SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Annog rhieni i weithio gydag ysgolion i leihau'r risg o'r coronafeirws

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to school

9 Medi 2020

Image of girl with backpack holding her mother's hand and going to schoolMynegwyd pryder gan y cyngor sir fod rhieni ym Mhowys yn casglu tu allan i gatiau'r ysgol heb ddilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Mae arweinwyr ysgolion ar draws y sir wedi mynegi pryderon am hyn gyda Chyngor Sir Powys sydd nawr yn annog rhieni i weithio gydag ysgolion i leihau'r risg o ymledu'r coronafeirws.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar Addysg ac Eiddo: "Rydym wedi derbyn sawl adroddiad gan benaethiaid fod rhieni'n casglu ger gatiau'r ysgol cyn i'r ysgol agor ac ar ddiwedd y dydd.

"Rydym yn gwybod fod nifer o ddisgyblion wedi dechrau'r ysgol gynradd ac uwchradd am y tro cyntaf ac mae plant yn gyffrous, ond rwy'n erfyn ar rieni i gofio am ganllawiau'r coronafeirws ac i weithio gyda'r cyngor a'r ysgol i gadw pawb yn ddiogel.

"Rydym wedi gwneud llawer o waith gydag arweinwyr ysgolion i sicrhau fod plant yn ddiogel yn yr ysgol a lleihau'r risg o ymledu'r feirws.  Byddai'n drueni pe bai'r gwaith hwn yn ofer os bydd rhieni a pherthnasau hŷn yn anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol ac yn casglu tu allan i gatiau'r ysgol."

Mae Penaethiaid hefyd wedi mynegi pryderon fod rhieni'n cysylltu ag ysgolion ac yn gofyn iddynt gadarnhau a oes aelod o'r ysgol wedi cael prawf positif o'r coronafeirws.

"Rydym yn deall fod rhai rhieni'n bryderus ac am ddiogelu eu plant, ond mae cysylltu ag ysgol yn gofyn am wybodaeth am unigolyn yn yr hinsawdd sydd ohoni'n beth amhriodol iawn," dywedodd y Cynghorydd Davies.

"Nid gwaith penaethiaid yw rhoi gwybod i rieni am unrhyw achos posibl o'r coronafeirws yn yr ysgol.  Y rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu sy'n gyfrifol am hyn a fyddai'n olrhain cysylltiadau pobl sy'n profi'n bositif er mwyn atal y coronafeirws rhag ymledu."

Rhaid atgoffa rhieni hefyd os bydd plentyn yn dangos unrhyw symptomau, yna dylid eu cadw adref.

"Rydym yn annog rhieni i fod yn ofalus ac i beidio anfon eu plentyn i'r ysgol.  Byddai'n beth byrbwyll iawn i rieni anfon plentyn i'r ysgol sy'n dangos symptomau gan y byddai'n peryglu diogelwch disgyblion a staff yr ysgol gyfan", dywedodd y Cynghorydd Davies.

Rydym hefyd yn atgoffa rhieni i sicrhau eu bod wedi rhoi manylion cyswllt diweddaraf eu plentyn i'r ysgol.

"Mae'r coronafeirws yn dal i fod yn fygythiad go iawn i iechyd y cyhoedd a gallwn ni gyd wneud ein rhan i gadw Powys yn ddiogel", ychwanegodd y Cynghorydd Davies.

"Nid yn unig ydym yn annog rhieni i gadw pellter cymdeithasol ond hefyd sicrhau bod rhieni a phlant yn golchi eu dwylo'n rheolaidd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu