SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ystyried cynlluniau addysg uchelgeisiol

Image of school children running

22 Medi 2020

Image of school children runningMae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd cynlluniau uchelgeisiol i drawsnewid addysg ym Mhowys, er mwyn darparu cyfleusterau o'r radd flaenaf y mae dysgwyr yn eu haeddu, yn cael eu hystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.

Ar ôl ymgysylltu'n helaeth â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys penaethiaid, staff ysgolion, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr y gaeaf diwethaf, mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i gyflwyno cynlluniau i ddarparu cynnig gwell i blant a phobl ifanc drwy gyflwyno ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, a gymeradwywyd ym mis Ebrill.

Pedwar nod strategol y strategaeth yw - Gwella hawl a phrofiad y dysgwr; Gwella hawl dysgwyr a phrofiad dysgwyr ôl-16; Gwella mynediad i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar draws pob cyfnod allweddol ; a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol.

Er mwyn cyflawni'r nodau hyn bydd angen buddsoddiad sylweddol yn y seilwaith addysg ym Mhowys.

Ar ddydd Mawrth, 29 Medi, bydd y Cabinet yn ystyried pum adroddiad a allai weld buddsoddiad posibl o dros £170m, gan arwain at gyfleusterau ysgol newydd sbon ledled y sir yn ogystal â chynnig i ymgynghori ar sefydlu ysgol newydd pob oed.

Fodd bynnag, gallai sawl ysgol fach gau fel rhan o'r gwaith trawsnewid addysg.

Bydd y Cabinet yn ystyried y cynlluniau canlynol:

  • Campws cymunedol newydd pob oed ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen
  • Buddsoddi yn Ysgol Calon Cymru ar gyfer campws cyfrwng Saesneg newydd i ddisgyblion 11-18 oed yn Llandrindod a champws pob oed cyfrwng Cymraeg newydd/wedi'i ailfodelu yn Llanfair-ym-Muallt
  • Gellid gweld ad-drefnu mawr o ysgolion yn nalgylch Llanfyllin a fyddai'n golygu codi campws cymunedol pob oed i Ysgol Llanfyllin.  Yn ogystal, gallai ysgol gynradd fro newydd gael ei hadeiladu yn lle ysgolion Llandysilio a Charreghofa. Gallai hyn gynnwys ysgolion o ddalgylch Y Trallwng hefyd. Gallai ysgol gynradd Gymraeg newydd gael ei hagor yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant trwy gyfuno Ysgol Pennant ac Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Byddai'r ysgol newydd ar safle presennol Llanrhaeadr-ym-Mochnant ond byddai angen buddsoddiad cyfalaf er mwyn creu digon o le ar gyfer yr holl ddisgyblion. Disgwylir hefyd y bydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru, Llansantffraid yn cael ei hymestyn
  • Ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd yn Aberhonddu ynghyd â chyfleusterau hamdden newydd, a hefyd uned cyfeirio disgyblion newydd.  Bwriedir hefyd adeiladu ysgol gynradd dwy ffrwd newydd ym Mhontsenni.  Gellid disodli tair ysgol fel rhan o'r cynlluniau
  • Sefydlu ysgol dwy ffrwd pob oed newydd yn Llanfair Caereinion, gan gyfuno Ysgol Uwchradd Caereinion ac Ysgol Gynradd Sirol Llanfair Caereinion.

Gofynnir i'r Cabinet am gymeradwyaeth i gyflwyno Achosion Amlinellol Strategol ar gyfer Ysgol Calon Cymru, cynlluniau buddsoddi mewn ysgolion yn nalgylchoedd Aberhonddu a Llanfyllin yn ogystal ag Achos Amlinellol Strategol diwygiedig ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen i'w hystyried gan Raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru, a allai ariannu 65% o'r prosiect gyda'r cyngor yn ariannu'r 35% sy'n weddill.

Bydd yr holl newidiadau yn amodol ar y broses ad-drefnu ysgolion statudol sy'n golygu ymgynghori'n helaeth â'r ysgol a'u cymunedau cyn y bydd unrhyw benderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o safon uchel yw un o amcanion ein Gweledigaeth 2024 a bydd ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys yn ein helpu i ddiwallu'r nodau hyn.

"Mae hwn yn gyfnod cyffrous ac mae'r cynlluniau hyn yn sicrhau ein bod yn darparu'r cyfleusterau gorau i'n dysgwyr, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach.

"Mae'r pum mis diwethaf wedi bod yn gyfnod eithriadol o anodd i'r cyngor wrth iddo ymateb i bandemig Covid-19 ond mae'n deyrnged i bawb sy'n ymwneud â'n rhaglen trawsnewid addysg y bydd y Cabinet yn ystyried rhai o'r cynlluniau cychwynnol hyn ar ddiwedd y mis."

Ceir rhagor o wybodaeth am y cynlluniau isod:

Ysgol Bro Hyddgen

Gallai campws cymunedol dysgu a hamdden o'r radd flaenaf ar gyfer Ysgol Bro Hyddgen Machynlleth gymryd cam ymlaen pe bai'r Cabinet yn rhoi sêl bendith i gyflwyno cynlluniau diwygiedig i Lywodraeth Cymru.

Bydd y campws ysgol pob oed blaenllaw, a fydd yn disodli adeiladau presennol yr ysgol, yn cynnwys darpariaeth addysg a blynyddoedd cynnar, ynghyd â chyfleusterau hamdden a llyfrgell newydd sbon, gan gymryd lle Canolfan Hamdden bresennol Bro Ddyfi a llyfrgell y dref.

Ysgol Calon Cymru

Gellid darparu cyfleusterau newydd ac wedi'u hailfodelu ar gyfer Ysgol Calon Cymru.

Byddai'r cyfleuster newydd ar gyfer 925 o ddisgyblion 11-18 oed ar gampws Llandrindod yn disodli'r safle presennol sydd mewn cyflwr gwael, gyda chyfleuster newydd wedi'i ailfodelu ar gyfer 450 o ddisgyblion rhwng 4-18 oed yn cael ei ddarparu yn Llanfair-ym-Muallt.

Fel rhan o gynlluniau Ysgol Calon Cymru, byddai campws Llandrindod yn darparu darpariaeth cyfrwng Saesneg a byddai campws Llanfair-ym-Muallt yn darparu darpariaeth cyfrwng Cymraeg.  Byddai angen ymgynghori â disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr a'r cymunedau ehangach cyn i unrhyw newidiadau gael eu gweithredu.

Dalgylch Llanfyllin

Gallai dwy ysgol newydd gael eu hadeiladu yn nalgylch Llanfyllin.

Mae'r Cyngor yn bwriadu adeiladu campws cymunedol newydd ar gyfer Ysgol Llanfyllin, a agorodd fel ysgol bob oed yn dilyn uno Ysgol Uwchradd Llanfyllin ac Ysgol Gynradd y dref. Gallai'r ysgol newydd gynnwys disgyblion o ardaloedd Llangedwyn, Llanfechain a Llansilin a fyddai'n golygu y gallai'r ysgolion yn yr ardaloedd hynny gau.

Gallai ysgol gynradd gyda lle i 360 o blant gael ei chodi i gymryd lle Ysgol Gynradd Carreghofa ac Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llandysilio. Gallai'r ysgol newydd gynnwys ysgolion eraill yn nalgylch Y Trallwng hefyd. Gallai'r buddsoddiad weld ehangu Ysgol Gynradd Llansantffraid.

Gallai ysgol gynradd Gymraeg newydd gael ei hagor yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant trwy gyfuno Ysgol Pennant ac Ysgol Gynradd Llanrhaeadr-ym-Mochnant. Byddai'r ysgol newydd ar safle presennol Llanrhaeadr-ym-Mochnant ond byddai angen buddsoddiad cyfalaf er mwyn creu digon o le ar gyfer yr holl ddisgyblion.

Eto i gyd, bydd y cyngor yn ymgynghori ar y rhain yn ffurfiol cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol.

Ardal dalgylch Aberhonddu

Gellid adeiladu dwy ysgol gynradd newydd yn nalgylch Aberhonddu fel rhan o gynlluniau buddsoddi

Mae'r cyngor am adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg ar safle hen Ysgol Uwchradd Aberhonddu, yn lle ysgolion Babanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street a Cradoc. Gallai'r datblygiad hwn hefyd gynnwys cyfleusterau hamdden, gan gynnwys pwll nofio.  Mae cynlluniau hefyd i adeiladu uned cyfeirio newydd ar gyfer disgyblion ar y safle.

Mae hefyd am adeiladu ysgol gynradd ddwy ffrwd newydd ym Mhontsenni yn lle adeilad presennol Ysgol GG Pontsenni, sydd mewn cyflwr gwael.

Byddai angen ymgynghori cyn gwneud unrhyw benderfyniadau terfynol.

Ysgol pob oed Llanfair Caereinion

Gallai ysgol gynradd ac uwchradd Llanfair Caereinion gyfuno i greu trydedd ysgol pob oed y sir.

Gofynnir i'r Cabinet roi sêl bendith i ddechrau ymgynghori ar gyfuno Ysgol Gynradd Sirol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion ac agor ysgol newydd pob oed.  Byddai'r ysgol newydd yn darparu addysg ddwy ffrwd i ddisgyblion 4-18 oed ar safle presennol y ddwy ysgol.

Y dyddiad targed yw cau'r ddwy ysgol ar 31 Awst 2022 ac agor yr ysgol newydd ar 1 Medi 2022.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu