Powys dan fygythiad - cadwch at y rheolau

Banner

16 October 2020

BannerMae pobl sy'n byw ym Mhowys yn cael eu hannog yn daer i ddilyn rheolau Covid-19 i atal lledaeniad y firws.

Mae trosglwyddiad y firws yn y gymuned yn testun pryder mawr ac mae pobl yn cael eu hatgoffa ei bod yn risg i'r cyhoedd o hyd.

Er bod achosion yn cael eu cyfyngu i lond dwrn o wahanol gymunedau ym Mhowys, maent yn lled wasgaredig. Oni bai fod pobl yn cadw at y rheolau, mae perygl y gallai'r firws ledaenu'n fwy eang.

Dywedodd y Cyng Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Rwy'n siŵr bod ein trigolion wedi bod yn dilyn y newyddion ac yn gallu gweld bod yr achosion yn cynyddu yn genedlaethol, ac mae mesurau rheoli newydd naill ai'n cael ei hystyried neu eu rhoi ar waith yng Nghymru.

"Mae'r darlun ym Mhowys yn debyg. Er bod achosion yn parhau i fod yn gymharol isel, mae'r firws yn y sir, ac mae tuedd yr achosion i gynyddu yn destun pryder.

"Fel sir, rydym wedi mynd heibio i 50 achos fesul 100,000, sef y lefel sy'n mynd â'r sir i'r parth coch. Mae'r cyngor mewn cysylltiad rheolaidd â Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru i drafod mesurau lleol y gellid eu hystyried ym Mhowys.

"Gan Brif Weinidog y Senedd a Llywodraeth Cymru mae'r cyfrifoldeb am benderfynu ar y mesura, a byddwn yn rhoi gwybod i drigolion os ceir unrhyw benderfyniad ynglŷn â chyflwyno mesurau lleol."

Gydag ysgolion ym Mhowys yn dechrau ar wyliau hanner tymor am bythefnos o'r wythnos nesaf, mae' Cyng Harris yn annog teuluoedd i fwynhau'r egwyl yn ddiogel a gwneud popeth o fewn eu gallu i arafu lledaeniad y firws,

"Y ffordd orau o leihau lledaeniad y coronafeirws yw cyfyngu'r cyswllt â phobl eraill, ac mae hyn yn wir hefyd am blant a phobl ifanc," meddai'r Cyng Harris.

"Rwy'n gwybod bod yna demtasiwn i gyfarfod â phobl eraill, yn enwedig os yw'r tywydd yn braf, ond mae'n rhaid i ni barhau i ddisgyblu ein hunain. Y ffordd orau o leiha lledaeniad y firws yw lleihau'r cyswllt ag eraill.

"Mae'n gyfrifoldeb personol ar bob un ohonom i reoli lledaeniad y firws. Gall y sefyllfa newid yn gyflym iawn. Gallai cynnydd yn nifer yr achosion o'r coronafeirws olygu y bydd angen cyflwyno mesurau lleol. Trwy roi sylw i reolau diweddaraf Llywodraeth Cymru, gallwn gadw Powys yn ddiogel."

Mae'n rhaid i bob un ohonom ym Mhowys:

  • Gadw dwy fetr o bellter rhyngom ag unrhyw un nad ydyn ni'n byw gyda nhw
  • Hunan-ynysu os gofynnir i ni wneud hynny gan olrheiniwr cyswllt, neu os oes gennym symptomau Covid-19 (peswch parhaus newydd, gwres uchel, colli synnwyr blasu ac arogli)
  • Mynd am brawf os oes symptomau gennym
  • Gwisgo gorchudd wyneb y dan do ac ar gludiant cyhoeddus
  • Cymdeithasau mewn grwpiau o hyd at chwech o bobl o'n 'swigen aelwydydd' sef hyd at bedair aelwyd yn unig
  • Darparu manylion cyswllt llawn wrth ymweld ag eiddo busnes fel rhan o Profi, Olrhain, Diogelu
  • Gweithio o gartref lle bynnag y bo modd
  • Ac mae'n rhaid i bob eiddo trwyddedig roi'r gorau i weini alcohol am 10pm, a chau erbyn 10.20pm, yn ogystal â defnyddio mesurau cadarn i ddiogelu eu cwsmeriaid.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu