SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canmol Gwasanaethau Plant Powys am eu cefnogaeth i Ofalwyr Maeth

Image of a foster carer and young person

14 Medi 2020

Image of a foster carer and young personMae Covid-19 wedi creu heriau di-ri i'n bywyd beunyddiol ni dros y chwe mis diwethaf gan amharu ar arferion beunyddiol ac mewn rhai achosion, ein gorfodi ni i warchod ein hunain a'n hiechyd.

I Ofalwyr Maeth Cyngor Sir Powys sydd wedi gorfod gwarchod eu hunain dros y cyfnod hwn, mae Adran Gwasanaethau Plant y cyngor wedi gorfod meddwl am ddulliau eraill i'w cefnogi.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl Ifanc, Hamdden a Diwylliant: "Rwy'n llawn edmygedd o'r ffordd y mae staff Gwasanaethau Plant wedi helpu ein teuluoedd maeth ni dros y misoedd diwethaf.

"Mae'r gefnogaeth y bydden nhw fel arfer yn ei roi wyneb yn wyneb wedi gorfod addasu i fod o bell, dros y ffôn neu e-bost.  Mae'r gefnogaeth wedi helpu ein Gofalwyr Maeth i barhau i ddarparu cartrefi cynnes, cariadus a chlyd i'n plant a'n pobl ifanc ni sy'n derbyn gofal."

Roedd un teulu maeth yn wynebu cyfnod hir o ynysu oherwydd yr angen i warchod eu hunain.  Roedd y straen o fod yn gaeth i'r tŷ wedi golygu bod y teulu'n teimlo'n ynysig iawn gyda'r plant yn dangos ymddygiad oedd yn tarfu ar eraill.

Derbyniodd y teulu gefnogaeth greadigol gan dîm Atal ac Ymyrryd Gwasanaethau Plant gyda mwy o gyswllt dros y ffôn a'r defnydd o adnoddau ar-lein.

Yn dilyn sgyrsiau cychwynnol i ddeall y sefyllfa a pham roedd y plant yn ymddwyn fel hyn, cynigiodd y staff a'r Gofalwyr Maeth strategaeth i geisio datrys y sefyllfa.

Roedd hefyd yn bwysig i staff sicrhau fod Gofalwyr Maeth yn gofalu am eu hunain a'r plant dros y cyfnod anodd hwn.  Yn dilyn trafodaethau â'r teulu, nodwyd rhwydweithiau cymorth a'r pwysigrwydd o gynnwys 'eiliadau gofal' trwy gydol y dydd i hybu 'hunanofal'.

Mae sesiynau wythnosol wedi parhau ers i'r cyfnod gwarchod ddod i ben, i sicrhau cefnogaeth i'r teulu.  Gofalwyr maeth yw ased mwyaf gwerthfawr y Gwasanaeth Maethu gan ymrwymo i gynnig cefnogaeth 24 awr i sicrhau fod teuluoedd maeth a'r plant yn derbyn pob gofal angenrheidiol pob cam o'r ffordd.

"Hoffwn ddweud diolch yn fawr i'r holl ofalwyr maeth sy'n gweithio gyda ni.  Mae'r bobl ifanc yn eich gofal, a'r cyngor i gyd, yn gwerthfawrogi popeth a wnewch", dywedodd y Cynghorydd Rachel.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Ofalwr Maeth ym Mhowys, galwch 0800 22 30 627 neu ewch i'r wefan: https://cy.powys.gov.uk/maethu.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu