SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwasanaeth mae arian yn cyfrif ar gael i gleifion canser

Image of money growing from soil with a house outline background

09 Hydref 2020

Image of money growing from soil with a house outline background Mae trigolion o Bowys sy'n byw gyda chanser yn cael eu hatgoffa y gallant gael mynediad at gyngor a chefnogaeth gyfrinachol ac am ddim oddi wrth dîm arbenigol a leolir o fewn Cyngor Sir Powys.

Mae'r Tîm Cyngor Ariannol, sy'n gweithio mewn partneriaeth gyda Chymorth Canser Macmillan, Cyngor Ariannol Cymunedol a'r Adran Gwaith a Phensiynau, yn cynnig cymorth arbenigol i gleifion canser a'u gofalwyr.

Mae'r tîm yn gweithio i gynyddu'r budd-daliadau y mae hawl gan bobl i'w derbyn yn dilyn diagnosis, boed os yw hynny'n ymwneud â'r anallu i weithio, help gyda chostau gofal plant, help gyda chostau iechyd, cludiant neu barcio, gofal diwedd oes a'r budd-daliadau sy'n daladwy i aelodau'r teulu a all fod angen gostwng eu hymrwymiadau gwaith neu roi'r gorau i'r gwaith i ofalu am yr unigolyn sydd wedi cael diagnosis. Mae'r gwasanaeth a gynigir yn gyfrinachol ac am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod o'r Cabinet dros Gyllid yng Nghyngor Sir Powys:

"Os ydych chi, neu aelod o'r teulu, wedi derbyn diagnosis o ganser, mae'n debygol iawn fod budd-dal a allai eich cynorthwyo a chefnogi eich newid mewn amgylchiadau. Mae ein Tîm Cyngor Ariannol yma i'w helpu cael mynediad at y gefnogaeth y mae ganddynt hawl i'w dderbyn fel y gall unrhyw un sy'n byw gyda chanser a'u teuluoedd boeni llai am eu sefyllfa ariannol, a chanolbwyntio mwy ar wneud y pethau sy'n cyfrif fwyaf iddynt. 

Dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau ar gyfer:

"Rydym yn gwybod y gall diagnosis canser droi bywyd ben i wared o fewn un ennyd a gall pryderon am effaith ariannol y canser fod yn aruthrol. Gall rhai pobl wynebu'r effeithiau triphlyg sef llai o incwm, cynnydd ym miliau'r cartref a chynnydd mewn costau cludiant i fynychu apwyntiadau ysbyty. Rydym hefyd yn gwybod fod y costau teithio cynyddol hyn yn taro ein cymunedau gwledig yn galed. 

 "Rydym yn awyddus fod pobl sy'n byw â chanser ym Mhowys yn gwybod am y Tîm Cyngor Ariannol, ac am y gefnogaeth ariannol y gall y tîm sydd â hyfforddiant hynod o arbenigol ei gynnig i gleifion canser a'u gofalwyr. Mae cyngor ariannol yn adnodd allweddol wrth helpu pobl sy'n byw â chanser i reoli'r effaith mae canser yn ei gael ar eu bywydau, ac mae Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru yn falch o allu bod yn bartner o fewn 'Gwella'r Daith Canser' ym Mhowys a lansiwyd yn ddiweddar, sy'n rhaglen ddyfeisgar sy'n anelu at wneud hynny'n union."

Dros y flwyddyn diwethaf, mae'r tîm wedi bod yn llwyddiannus wrth helpu trigolion Powys sy'n byw gyda chanser i gael mynediad at werth dros £700,000 o fudd-daliadau a fyddai fel arall wedi cael eu gadael heb eu hawlio.

I ganfod mwy a gofyn am gefnogaeth, edrychwch ar y wefan ar: cy.powys.gov.uk a theipio "fudd-daliadau" yn y bar chwilio neu fynd at https://cy.powys.gov.uk/cyngorbudddaliadau a sgrolio lawr i ganfod y dolenni Macmillan.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu