Llyfrgelloedd, canolfannau hamdden ac ailgylchu ac eraill i gau

Generic Covid-19 update - Cymraeg

20 Hydref 2020

Generic Covid-19 update - Cymraeg Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd gwasanaethau cyhoeddus allweddol yn cau ddydd Gwener fel rhan o gyhoeddiad cyfnod atal byr y coronafeirws Llywodraeth Cymru.

Bydd gwasanaethau gan gynnwys canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi, llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau cymunedol a hamdden y cyngor sir i gyd yn cau am 6pm ddydd Gwener 23 Hydref ac yn parhau ar gau tan ddydd Llun 2 Tachwedd.

Gofynnir i bobl weithio gartref ac i beidio gadael eu cartrefi oni bai am esgusodion rhesymol fel ymarfer corff neu apwyntiadau meddygol.

Mae ysgolion y sir eisoes ar gau fel rhan o egwyl hanner tymor pythefnos o hyd ac nid oeddent i fod ailagor tan ddydd Llun Tachwedd 9.  Bydd ysgolion cynradd ac arbennig yn ailagor fel arfer gyda blynyddoedd ysgolion uwchradd saith, wyth a phlant agored i niwed yn dychwelyd.

Bydd disgyblion yn gallu mynychu ysgolion ar gyfer arholiadau, ond bydd yn rhaid blynyddoed naw a uch yn barhau â'u dysgu o'u cartrefi am wythnos ychwanegol.

Bydd canolfannau gwastraff cartrefi yn cau am 6pm ddydd Gwener. Rhybuddir preswylwyr ei bod yn debygol o fod yn brysur iawn gyda mwy o giwiau a dylid mynychu'r canolfannau hyn dim ond os yw'n hanfodol.  Bydd y gwasanaeth casglu gwastraff ac ailgylchu o ymyl y ffordd yn parhau fel arfer.

Gyda llyfrgelloedd yn cau ni fydd unrhyw lyfrau yn cael eu casglu na'u dosbarthu o dan y cynllun Archebu a Chasglu, ac ni fydd y cyfrifiaduron na sesiynau pori am lyfrau ar gael mewn llyfrgelloedd yn ystod y cyfnod atal byr.

Bydd yr holl lyfrau llyfrgell sydd allan ar fenthyg yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig, ac ni fydd dirwyon yn cael eu codi, gofynnir i ddarllenwyr gadw eu llyfrau gartref nes bydd llyfrgelloedd yn ailagor.

Bydd cymorth ariannol yn cael ei ddarparu i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan y camau hyn, mae'r cyngor yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru am fanylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi yn eu lle.  Lle'n bosibl bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig.  Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni roi'r trefniadau yn eu lle.   Bydd gwybodaeth yn cael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael.

Nod y cyfnod atal a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford yw i fod yn un byr ond llym er mwyn sicrhau bod cymaint o effaith â phosibl ar y feirws.

 • Ar wahân i ddibenion cyfyngedig iawn, er enghraifft i gael ymarfer corff, rhaid i bobl aros gartref
 • Rhaid i bobl weithio gartref lle bynnag y bo hynny'n bosibl
 • Ni fydd hawl gan bobl ymweld â chartrefi eraill na chyfarfod â phobl nad ydynt yn byw gyda nhw, o dan do nac yn yr awyr agored  
 • Ni fydd hawl gan bobl ymgynnull yn yr awyr agored, er enghraifft i ddathlu Calan Gaeaf neu noson tân gwyllt nac ar gyfer unrhyw weithgareddau eraill a drefnwyd 
 • Rhaid i bob busnes nad yw'n gwerthu bwyd, busnes lletygarwch, gan gynnwys caffis, bwytai a thafarndai (oni bai eu bod yn darparu gwasanaeth cludfwyd), gwasanaethau cysylltiad agos, fel siopau trin gwallt a harddwch, a digwyddiadau a busnesau twristiaeth, fel gwestai, gau 
 • Bydd rhaid i ganolfannau cymunedol, llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu gau 
 • Bydd rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, a fydd yn aros ar agor, gan gynnwys ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mewn tacsis.  

Yn ystod y cyfnod hwn:

 • Bydd oedolion sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu rieni sengl yn gallu ymuno ag un cartref arall i gael eu cefnogi 
 • Bydd ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig yn ailagor fel arfer ar ôl y gwyliau hanner tymor
 • Bydd ysgolion uwchradd yn ailagor ar ôl y gwyliau hanner tymor ar gyfer plant blynyddoedd saith ac wyth a phlant sydd fwyaf agored i niwed. Bydd disgyblion yn gallu dod i'r ysgol i sefyll arholiadau ond bydd disgyblion eraill yn parhau i ddysgu gartref am wythnos arall 
 • Bydd lleoliadau gofal plant yn aros ar agor fel arfer
 • Bydd prifysgolion yn darparu cyfuniad o ddysgu wyneb yn wyneb ac ar lein
 • Bydd y GIG a gwasanaethau iechyd yn parhau i weithredu 
 • Bydd parciau lleol, mannau chwarae a champfeydd yn yr awyr agored yn aros ar agor

Cwestiynau cyfffredin Llywodraeth Cymru

https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu