Cabinet i ystyried strategaeth AAA/ADY newydd

Image of Transforming Education words and its branding

20 Hydref 2020

Image of Transforming Education words and its branding Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd strategaeth arfaethedig a allai drawsnewid y ddarpariaeth addysg i ddysgwyr ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei hystyried gan Gabinet y cyngor ym mis Tachwedd.

Mae'r cyngor wedi llunio strategaeth arfaethedig ar gyfer Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ym Mhowys, a fydd yn llywio'r gwaith o drawsnewid y ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ag AAA / ADY. Bydd y strategaeth arfaethedig yn cael ei hystyried gan y Cabinet ddydd Mawrth, 3 Tachwedd.

Gwella'r ddarpariaeth AAA / ADY yw un o nodau strategol Strategaeth y cyngor ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030, a gymeradwywyd ym mis Ebrill.

Lluniwyd y strategaeth arfaethedig yn dilyn adborth o ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn gynharach eleni lle rhoddwyd cyfle i bobl ddweud eu dweud ar weledigaeth ddrafft ar gyfer darpariaeth AAA / ADY.

Dynodwyd saith maes i'w trawsnewid yn y strategaeth arfaethedig. Y rhain yw:

· Prif ffrwd

· Cymorth/Asesiad cynnar

· Darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion oed ysgol statudol sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth

· Canolfannau Arbenigol

· Darpariaeth Ymddygiad Arbenigol

· Darpariaeth i ddysgwyr AAA/ADY hyd at 25 oed

· Cymorth cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion ag AAA/ADY

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo: "Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi ymgysylltu'n sylweddol â rhieni, dysgwyr, arweinwyr ysgolion, athrawon ac eraill i helpu i lywio'r gwaith o ail-lunio a thrawsnewid y ddarpariaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc ym Mhowys.

"Yn ystod ein sesiynau ymgysylltu, codwyd nifer o faterion am ein darpariaeth ADY / AAA bresennol. Roedd hyn yn cynnwys bod gan ddisgyblion ansawdd a math gwahanol o ddarpariaeth yn dibynnu ar ble roeddent yn byw, roedd yn rhaid i rai deithio'n bell i gyrraedd darpariaeth sy'n diwallu eu hanghenion tra bo'r mynediad i ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yn anghyson.

"Ein huchelgais yw i'n hysgolion fod yn gwbl gynhwysol, gan addysgu disgyblion ag ystod eang o anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol. I'n dysgwyr ag anghenion mwy cymhleth, rydym am ddatblygu ar gryfderau ein hysgolion arbennig, a chael rhwydwaith a fydd yn caniatáu i ddysgwyr gael mynediad at ystod o ddarpariaeth a chymorth arbenigol mor agos i'w cartrefi ag sy'n bosibl.

"Credwn y bydd y strategaeth arfaethedig hon yn helpu'r cyngor i gyflawni'r uchelgais hon gan roi'r dechrau gorau posibl y mae ein dysgwyr ag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol yn eu haeddu."

Bydd Pwyllgor Craffu Dysgu a Sgiliau'r cyngor yn ystyried y strategaeth arfaethedig ar y 29ain o Hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu