SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mwy o hysbysiadau gwella yn cael eu rhoi i fusnesau Powys

Image of a man pouring a pint

02 Hydref 2020

Image of a man pouring a pint Bu cynnydd yn yr hysbysiadau gwella Covid-19 sy'n cael eu rhoi i fusnesau ledled y sir, er eu bod wedi derbyn rhybuddion blaenorol.

Hyd yma, mae Tîm Safonau Masnach a Thrwyddedu'r cyngor wedi rhoi hysbysiadau gwella i bum busnes ar ôl iddynt fethu â chydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd 2004. Rhoddir o leiaf 48 awr i bob busnes wneud y newidiadau gofynnol.

Mae'r cynnydd diweddar mewn hysbysiadau yn dangos nad yw rhai busnesau ym Mhowys yn gwneud digon i helpu i atal lledaeniad y feirws.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, yr Aelod Cabinet dros yr Economi, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio: "Mae busnesau'n chwarae rhan hanfodol yn y gwaith i helpu atal lledaeniad y coronafeirws, ac ar yr adeg dyngedfennol hon yn y pandemig rydym yn annog pobl i fod yn wyliadwrus.

"Rydym yn gweld mwy o rannau o Gymru'n cael eu gosod o dan gyfyngiadau symud lleol oherwydd y cynnydd mewn achosion positif felly mae'n rhaid i ni wneud pob ymdrech i osgoi sefyllfa debyg yma ym Mhowys.

"Mae'r cyngor yn defnyddio ei bwerau gorfodi drwy gyflwyno nifer cynyddol o hysbysiadau gwella i fusnesau sy'n amlwg yn diystyru'r canllawiau.

"Mae'n rhaid i fusnesau sicrhau bod yr holl fesurau diogelwch cywir ar waith yn barhaus, megis defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) priodol, sicrhau bod pellter cymdeithasol yn cael ei ddilyn ar y safle, a bod gwybodaeth am gwsmeriaid yn cael ei gofnodi er dibenion olrhain cysylltiadau lle mae ei angen.

"Mae'n rhaid i fusnesau lletygarwch megis tafarndai a bwytai darparu gwasanaeth wrth y bwrdd yn unig a rhaid iddynt orffen werthu alcohol a chau am 10pm bob nos. Ni all unrhyw gwsmeriaid fod yn yr adeilad ar ôl 10.20pm. Mae'n rhaid i siopau drwyddedig sy'n gwerthu alcohol, gan gynnwys archfarchnadoedd rhoi'r gorau i werthu alcohol am 10pm.

"Mae ein Swyddogion Safonau Masnach a Thrwyddedu yn cael eu hysbysu am dafarndai ac adeiladau lletygarwch eraill lle mae cwsmeriaid yn eistedd wrth y bar heb gadw unrhyw bellter cymdeithasol, sy'n annerbyniol ac sy'n ddi-hid o eraill.

"Nid ydym am orfod defnyddio camau gorfodi, ond diogelwch trigolion Powys yw ein blaenoriaeth gyntaf ac mae gan y cyngor ddyletswydd i leihau pob risg bosibl.

"Rwy'n gwybod bod y rhan fwyaf o fusnesau'n gweithio'n galed i wneud popeth o fewn eu gallu, a hoffwn ddiolch iddynt i gyd am eu hymdrechion parhaus. Gadewch i ni barhau i gydweithio er lles ein cymunedau."

Gellir gweld mwy ar wefan y cyngor - https://cy.powys.gov.uk/article/8766/Coronafeirws-COVID-19---Help-ar-gyfer-busnesau

Rhowch wybod am unrhyw bryderon drwy anfon neges at trading.standards@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu