SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tim yn rhannu ei daith canser yn y lansiad swyddogol

Tim and his artwork

21 September 2020

Tim and his artwork 

Ymunodd preswylydd o Bowys â'r swyddogion yn lansiad rhithwir rhaglen Gwella'r Daith Canser ym Mhowys (ICJ) yn gynharach heddiw, i sôn am ei brofiad personol o fyw gyda chanser mewn sir wledig, a sut y mae ei hoffter o arlunio yn helpu ei lesiant. 

Roedd y lansiad swyddogol yn arwydd o ailddechrau rhaglen, sy'n bartneriaeth tair-ffordd rhwng Macmillan Cancer Support, Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.  Ei nod yw datblygu model gofal aml-asiantaeth personol sy'n sicrhau bod pob oedolyn yn y sir sy'n cael diagnosis o ganser yn cael cynnig 'sgwrs gyda chymorth gyda gweithiwr proffesiynol i drafod eu hanghenion holistaidd a'r ffordd orau o ddiwallu'r rhain.

Yn dilyn y lansiad, dywedodd y siaradwr, Y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio Cabinet Cyngor Sir Powys ar faterion Gwasanaethau Oedolion:

"Mae a wnelo'r rhaglen hon ag edrych am y ffordd orau o gynorthwyo pobl sy'n byw gyda chanser yn ein sir, er mwyn gwella ansawdd eu bywyd. Mae ail-ddechrau'r rhaglen yn bwynt positif mewn cyfnod sy'n un llawn pryder i bobl nid yn unig ym Mhowys, ond ar hyd a lled Cymru, sy'n byw gyda chanser ac efallai wedi'u heffeithio gan bandemig Covid. Trwy wrando ar bobl fel Tim sydd wedi rhannu ei hanes â ni, rydym yn hyderus y gallwn adeiladu'r gallu a datblygu model gofal a fydd yn helpu pobl sy'n byw gyda chanser i gael mynediad i gymorth ymarferol, corfforol, emosiynol, ysbrydol a chymdeithasol wedi'i bersonoli, pan fyddant angen y cymorth hwnnw."

Clywodd unigolion a fynychodd y lansiad rhithwir hanes nifer o sefydliadau cymorth am y gwaith y buont wrthi'n eu cyflawni yn ystod y pandemig i gynorthwyo pobl sy'n byw gyda chanser. Fe ddarparodd hefyd gyfle i bartneriaid a oedd yn rhan o'r rhaglen i rannu'u syniadau ynghylch pa wasanaethau a chymorth y gallant eu cynnig i bobl yn dilyn diagnosis, a sut. Ymhlith y siaradwyr roedd Pennaeth Partneriaethau Cymru yn Macmillan, Is-Gyfarwyddwr Meddygol the Gofal Sylfaenol ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, a hefyd partneriaid o Credu a PAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys). 

Siaradodd Tim Platto'r Trallwng, a gafodd ddiagnosis o lymffoma a chanser y coluddyn yn 2016, ac sy'n gorfod teithio i Ysbyty'r Amwythig i gael cemotherapi bob pythefnos, am ei daith canser a sut y mae wedi ailddarganfod ei hoffter o arlunio yn dilyn ei ddiagnosis.  Fe rannodd â'r gwrandawyr ei ffotograffau o'i "lenni" a wnaed o lewys ei Fagiau Stoma a dywedodd:

"Mae f'arlunio'n dwyn ynghyd llinyn o themâu sydd wedi rhedeg trwy fy mywyd: arlunio, ymgysylltiad cymunedol ag arlunio, a pharodrwydd i ddysgu ac i newid cyfeiriad gan ddibynnu ar brofiadau bywyd. Rwyf wedi dod yn berson cyfan ers fy niagnosis. Mae byw gyda chanser wedi rhoi diben newydd i mi yn fy mywyd. Mae bod yn fyw a rhannu'r profiad o frwydr bywyd yn gwlwm sy'n clymu'r llinynnau llawenydd hynny yn ogystal â llinynnau tristwch.

"Trwy ddod yn rhan o Raglen ICJ a rhannu fy hanes, rwy'n teimlo bod pobl wedi gwrando arnaf ac wedi fy ngrymuso i wneud cynnydd tuag at fy nod o redeg arddangosfa o'm gwaith arlunio i godi arian i Macmillan a Chronfa Ganser Lingen Davies." 

DywedoddRichard Pugh, Pennaeth Partneriaethau Macmillan Cancer Support yng Nghymru:

"Gall diagnosis o ganser droi bywyd rhywun ben i wared mewn eiliad, felly mae Macmillan wedi ariannu rhaglen Gwella'r Daith Ganser ('Improving the Cancer Journey') i helpu pobl ym Mhowys i reoli effaith canser ar eu bywydau.

"Roeddwn i'n falch o ymuno â lansiad rhithwir y rhaglen a chlywed sut y bydd y rhaglen yn gwella gofal canser a mynediad i'r cymorth lleol cywir i bobl sy'n byw gyda chanser ym Mhowys. Rydym wedi gallu ariannu'r rhaglen arloesol hon diolch i roddion ein cefnogwyr gan weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys."

Mae'r tîm sy'n gweithio ar y rhaglen yn awyddus i fapio a chipio profiadau a syniadau pobl am y cymorth a'r gwasanaethau a gânt yn dilyn diagnosis. Gall unrhyw un sy'n byw gyda chanser sy'n dymuno rhannu eu stori gysylltu â ni trwy e-bost:  ICJPowys@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 826043. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu