, e-bostiwch CareandWellbeing.Corp.Finance@powys.gov.uk

Mae'r CThEM wedi cadarnhau y bydd y tâl yn cael ei ystyried yn enillion ac felly bydd rhaid talu treth, cyfraniadau yswiriant gwladol ac ad-dalu benthyciadau myfyrwyr lle'n briodol.  Bydd y tâl hefyd yn cael ei gynnwys wrth gyfrifo budd-daliadau.  Am gyngor ar sut y gall y tâl hwn effeithio ar eich budd-daliadau, cysylltwch â Chyngor ar Bopeth Powys ar 0345 601 8421 am gyngor.

Fe welwch y canllawiau llawn a'r ffurflenni cais ar wefan Cyngor Sir Powys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu