SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Partneriaeth yn siomedig am sylwadau cyngor y dref

External shot of Neuadd Maldwyn

02 Hydref 2020

External shot of Neuadd Maldwyn Mae prif swyddogion cymdeithas dai a gwasanaethau cymdeithasol wedi mynegi eu siom am sylwadau a wnaed yn y cyfryngau gan Gyngor Tref Y Trallwng ynghylch cais cynllunio arfaethedig ar gyfer llety i bobl hŷn yn y dref.

Mae Cyngor Sir Powys a ChlwydAlyn yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu llety Gofal Ychwanegol i bobl hŷn lleol yn hen swyddfeydd y cyngor yn Neuadd Maldwyn. Mae cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno i ddarparu 66 fflat un a dwy ystafell wely o fewn yr adeilad presennol (ac estyniad ar gefn yr adeilad).

Mae'r llety yn dilyn datblygiad Gofal Ychwanegol llwyddiannus yn Y Drenewydd (a ddarparwyd gan Gymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin) yn Llys Glan yr Afon, ac fe fyddai'n gweld buddsoddiad arwyddocaol yn Y Trallwng gan gyflwyno o leiaf 20 o swyddi.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion. Dywedodd: "Er fy mod yn llwyr barchu'r anhawster a brofir gan unrhyw gymuned i gofleidio newid, mae tîm Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Powys yn ymroddedig i'r prosiect hwn gan ei fod yn diwallu anghenion pobl hŷn lleol."

Ychwanegodd y Cyng. Alexander: "Rwyf yn aml yn clywed gan deuluoedd sy'n cefnogi perthnasau hŷn sy'n bryderus am y dyfodol ac yn mynegi'r dymuniad y gellid cael ffordd i ddiogelu annibyniaeth Mam neu Dad cyn hired ag sy'n bosibl tra'n sicrhau eu diogelwch wrth iddynt ddod yn fwy eiddil a bregus. Yn amodol ar ganiatâd cynllunio, dyma fydd yn cael ei ddarparu yma ar gyfer cymuned Y Trallwng, ac fe fyddwn yn annog pawb i ddysgu mwy am y cynlluniau hyn sy'n haeddu cefnogaeth eang." 

Dylan Owen yw'r pennaeth Comisiynu (Plant ac Oedolion) gyda'r cyngor. Ychwanegodd: "Mae darpariaeth Gofal Ychwanegol mewn rhannau eraill o Gymru yn profi i fod yn fodel llwyddiannus ar gyfer galluogi cefnogaeth i drigolion tra'n rhoi annibyniaeth a phreifatrwydd 'drws blaen' eu hunain iddynt hefyd. Mae trigolion yn Y Drenewydd yn profi buddion y math yma o ddarpariaeth."

"Rydym wedi dynodi'r cynnydd mewn galw am lety i bobl hŷn yn yr ardal ac wedi rhannu'r ymchwil hwn gyda chyngor y dref felly mae ychydig yn siomedig i glywed eu sylwadau ar y pwynt hwnnw. Mae hwn yn ddatblygiad gyda gwaith meddwl ac ystyriaeth ofalus a fydd, os caiff ei gymeradwyo,  wirioneddol o fudd i bobl hŷn yn ardal Y Trallwng os a phryd y byddant angen cefnogaeth."

Dywedodd Edward Hughes, Cyfarwyddwr Gofal a Chefnogaeth o fewn ClwydAlyn: "Rydym wedi cynnal dau rownd o sesiynau ymgysylltu gyda rhanddeiliaid (gan gynnwys cyngor y dref), un cyn cyflwyno'r cais cynllunio. Roedd rhaid i ni wneud hyn ychydig yn wahanol oherwydd pandemig Covid-19 ond mae'r holl randdeiliaid perthnasol wedi cael dweud eu dweud ar y cynlluniau. O ganlyniad i hynny, gwnaed nifer o addasiadau i'r cynlluniau wedi trafodaethau gyda chyngor y dref.

"Tra bo ffocws y prosiect hwn ar lety i bobl hŷn, mae ClwydAlyn yn ymroddedig tuag at dref Y Trallwng, lle'r ydym eisoes yn darparu 215 o gartrefi i deuluoedd. Rydym yn ddiweddar wedi darparu cymorth i ddatblygu cae chwarae 3G a fyddai'n gwasanaethu'r gymuned ehangach gan gynnwys pobl ifanc."

Os bydd y datblygiad hwn yn derbyn cymeradwyaeth gynllunio, bydd 66 o fflatiau gofal ychwanegol yn debygol o ryddhau nifer o gartrefi i deuluoedd yn yr ardal gan y bydd y bobl hŷn yn symud i mewn i Neuadd Maldwyn ar gyfer cefnogaeth.

Gallwch weld fideo ClwydAlyn yn dangos profiadau pobl o Ofal Ychwanegol mewn rhannau eraill o Gymru ar https://www.youtube.com/watch?v=lGvqWJ4f0GY. Gallwch hefyd ddarllen mwy am y prosiect ar https://www.clwydalyn.co.uk/neuadd-maldwyn/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu