Caffi yn y Drenewydd wedi derbyn hysbysiad gwelliant

Image of Powys County Council logo

11 Medi 2020

Image of Powys County Council logo Mae caffi yn y Drenewydd wedi derbyn hysbysiad gwelliant Covid-19 am fethu â gweithredu ar ganllawiau'r cyngor.

Cyflwynwyd yr hysbysiad gwelliant i Jack's Café, Stryd Lydan ar 9 Medi gan Dîm Safonau Masnach Cyngor Sir Powys ar ôl methu â chydymffurfio â'r Rheoliadau Diogelu Iechyd.

Nid oedd y protocolau Profi, Olrhain, Diogelu yn cael eu dilyn ar y safle ac nid oedd digon o fesurau ar waith i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu cadw pellter cymdeithasol o ddau fetr.

Mae'r hysbysiad gwelliant yn rhoi o leiaf 48 awr i'r safle weithredu ar y gofynion i wella, a bydd yn cael ei fonitro'n agos gan y cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau'r Economi, Tai a Rheoleiddio: "Mae'r rhan fwyaf o'r safleoedd lletygarwch ym Mhowys yn gweithio'n eithriadol o galed i gadw pobl yn ddiogel ac i gydymffurfio â rheoliadau Covid-19.

"Yn anffodus, roedd y safle hwn wedi anwybyddu'r rhybudd a roddwyd iddynt gan Safonau Masnach sydd wedi arwain at gyflwyno hysbysiad gwelliant.

"Mae gan fusnesau rôl hanfodol i helpu atal lledaeniad y coronafeirws ac mae hyn yn ein hatgoffa'n glir y bydd y rhai sy'n diystyru'r rheoliadau ar ôl derbyn rhybuddion yn wynebu camau gorfodi, sy'n cynnwys y posibilrwydd o gau'r busnes.

"Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i fusnesau lletygarwch fel tafarndai, bwytai a siopau trin gwallt ofyn am fanylion cyswllt eu cwsmeriaid at ddibenion olrhain cysylltiadau. Rydym yn derbyn cwynion nad yw rhai safleoedd yn gwneud hyn sy'n annerbyniol ac sy'n achosi risgiau iechyd enfawr.

"Bu cyfnod o addasu ac mae'r cyngor wedi cefnogi busnesau i ddod i'r arfer â'r gofynion hyn, ond bellach mae'n rhaid cymryd camau gorfodi gydag achosion y coronafeirws yn codi yn y sir.

"Rydym yn gweithio gyda Heddlu Dyfed Powys i sicrhau bod pob safle trwyddedig ym Mhowys yn dilyn y rheolau ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i leihau lledaeniad pellach o'r feirws.

"Os bydd pobl yn parhau i anwybyddu'r canllawiau mae yna berygl y bydd cyfyngiadau symud lleol yn cael eu cyflwyno, fel sy'n digwydd yn rhannau eraill o Gymru. Nid oes neb am i hynny ddigwydd felly gadewch i ni weithio gyda'n gilydd a dilyn y cyngor diweddaraf."

Mae Safonau Masnach ar gael i gynnig cyngor ac arweiniad i fusnesau -
https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Gallwch hefyd roi gwybod am unrhyw bryderon i trading.standards@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu