SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ysgol Llanfyllin a Covid-19

Image of Covid-19 medical vials

15 Medi 2020

Image of Covid-19 medical vialsMae'r cyngor sir wedi cadarnhau fod disgybl mewn ysgol uwchradd yng ngogledd Powys wedi profi'n bositif am Covid-19.

Roedd yr achos a gadarnhawyd yn golygu fod gofyn i 78 o ddisgyblion ac un aelod o staff yn Ysgol Llanfyllin hunanynysu am 14 diwrnod wedi i ddisgybl Blwyddyn 10 brofi'n bositif am Covid-19.

Mae teuluoedd gyda disgyblion a ddynodwyd fel rhai sydd wedi cael cyswllt posibl gyda'r disgybl Blwyddyn 10 wedi cael gwybod am y sefyllfa.

Mae proses lanhau drylwyr wedi'i chynnal ar gampws uwchradd Ysgol Llanfyllin a bydd yr holl ddisgyblion eraill yn parhau i fynychu'r ysgol fel y cynlluniwyd.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithio gyda phob ysgol yn y sir i gael gweithdrefnau ar waith petai disgybl neu aelod o staff yn profi'n bositif am Covid-19. Mae'r gweithdrefnau hyn yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru ac maent yn cydweithio'n agos â chydweithwyr o fewn y gwasanaethau iechyd.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod o'r Cabinet dros faterion Addysg: "Hoffwn ddiolch i staff ac Ysgol Llanfyllin a'n swyddogion addysg sydd wedi gweithio'n gyflym dros y penwythnos i leihau'r risg i bawb dan sylw.

"Rydym wedi gweithio gyda'n holl ysgolion sydd wedi rhoi mesurau ar waith i leihau'r perygl o'r coronafeirws yn lledaenu. Fodd bynnag, mae coronafeirws dal i fod yn fygythiad gwirioneddol i iechyd cyhoeddus.

"Mae gweithdrefnau cadarn ar waith gan ysgolion ac mae'r broses Profi, Olrhain a Diogelu yn cael ei dilyn. Mae'r cyngor wedi cyflwyno dau orchudd wyneb i bob disgybl ysgol uwchradd sy'n defnyddio cludiant ysgol, gan gynnwys tacsis, ac mae gofyn iddynt eu gwisgo.

"Rwy'n deall y bydd rhieni yn bryderus ond mae'r broses hon o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o'r 'normal newydd' a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos dros gynhyrfu a phryderu.

"Mae'n bwysig ein bod oll yn parhau'n wyliadwrus a chynnal cadw pellter cymdeithasol gan barhau i olchi dwylo yn aml i atal lledaeniad y feirws cymaint ag y gallwn.

"Peidiwch ag anfon eich plentyn i'r ysgol os ydynt yn sâl ac oes ganddynt unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a ddynodwyd neu os ydynt yn byw mewn cartref lle mae gan rywun symptomau neu eu bod wedi profi'n bositif yn y 14 diwrnod diwethaf.

"Mae gennym oll ran i'w chwarae os ydym i osgoi brig mewn achosion yn y sir ac ailgyflwyno posibl ar fesurau cloi."

Dylai rhieni sydd ag ymholiadau pellach gysylltu ag uwch dîm arwain Ysgol Llanfyllin.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu