SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyno hysbysiad cau yn sgil Coronafeirws i glwb rygbi

Image of three pints of beer on a wooden table

16 Hydref 2020

Image of three pints of beer on a wooden tableCyflwynwyd hysbysiad cau i Glwb Rygbi Llanfair-ym-Muallt am wfftio nifer o reoliadau'n ymwneud â'r coronafeirws.

Cyflwynodd Tîm Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Powys ei hysbysiad cau cyntaf yn sgil Coronafeirws ar 15 Hydref pan welwyd y canlynol yn y clwb a oedd yn mynd yn groes i'r rheoliadau:

  • Methu â sicrhau bod pellter o dwy fetr rhwng pobl ar y safle
  • Staff a chwsmeriaid ar y safle ddim yn gwisgo CDP priodol
  • Yr eiddo ddim yn defnyddio gwasanaeth gweini wrth y bwrdd
  • Ddim yn cydymffurfio â gofynion oriau agor yn sgil Covid-19

Bydd y clwb rygbi yn aros ar gau nawr nes y bydd yn gallu trefnu'r gwelliannau sylweddol y mae gofyn eu cael.

Mae Cyngor Sir Powys, gyda chymorth Heddlu Dyfed Powys, wedi defnyddio camau gorfodi cryfach lle gwelant fusnesau'n methu â chadw cwsmeriaid yn ddiogel ac atal lledaeniad y firws.

Dywedodd y Cyng James Evans, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion y Gwasanaethau Rheoleiddio: "Dyma'r hysbysiad cau cyntaf o'r math yma y mae Powys wedi gorfod ei gyflwyno.

"Roedd y safle wedi torri sawl rheoliad er gwaethaf y rhybuddion a gawsant cynt, ac er lles diogelwch y cyhoedd, rydym wedi penderfynu ei gau.

"Mae'r cyngor yn derbyn tystiolaeth gynyddol am eiddo nad yw'n cydymffurfio, ac ni fyddwn yn ofni cyflwyno rhagor o hysbysiadau cau os oes angen.

"Mae nifer cynyddol o hysbysiadau gwella hefyd yn cael eu cyflwyno, lle rydym yn cynghori busnesau i gymryd camau gweithredu rhag iddynt orfod wynebu sefyllfa debyg.

"Rwy'n gwybod bod llawer o fusnesau'n gweithredu'n dda ac yn darparu amgylchedd diogel ac rydym yn ddiolchgar am hyn, ond yn anffodus, nid yw hyn yn digwydd ymhob man.

"Rydym ar bwynt tyngedfennol yn y pandemig ac mae'n rhaid i ni barhau i wneud popeth o fewn ein gallu i leihau lledaeniad y firws a chadw Powys yn ddiogel."

Mae'r cyngor yn annog pob safle croeso a lleoliadau risg-uchel eraill i sicrhau bod system Profi, Olrhain, Diogelu ar waith i gofnodi'n fanwl pob ymweliad â'r eiddo. Rhaid gwneud hyn fel bod modd cysylltu â chwsmeriaid yn rhwydd os ceir achos positif sy'n gysylltiedig â'r lleoliad.

Rhaid cynnal yr arfer o gadw pellter cymdeithasol o ddwy fetr, gydag arwyddion digonol, pellter rhwng byrddau a seddau, a gweithdrefnau ar gyfer rheoli llwybrau cerdded ac ardaloedd toiledau.

Yn ogystal â'r mesurau hyn, rhaid i'r holl dai bwyta a thafarndai ddarparu gwasanaeth gweini wrth y bwrdd yn unig, a chau am 10pm bob nos.

Anogir unrhyw fusnes sy'n ansicr o'i gyfrifoldebau i wirio gwefan Llywodraeth Cymru.

Mae croeso i unrhyw fusnes y mae angen rhagor o wybodaeth neu ganllawiau arno gysylltu â'r cyngor - trading.standards@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu