SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Mae TRIGOLION yn cael eu hannog i ddilyn y canllawiau ar gyfer COVID-19 i osgoi cynnydd pellach mewn achosion ym Mhowys

Powys Teaching Health Board and Powys logos

08 Hydref 2020

Powys Teaching Health Board and Powys logos Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn unedig wrth annog pobl i ddilyn y rheolau fel y mae nifer y profion positif yn yr ardal yn parhau i gynyddu.

Dengys gwybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru fod y feirws yn parhau i ledaenu mewn cymunedau led led y sir, gyda chyfyngiadau symud lleol yn estyn erbyn hyn i'r gogledd a'r de o Bowys.

Dydd Gwener diwethaf, cyhoeddwyd cyfyngiadau newydd led led Cymru gan y Prif Weinidog ar ymgynnull dan do a daeth mesurau newydd i rym ar ddydd Llun i helpu atal lledaeniad y feirws. Mae tystiolaeth o fannau eraill yng Nghymru yn awgrymu fod pobl yn anwybyddu rheolau cadw pellter cymdeithasol, ynghyd â chwrdd â phobl y tu allan i'w grwpiau aelwydydd estynedig pan na ddylent wneud hynny.

Dywedodd Stuart Bourne, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Bwrdd Iechyd Addysgu Powys: "Mae'r mesurau a gymerwyd mewn rhannau eraill o Gymru, yn arddangos fod COVID-19 dal i fodoli, heb amheuaeth, yn ein mysg.

"Mae'n hanfodol fod pawb yn dilyn y canllawiau ar gadw'n ddiogel a chadw pellter cymdeithasol https://gov.wales/protect-yourself-others-coronavirus. Fel arall, fe allem nid yn unig weld sefyllfa lle y bydd mwy o farwolaethau a salwch difrifol, ond gall y galw ar ein gwasanaethau iechyd ddod yn uchel iawn unwaith eto.  Dim ond ailddechrau rhai o'n gwasanaethau ydym ni, ac mae'n bwysig y gallwn barhau i wneud hynny, neu gallai cleifion heb Covid ddioddef oedi wrth dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt." 

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys:  "Mae ein neges yn syml: cydymffurfiwch gyda'r rheolau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru. Peidiwch â chwrdd yn gymdeithasol mewn unrhyw le dan do gyda phobl nad ydych yn byw gyda hwy oni bai eu bod yn rhan o'ch (unig) aelwyd estynedig. Gwisgwch orchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do. Arsylwch gadw pellter cymdeithasol (arhoswch 2 fedr (3 cham) ymaith o eraill), a golchwch eich dwylo yn rheolaidd.

"Rydym eisiau cadw Powys yn ddiogel. Dim ond gyda chefnogaeth y cyhoedd y gallwn wneud hyn".

Cliciwch yma am wybodaeth bellach: https://gov.wales/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu